Bugårdshallen - bueskytterdelen
Bueskytterhallen - Bugårdshallen
Bugårdshallen
Byggeprosess Bugårdshallen

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller

Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for allsidig bruk, samt større konkurranser og mesterskap. Hallen er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Bueskytterforbund.

Bakgrunn

Idé om flerbrukshall for mange aktiviteter

Sandefjord idrettsråd jobbet frem en idé om å sette ned en arbeidsgruppe bestående av aktuelle idrettslag for innspill til idrettsanlegg. Sandefjord kommune fulgte opp ideen og ga gruppen et mandat om å komme frem med behov og løsninger. Sandefjord Bueskyttere var sterkt involvert og pådriver i gruppen og presenterte et forslag for kommunen. Behovet som ble presentert ville kunne inneholde en 100 meter løpebane, friidrett, turn, ballidretter, matteidretter, bueskyting, dans, ja hele 17 aktiviteter kunne foregå samtidig. Målene på denne hallen var 50 x 100 meter, hvor 30 x 30 meter var i 2 etasjer. I tillegg kom garderobearealet.

God mottakelse 

Disse planene ble utredet og godt mottatt i kommunen. Etter noe bearbeiding av planene, ble konseptet litt redusert, men hallen ble besluttet bygget.

Saken ble politisk behandlet i bystyret desember 2014 og byggingen startet mars 2015.

Anlegget

Hovedhallen

Hallen ligger i Sandefjord, i Bugården idrettspark i tilknytning til Bugården skole. Hovedhallen inneholder garderober, lager, kiosk, speakerbu, møterom og annet påkrevd arealer. Aktivitetsflaten er en dobbel håndballflate, 50 x 50 meter.

Sidehallen - bueskytterdelen

Sidehallen, hvor det er en heisbar vegg på 24 meter lengde (som kan åpnes slik at begge hallene kan brukes felles), er av størrelse 30 x 30 meter. Den inneholder handikaptoalett, te-kjøkken, kontor og diverse lagermuligheter. Aktivitetsflaten i denne hallen er 25 x 30 meter.

Imponerende løsninger

Spesialhallen er bygget primært for bueskyting, med fast egenutviklet skytevegg, gulvmerking spesielt for bueskyting, integrert og fast kabling for styresystemer til lyd/lyssignaler og resultatservice. Kablingen er også trukket opp til møterom i 2. etasje i hovedhallen da dette vil kunne fungere som sekreteriat under større bueskytterrangementer. Det er også tenkt på strøm og nett til tv/filming og streaming i bueskytterdelen. Hele hallen har likt sportsgulv og fremstår som en hel hall når veggen er oppe.

Kulturdepartementet var meget imponert over planene når de ble presentert, med tanke på løsninger og muligheter for bruk.

Brukere

I hovedsak skal Sandefjord Bueskyttere bruke den minste hallen og Sandefjord Turn & Idrettsforening (STIF) skal være hovedbruker av hovedhallen. STIF har i en årrekke vært spredt rundt på mange haller i Sandefjord, og kan nå endelig samle sin klubb under ett tak.

Økonomi

Hallen er stipulert til 48 millioner kroner, finansiert av Sandefjord kommune med tildeling av spillemidler etter gjeldende regler.

Drift

Hallen driftes av Sandefjord kommune ved egen vaktmestertjeneste tilknyttet skole og Bugården idrettspark. Fleridrettshallen og bueskytterhallen drives som ett anlegg, og driftskostnader må derfor også betraktes under ett. For årene 2018 til 2022 var gjennomsnittlig årlig driftskostnad på 3 144 000 kr. Dette beløpet trekkes opp av høye utgifter i 2022 (4 552 000 kr), som skyldes store utgifter på posten "Vedlikehold, påkostning nybygg og nyanlegg". Videre var strømutgiften og fjernvarmekostnaden begge på over 400 000 kr i 2022, hvilket er mer enn det dobbelte av gjennomsnittlig årlig kostnad til de respektive utgiftspostene i årene 2018 til 2021. Ut over dette er lønn til renholdspersonell den største driftsutgiften. 

Smarte løsninger

Første av sitt slag

Det er første hallen som bygges tiltenkt slik bruk i Norge. Smarte løsninger som flerbrukshall tilknyttet spesialhall ved bruk av heve-/senkevegg, samt kabling for resultater og styresystemer til forskjellige steder, kombinert med størrelse gjør dette prosjektet unikt. Hallen ble klar for bruk i februar 2016. Hallene kan brukes separat eller i fellesskap og kan dekke behov for alle typer aktiviteter.

Hallen er bygget primært som en hverdagshall/treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for allsidig bruk og større konkurranser og mesterskap.

Kommunalt eller privat?

Det er alltid problemer i en slik prosess, men med en så positiv og løsningsorientert kommune som Sandefjord, har alt blitt løst underveis. Sandefjord Bueskyttere var tiltenkt å skulle finansiere sin egen hall, men blandingen av kommunal hall og hall bygget av et idrettslag viste seg å være vanskelig på grunn av mange regler. Spesielt MVA.-reglene gjorde at det enkleste og beste var den løsningen som ble valgt: Sandefjord kommune bygget alt. Sandefjord Bueskyttere har vært aktivt med i prosessen og kan ikke få fullrost kommunen for sine dyktige medarbeidere i de forskjellige etater.

Hva kunne ha blitt gjort annerledes?

Angående om det er noe som kunne vært annerledes, er jo økonomi alltid et tema. Men ser man på kostnadene i dette prosjektet, er det mye anlegg for pengene. Hallen fremstår som utrolig funksjonell og fleksibel.