Myreskauen fotball

Myreskauen fotball

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


GØIF vokser som klubb og hadde i 2013 et stort behov for økt banekapasitet. Det ble etter hvert vanskelig å tilby over 350 aktive spillerne gode forhold med to 11’er gressbaner. Løsningen ble å beholde en av 11er gressbanene og etablere to nye 11er kunstgressbaner. Dermed ble banekapasiteten utvidet både i døgnet og på årsbasis. Anlegget ble i tillegg utvidet med trimløype, akebakke og bedre parkeringsforhold.

Eier: Sandefjord kommune
Drifter: Gjekstad og Østerøye Idretts-
forening
Anleggstype: Fotballbaner, trimløype,
akebakke, boccia
Areal: Tre 11'er og én ballbinge
Kommune: Sandefjord
Byggekostnad: Ca. 11,15 mill. kr
Driftskostnad: Driftsavtale med
Sandefjord kommune
År: 2014

Hjemmeside GØIF

Bakgrunn

GØIF har over mange år hatt en jevn vekst av antall spillere og lag, og vi opplevde i 2012 at vi var i ferd med å få for liten banekapasitet. Våre gressbaner var stengt fra oktober til slutten av april, og hoved-banene var ofte stengt i sesong når det hadde regnet.  Slik fotballen har utviklet seg, med tidligere sesongstart, senere sesongslutt og vinterserie, var ikke vårt anlegg utviklet i takt med utviklingen i fotballen. Som klubb hadde vi også fått et økt behov for mer banekapasitet pga stadig flere lag.

Dårlig bane, som ikke var tilpasset fotballens utvikling til helårsidrett, og stadig flere medlemmer i klubben gjorde at vi måtte ta et tak for å bedre banekapasiteten.

Anlegget

Idrettsanlegget ligger i Myreskauen på Gjekstad i Sandefjord. Det er eid av Sandefjord kommune, men brukes og driftes i stor grad av GØIF. Kommunen står imidlertid for vedlikehold av banene – tidligere: gressklipping, nå: slodding og gressklipping.

Anlegget består nå av:

  • to 11’er kunstgressbaner, ferdigstilt mai 2014
  • en 11’er naturgressbane
  • en ballbinge
  • en terrengløype på 1 km
  • en bocciabane
  • en akebakke
  • parkeringsareal for ca. 250 biler

Hovedbanen er kunstgress på 100 x 64 meter og er lagt på et lag med 30 cm pukk, drenert med dreneringsrør hver 8. meter på tvers av banen, i tillegg til at gammel drenering er beholdt.

Den andre kunstgressbanen er 90 x 54 meter og ikke drenert utover at den ligger på en gammel grusbane.

Det er lagt strømkabler til koblingsbokser ved klubbhus og i ytterkant av hver bane, både med stikk-kontakter og for å enkelt kunne føre strøm videre ved et senere behov.

Byggestart var 1. oktober 2013 og hele anlegget stod komplett ferdig til åpning 24. mai 2014 – inkludert ny terrengløype, ny parkeringsplass, ny akebakke og bocciabane.

Økonomi

Brutto kostnader var kr 11 150 000,-.

Finansieringen var en kombinasjon av Spillemidler 4 140 000,-, MVA-kompensasjon 1 650 000,-, Kommunal støtte 1 500 000, Sponsormidler  500 000 og dugnad og EK 3 360 000.

For klubben vil driften av anlegget ligge på omtrent det samme som vi hadde når vi hadde bare naturgressbaner. Dugnadsoppgavene har imidlertid endret seg en del.

Drift

Nye oppgaver knyttet til drift er å ha gode rutiner med slodding. Dette har vi fått gjennom en samarbeidsavtale med Sandefjord kommune som ivaretar denne oppgaven.

For øvrig er det nye regler for bruk av banene for spillere som er de største endringene.

Hovedspørsmålet de to første vintrene har vært ønsket om å holde banen brøytet ved snø. Bruken av anlegget har økt enormt, både i døgnet (flomlys) og på vinterstid. Trenere og spillere ønsker å benytte anlegget året rundt uten opphold, og dermed er snøfall en stor utfordring. Den opprinnelige planen om å ikke vinterbrøyte er opprettholdt. En av årsakene til dette er for å bevare kunstgresset best mulig, lengst mulig. Det ligger snø i dette området i snitt 4-5 uker hver vinter, og vi har alternative treningssteder både på Gamle Stadion (oppvarmet bane) og på Gjennestad (innendørshall) i tillegg til to skoler for de yngre lagene, når det er snø. Det skal imidlertid nevnes at deler av banene brøytes for hånd av de ivrigste lagene.

Gjennomføring

I løpet av et forprosjekt ble det kartlagt alle mulige, og umulige, løsninger for hvordan banekapasitet kunne økes. Dette medførte at mange alternative løsninger ble eliminert, og prosjektgruppen slapp derfor å måtte ta stilling til disse på nytt underveis i hovedprosjektet.

I forkant av oppstart ble det gått omfattende runder med Sandefjord Kommune, både med administrasjonen og politisk for å finne gode økonomiske rammer for prosjektet. Behovet for kjennskap til støtteordninger, finansiering og selve søkeprosessen var stort og Sandefjord Kommune bidro med rådgiving og søknader. De har gjennom hele prosessen vært en viktig og positiv støttespiller.

Vi opplevde stort behov for intern prosjektkompetanse og det var utslagsgivende at det til enhver tid var tilgjengelig 1-2 personer fra klubben for å ta store og små avgjørelser i byggeperioden. I samarbeid med en ressursperson fra naboklubb kunne ulike valg sjekkes ut og tas hurtig underveis. Det ble også innhentet kompetanse ved behov internt i klubben, spesielt spørsmål rundt drenering og grunnforhold, men også på prosjektgjennomføring og finansiering.

Vi fulgte entreprenøren svært tett under hele utbyggingen, og har dokumenterte både helhet og detaljer med bilder. Den svært tette oppfølgingen og dialogen medførte at vi oppdaget noen feil tidlig mens det fortsatt var enkelt å rette opp. Svært tett og god dialog med de som jobbet på anlegget, og med prosjektlederen hos entreprenøren var svært viktig for et godt resultat.

Vi laget en 1 km kupert terrengløype rundt idrettsanlegget. Denne er svært mye brukt av folk i nærmiljøet til turer og trening, men er også en flott løype for løpetrening for spillere.

Vi har lagt trekkrør til ytterpunktene av anlegget, som kan brukes ved evt. videre utbygging av anlegget så man slipper å grave opp på nytt.

Annen informasjon

72 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Innholdstype: Veiledere
Norges Fotballforbund sin logo

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye...

Innholdstype: Aktuelt

Etablering av kunstgressbane uten gummigranulat

Råde IL skal etablere et nytt kunstgressdekke uten gummigranulat. Denne typen kunstgressbane kan bli en løsning på miljøproblemene knyttet til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.

Innholdstype: Aktuelt

Europeiske kjemikalietilsynet foreslår begrensninger for å forhindre spredning av mikroplast

ECHA, det europeiske kjemikalietilsynet, har lagt fra et forslag om begrensing av mikroplast i en lang rekke produkter og anvendelsesområder. Blant disse er bruk av kunstig ifyll i kunstgressbaner,...

Sider