Luftfoto 1: Gir oversikt over hvor de ulike elementene og bygningene i parken står i forhold til hverandre.
Luftfoto 2: Bilde tatt fra annen vinkel enn Luftfoto 1. Bildet gir også oversikt over hvor de ulike elementene og bygningene i parken står i forhold til hverandre.
 En kollasj av bilder fra minigolf- og petanquebanen.
Oversiktsbilde av Folkeparken før renovering: stor asfaltplass, en tuftepark, en liten utlånsordning og en gresslette
Bilde tatt under Lierdagene 2023 - Scene med band og folk som oppholder seg på det nye multimøblementet
Bilde tatt under Lierdagene 2023: folk som slapper av på gressplenen .

Folkeparken

En park for hele Lierbyens befolkning!

I hjertet av Lierbyen har Folkeparken vokst frem som et levende samlingspunkt og flerbruksanlegg. Med ungdomshuset V2 som kulturelt midtpunkt, og bærekraftige initiativer som Repair Café og BUA utlånssentral, har parken utviklet seg til et mangfoldig grøntområde med varierte aktivitetsmuligheter. Brukerinvolvering har stått sentralt i utviklingsprosessen; dette har resultert i en park for alle og enhver!

Anlegget mottok støtte fra Kulturdepartementets tilskuddsordning for “Nyskapende aktivitetsarenaer” i 2020.

Bakgrunn

I 2019 startet Lier kommune opp arbeidet med å forbedre uteområdene rundt Ungdomshuset V2 i Lierbyen, som tidligere hadde vært en skole. Da det i desember 2020 ble innvilget tilskudd gjennom spillemiddelordningen / nyskapende aktivitetsarenaer, ble det mulighet for å utvide planene. Kultur og fritid etablerte kontakt med et utredningsfirma som bidro til utvikling av planene, i samarbeid med brukergruppen fra ungdomshuset og lokale innbyggere. Flere kommunale enheter deltok også aktivt i planleggingen. 

Området besto opprinnelig av en stor asfaltplass, en tuftepark, en liten utlånsordning og en gresslette. Ønsket var å skape en park med varierte aktivitetsmuligheter, et samlingssted og et grøntområde for ungdomshuset. Samtidig skulle det være tilgjengelig og attraktivt for nærmiljøet og innbyggerne i Lierbyen. BUA utlånssentral hadde også et behov for større fasiliteter og ønsket å være mer synlige.

Resultatet ble en frodig park med ulike aktivitetsanlegg, inkludert petanque-bane, minigolfbane, tuftepark, nytt bygg for BUA-utlånssentral, kiosk, bålplass og rikelig med sitte- og hengeplasser. Dette gjør at parken lever opp til sitt navn – Folkeparken. 

Anlegget

Oversiktsbilde av folkeparken
Oversiktsbilde over Folkeparken. Teksten på bildet skal tydeliggjøre hvilken funksjon de ulike bygningene og elementene har. Foto: Rune Bjelkarøy

Ungdomshuset V2: kulturelt midtpunkt

Hovedbygningen i Folkeparken, den gamle skolen, er Ungdomshuset V2. Dette er Lierbyens sentrale møteplass for ungdom, utstyrt med blant annet kiosk og avslappingssone. I tillegg gir spesialrom mulighet for veiledning i musikkproduksjon, media, foto, film, band-samspill, musikk, dans, drama og improteater. "Unge Arrangører" er en gruppe ungdom som er spesielt interessert i å få ting til å skje for sin aldersgruppe på Ungdomshuset V2, blant annet forestillinger, konserter og rusfrie fester for ungdom i nærområdet. 

Repair Café og BUA utlånssentral: bærekraftig felleskap

I de to andre bygningene finner man Repair Café og BUA utlånssentral. Repair Café ligger i sidebygningen til den gamle skolen og er en del av BUA Lier. Konseptet Repair Café er verdensomspennende, og gir folk muligheten til å møtes for å reparere defekte klær eller gjenstander – helt gratis. Formålet med en slik café er å redusere klimautslipp ved å reparere fremfor å kaste og kjøpe nytt, Samtidig skal det fungere som en sosial møteplass for lokalmiljøet. 

