Oversiktsbilde over Myreskauen
Fotballbanens lyskastere gir god belysning om kvelden
Stor aktivitet på begge banene på dagtid
To 7'er kamper underveis på fotballbanen, med høyt antall tilskuere
Oversiktsbilde over anlegget

Myreskauen fotball

Forbedring av aktivitetstilbud og forlenging av fotballsesong

GØIF vokste som klubb og hadde i 2013 et stort behov for økt banekapasitet. Det ble etter hvert vanskelig å tilby over 350 aktive spillerne gode forhold med to 11’er gressbaner. Løsningen ble å beholde en av 11'er gressbanene og etablere to nye 11'er kunstgressbaner. Dermed ble banekapasiteten utvidet både i døgnet og på årsbasis. Anlegget ble i tillegg utvidet med trimløype, akebakke og bedre parkeringsforhold. Fotballanlegget er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Fotballforbund.

Bakgrunn

GØIF har over mange år hatt en jevn vekst av antall spillere og lag, og opplevde i 2012 at banekapasiteten var i ferd med å bli for liten. Gressbanene var stengt fra oktober til slutten av april, og hoved-banene var ofte stengt i sesong, når det hadde regnet.  Slik fotballen har utviklet seg, med tidligere sesongstart, senere sesongslutt og vinterserie, var ikke anlegget utviklet i takt med utviklingen i fotballen. Som klubb hadde GØIF også fått et økt behov for mer banekapasitet som følge av stadig flere lag.

Dårlig bane, som ikke var tilpasset fotballens utvikling til helårsidrett, og stadig flere medlemmer i klubben gjorde at det måtte tas et tak for å bedre banekapasiteten.

Anlegget

Idrettsanlegget ligger i Myreskauen på Gjekstad i Sandefjord. Det er eid av Sandefjord kommune, men brukes og driftes i stor grad av GØIF. Kommunen står imidlertid for vedlikehold av banene; tidligere gjaldt dette kun gressklipping, men inkluderer nå også slodding.

Annlegget innhold og fasiliteter

Anlegget består av:

 • 2x 11’er kunstgressbaner, ferdigstilt mai 2014
 • 11’er naturgressbane
 • Ballbinge
 • Terrengløype på 1 km
 • Bocciabane
 • Akebakke
 • Parkeringsareal for ca. 250 biler

Hovedbanen er kunstgress på 100 x 64 meter og er lagt på et lag med 30 cm pukk, drenert med dreneringsrør hver 8. meter på tvers av banen, i tillegg til at gammel drenering er beholdt. Den andre kunstgressbanen er 90 x 54 meter og ikke drenert utover at den ligger på en gammel grusbane.

Det er lagt strømkabler til koblingsbokser ved klubbhus og i ytterkant av hver bane, både med stikk-kontakter og for å enkelt kunne føre strøm videre ved et senere behov.

Byggestart var 1. oktober 2013 og hele anlegget stod komplett ferdig til åpning 24. mai 2014 – inkludert ny terrengløype, ny parkeringsplass, ny akebakke og bocciabane.

Prosessen

I løpet av et forprosjekt ble det kartlagt alle mulige, og umulige, løsninger for hvordan banekapasitet kunne økes. Dette medførte at mange alternative løsninger ble eliminert, og prosjektgruppen slapp derfor å måtte ta stilling til disse på nytt underveis i hovedprosjektet.

I forkant av oppstart ble det gått omfattende runder med Sandefjord Kommune, både med administrasjonen og politisk for å finne gode økonomiske rammer for prosjektet. Behovet for kjennskap til støtteordninger, finansiering og selve søkeprosessen var stort, og Sandefjord Kommune bidro med rådgiving og søknader. De har gjennom hele prosessen vært en viktig og positiv støttespiller.

Avgjørende med kompetanse og tilgjengelighet innad i klubben

Det ble et stort behov for intern prosjektkompetanse, og det var utslagsgivende at det til enhver tid var tilgjengelig 1-2 personer fra klubben for å ta store og små avgjørelser i byggeperioden. I samarbeid med en ressursperson fra naboklubb kunne ulike valg sjekkes ut og tas hurtig underveis. Det ble også innhentet kompetanse ved behov internt i klubben, spesielt spørsmål rundt drenering og grunnforhold, men også på prosjektgjennomføring og finansiering.

Tett dialog med entreprenør

Klubben fulgte entreprenøren svært tett under hele utbyggingen, og har dokumentert utbyggingen både i sin helhet og i detalj med bilder. Den svært tette oppfølgingen og dialogen medførte at det ble oppdaget noen feil tidlig mens det fortsatt var enkelt å rette opp. Svært tett og god dialog med de som jobbet på anlegget, og med prosjektlederen hos entreprenøren var svært viktig for et godt resultat.

Det er laget en 1 km kupert terrengløype rundt idrettsanlegget. Denne er svært mye brukt av folk i nærmiljøet til turer og trening, men er også en flott løype for løpetrening for spillere. Det er lagt trekkrør til ytterpunktene av anlegget, som kan brukes ved eventuell videre utbygging av anlegget så man slipper å grave opp på nytt.

Økonomi

Brutto kostnader var 11.150.000 kroner

Finansieringen besto av:

 • Spillemidler 4.140.000
 • MVA-kompensasjon 1.650.000
 • Kommunal støtte 1.500.000
 • Sponsormidler  500.000
 • Dugnad og Egenkapital 3.360.000

For klubben vil driften av anlegget ligge på omtrent det samme som før utbyggingen, da det kun var naturgressbaner å drifte. Dugnadsoppgavene har imidlertid endret seg en del.

Drift

Nye oppgaver knyttet til drift er å ha gode rutiner med slodding. Dette har klubben fått gjennom en samarbeidsavtale med Sandefjord kommune, som ivaretar denne oppgaven.

For øvrig er det nye regler for bruk av banene for spillere som er de største endringene.

Bruk av anlegget også om vinteren

Hovedspørsmålet de to første vintrene har vært ønsket om å holde banen brøytet ved snø. Bruken av anlegget har økt enormt, både i døgnet (flomlys) og på vinterstid. Trenere og spillere ønsker å benytte anlegget året rundt uten opphold, og dermed er snøfall en stor utfordring. Den opprinnelige planen om å ikke vinterbrøyte er opprettholdt. En av årsakene til dette er for å bevare kunstgresset best mulig, lengst mulig. Det ligger snø i dette området i snitt 4-5 uker hver vinter, og vi har alternative treningssteder både på Gamle Stadion (oppvarmet bane) og på Gjennestad (innendørshall) i tillegg til to skoler for de yngre lagene, når det er snø. Det skal imidlertid nevnes at deler av banene brøytes for hånd av de ivrigste lagene.