""

Tilskuddsordninger for klima- og miljøtiltak

Visste du at man kan søke om tilskudd til energi- og klimatiltak? Her finner du en oversikt over et utvalg tilskuddsordninger som kan være relevante for ditt idretts- eller nærmiljøanlegg. Vi har også laget en liste over noen ulike idrettsrelaterte prosjekter som har mottatt støtte, samt en beskrivelse av tiltakene deres.

Klima- og miljøsatsning i byggebransjen

Byggebransjen har lenge vært en miljøversting, men nå har nettopp klima og miljø blitt et satsingsfelt i byggebransjen. Selv om det har skjedd store forbedringer på kort tid, er enda en vei å gå for at enkelte klimavennlige alternativer skal likestilles med de "vanlige" alternativene, også sett fra et økonomisk perspektiv. I mange tilfeller vil klimasatsning derfor kunne medføre høyere kostnader for prosjektet. Å bygge en idrettshall i trematerialer kan for eksempel være dyrere enn å bygge den i stål og betong, som følger av materialkostnader. Hvis man har behov for å leie inn miljørådgivertjenester, vil også dette koste ekstra. Miljøsertifisering av bygg kan kreve økonomiske ressurser det også, i form av rådgivning, dokumentering og oppfølging underveis.

Selv om tiltak kan lønne seg over tid, har ikke alle midler til å kunne dekke denne merkostnaden, da et prosjekt i seg selv krever store økonomiske ressurser. I slike tilfeller kan det være et alternativ å søke på støtteordninger for kommuner, fylkeskommuner eller organisasjoner, da dette kan dekke hele eller deler av merkostnaden.

Tilskuddsordninger

Det finnes flere ulike tilskuddsordninger hvor man kan søke om midler til prosjekter som fremmer klima- og miljø på ulike måter. Under finner du ordninger som vi har funnet, delt inn i nasjonale og regionale støtteordninger.

Har du tips på flere? Send oss en e-post!

Nasjonale tilskuddsordninger

Miljødirektoratet

"Klimasats" er en årlig støtteordning som retter seg mot kommuner og fylkeskommuner som vil bidra til omstillingen mot et lavutslippssamfunn. De kan innvilge støtte til konkrete prosjekter, interkommunalt samarbeid, nettverk for kompetanseheving eller lignende.

Les mer om støtteordningen "Klimasats" på miljødirektoratet sin nettside

Regionale tilskuddsordninger

Det finnes mange ulike regionale, kommunale eller lokale støtteordninger i Norge. Noen av de er løpende, og tildeles en eller flere ganger hvert år, mens andre arrangeres kun en gang. Du kan undersøke med din kommune eller fylkeskommune om det finnes noen pågående støtteordninger som det er mulig å søke på i forbindelse med klimasatsning for idretts- og nærmiljøanlegg. I mange kommuner finnes en avdeling som omfatter kultur, idrett og/eller natur som man kan kontakte, andre kommuner har en egen avdeling for miljø. Fylkeskommuner flest har en egen tjenestekategori på hjemmesiden sin som heter "klima, energi og natur" eller lignende, hvor en kan finne relevante kontaktpersoner.

Nedenfor finnes et utdrag av noen av de regionale, løpende ordningene som vi har funnet:

Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune har to ordninger, "Tilskudd til kommunale klimatiltak" for kommuner i Vestland fylke, samt "Tilskudd til lokale klima- og miljøtiltak" for frivillige lag, organisasjoner, grendelag og velforeninger.

Les mer om tilskuddsordningen til kommunale klimatiltak i Vestland fylke

Les mer om den lokale miljø-tilskuddsordningen for frivillige lag, organisasjoner, grendelag og velforeninger i Vestland fylke

Bergen kommune

I Bergen kommune finnes "Klima- og miljøtilskudd" for ikke-kommersielle lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å innføre tiltak som kan knyttes opp mot kommunens "grønn strategi".

Les mer om klima- og miljøtilskuddsordningen for ikke-kommersielle lag, foreninger og organisasjoner for Bergen kommune.

Trondheim kommune

I Trondheim kommune finnes "Klimamillionen", som er en tilskuddsordning rettet mot tiltak som for eksempel reduserer klimagassutslipp, skaper robusthet mot klimaendringer, oppfordrer til bærekraftig forbruk eller muliggjør klimavennlige levemetoder.

Les mer om klima-tilskuddsordningen til Trondheim kommune

Maksimal støtte dersom du skal søke om spillemidler

Kulturdepartementet (KUD) opplyser i sine spillemiddelbestemmelser at det er satt en grense for samlet statlig tilskudd et idretts- eller nærmiljøanlegg kan motta. Rammen for statlig tilskudd kan i 2021 maksimalt utgjøre 50 % av godkjent kostnad i spillemiddelsøknaden. Det vil si at eventuelle statlige tilskudd for klimasatsning og spillemidler totalt sett kan dekke opptil halvparten av kostnadene ved tiltaket/ anlegget (Kulturdepartementet, 2021). KUD skriver videre at statlige støtteordninger er de ordningene som forvaltes av staten direkte. Hvis det i tillegg til statlig støtte søkes om tilskudd fra kommunale eller fylkeskommunale støtteordninger, kan de totale tilskuddene samlet sett ikke overskride kontantutgiftene i det gitte prosjektet.

Eksempler på idrettsrelaterte prosjekter som har mottatt støtte fra "Klimasats"

I det vedlagte dokumentet presenteres noen av idrettsanleggene som er støttet av Klimasats-ordningen til Miljødirektoratet. Listen inneholder idrettsrelaterte prosjekter som er pågående eller gjennomførte pr. juni 2021.