BUA utlånssentral har flyttet inn i Folkeparkens nybygg, og har dermed fått større plass og blitt mer synlig enn tidligere. BUA står for Barn – Unge – Aktivitet, og er et utstyrsbibliotek hvor alle kan låne sports- og fritidsutstyr – helt gratis!

Uteområdet: mangfoldige opplevelser

Foran hovedbygningen Ungdomshuset V2 er det anlagt flere multimøbler, som gir ulike oppholdsmuligheter og som også fungerer som en allsidig utescene. I sentrum av multimøblene er det tilrettelagt for bruk av bålpanne. Mellom multimøblementet og hovedgata i Lierbyen er det etablert et grøntområde, som gjør parken mer tiltalende!

På fremsiden av det nye bygget til BUA utlånssentral er det satt opp bordtennisbord, mens det på baksiden er satt opp en tuftepark, en nihulls minigolfbane og en petanque-bane. Utstyr for bordtennis, minigolf og petanque kan lånes hos BUA. 

Parken tilbyr flere benker og varierte sitteplasser, inkludert en stor terrasse ved Repair Café. Det er også etablert sykkelparkering langs veggene på Ungdomshuset V2 og ved multimøblementet. 

Gangveiene og stiene som går gjennom parken er steinlagt eller gruset opp, og parken er universell utformet så langt det har latt seg gjøre. Parkering, avfallsstasjoner og omgivelser rundt har også fått et løft, noe som bidrar til å skape et enda mer inkluderende og tiltalende utemiljø.

Brukere

I tillegg til brukere av Ungdomshuset V2, BUA og Repair Café, ligger det en stor barneskole og flere barnehager i umiddelbar nærhet til Folkeparken. Disse bruker parken aktivt. Parken er godt synlig fra hovedgata som går gjennom Lierbyen og fungerer som den lokale parken for en mangfoldig befolkning. Alle typer innbyggere i Lier kommune bruker parken. Det er blant annet etablert en stor gjeng med pensjonister som møtes for å spille minigolf. 

Prosessen

Prosjektfasen, fra planlegging til ferdigstillelse, strakk seg over omtrent fem år. Underveis i prosessen ble planene for Folkeparken utvidet, og kostnadsestimatene oversteg de opprinnelige forutsetningene og investeringsrammene (les gjerne mer om kostnadsestimering på godeidrettsanlegg.no sitt verktøy om emnet). Dette krevde flere politiske avklaringer, delvis på grunn av inkludering av nye elementer og muligheter som dukket opp underveis. Samtidig møtte prosjektet utfordringer knyttet til drenering, overvannshåndtering, universell utforming og brukervennlighet for både ungdom og nærmiljø. Dette bidro til forsinkelser og ny kostnadsestimering. Til tross for kompleksiteten og de fordyrende aspektene i prosessen, oppleves resultatet som vellykket. Økt bruk og positive tilbakemeldinger fra Lier-beboere indikerer tilfredshet med resultatet.

Brukerinvolvering – kartlegging av behov

For å sikre at Folkeparken møtte behovene til både ungdom og lokalsamfunn, ble det lagt vekt på brukerinvolvering. En medvirkningsworkshop ble arrangert for å innhente ungdommens tanker og innspill. Naboinvitasjoner ble også sendt ut for å inkludere lokalsamfunnet i utformingen av uteområdene. 

Workshopdeltakerne, inkludert ungdommer fra V2, naboer, forbipasserende og barneskoleelever, ble spurt om hva de syns om dagens uteområder og hva de kunne tenke seg i de fremtidige uteområdene. For å visualisere hva workshopdeltakerne ønsket seg på området, ble det hengt opp 20 bilder som illustrerte oppholds- og aktivitetsscenarier. Deltakerne fikk utdelt tre klistremerker som de kunne klistre på bildene som representerte hva de ønsket seg på de nye uteområdene. 

Et fremtidig tiltak er å gjennomføre en brukerundersøkelse etter at Folkeparken har vært i bruk gjennom en helårssesong. Dette vil gi verdifull innsikt i hvordan parken møter behovene til ulike brukergrupper gjennom ulike årstider. 

Erfaringer og tanker omkring brukerinvolveringen

Ved en annen anledning hadde det vært nyttig og gjøre en tilsvarende medvirkningsworkshop når det forelå en konkret skisse/pilot underveis, og så senere i prosjektets fremdrift. Slik kunne man fanget opp enda flere innspill på tilpasninger og detaljer i det som ender som sluttproduktet. 

Utforming av anlegget - materialvalg

Særlig når det gjelder multimøblementet og andre sitte- og hengemøbler, har materialvalg og kvalitet hatt stor betydning. Leverandøren har måttet tydeliggjøre vedlikeholdskrav for å opprettholde garantien, inkludert riktig montering med tanke på festematerialer. Det har også vært essensielt at materialene ikke "svetter", for å unngå skade på tøy ved bruk. 

Treflis ble bevisst valgt som fallunderlag for tufteparken, da det er et organisk og renslig materiale, men dette krever også mer vedlikehold enn et kunstdekke. Erfaring har vist at det kan oppstå noe «søl» utenfor bassenget av flis, dette må rakes tilbake på plass under apparatene. Samtidig fungerer flis-bassenget som et effektivt dreneringssystem. 

Lett å være etterpåklok - noen utfordringer

Minigolfbanen består av løse elementer som er plassert direkte på gressplenen, med noe grus under. Kvaliteten på elementene gjør at de må demonteres og lagres inne på vinterstid. Dette har vist seg å være tidkrevende, og det reduserer også levetiden på elementene. Gresset rundt og mellom minigolfelementene er også sårbart for slitasje, og avklippet gress kan fort havne på selve minigolfbanen – noe som naturligvis er uheldig. I ettertid framstår et fast dekke og robuste elementer som tåler utendørsforhold året rundt som en mer gunstig løsning. Dette ville imidlertid medført økte investeringskostnader. 

I tillegg er det oppdaget en utfordring ved terskelen i inngangen til BUA, med krav til universell utforming. Snø og is som samler seg rundt døren skaper problemer. I ettertid ser man at det kunne ha vært nyttig å enten  installere tak over dørpartiet eller varme med drenering i belegget for å håndtere dette.

Økonomi og finansiering

Anlegget endte med en totalkostnad på 13 millioner kroner, hvorav spillemiddeltilskuddet utgjorde 2,5 millioner kroner. Resterende midler ble hentet fra kommunens avsatte midler til parker, plasser og torg i økonomiplanen, og investeringsfond.

Drift

Vedlikeholdsavtale 

For å sikre godt vedlikehold av grøntarealet har kommunen inngått en treårig vedlikeholdsavtale med entreprenør, som er under oppfølging. Dersom det foretas utskiftninger av elementer eller vegetasjon, påfølger tre nye år med vedlikeholdsavtale for det utskiftede elementet. Dermed forlenger vedlikeholdsavtalen seg selv, samtidig som utskiftinger ikke blir utsatt til vedlikeholdsavtalen er over. 

Vinterdrift

Valg av belegg med tilstrekkelig hardhet er avgjørende for å tåle brøytebil og snørydding. Snødeponi, inkludert i landskapsplanen, har vært kritisk for å unngå skader på anleggets infrastruktur. Et bevisst valg av kantstein med sidevisning rundt plassbygde møbler beskytter mot skade. Det er også nyttig å gjennomgå brøytekart med entreprenøren før hver vintersesong for å bevare anlegget.

Nøkkelpunkter

Mangfoldig flerbruk og sambruk: Folkeparken er et sammensatt område med et variert aktivitetstilbud tilgjengelig for allmennheten. Parkens mange soner gir mulighet for at mennesker i alle aldre og med ulike formål kan nyte parken samtidig. Parkens allsidighet og tilgjengelighet er et resultat av en grundig brukerinvolveringsprosess i utviklingsfasen.

Sentralt bindeledd: Folkeparken fungerer som et bindeledd mellom skole og idrettsanlegg i den ene enden av Lierbyen, og Rådhuset og butikksentrum i den andre enden. Folkeparken er en hverdagspark, men også er en flott arena for ulike arrangementer som konserter, aktivitetsarrangementer, og folkefester. Et eksempel på sistnevnte er Lierdagene hvor Folkeparken er sentral.

Les mer/referanser

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med Lier kommune, tusen takk for bidraget! Les mer om Folkeparken og de ulike tilbudene parken rommer via snarvei-menyen under.