""

Finansieringsmetoder

Eksempel på hvordan man kan finansiere idretts- og nærmiljøanlegg

Et godt anlegg for fysisk aktivitet kan være alt fra en skogssti tilrettelagt med skilt, til en stor flerbrukshall. Kostnadene av å bygge et anlegg vil variere mellom ulike anleggstyper. Kostnadsoverslagene fra spillemiddelsøknadene for 2020 varierte fra ca. 50 000 kr og opp til hele 700 millioner kr. I dette verktøyet finner du eksempler på hvordan man kan finansiere et idretts- eller nærmiljøanlegg.

Offentlige tilskudd

Spillemidler

Basert på en rapport skrevet for godeidrettsanlegg.no (se "Bakgrunn" lengre ned), har 81 % av forbildeanleggene som vi har publisert på godeidrettsanlegg.no blitt delfinansiert av spillemidler til ordinære idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg. Hvor mye støtte man kan få til sitt anleggsprosjekt varierer, og man må forholde seg til "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Finansiering og spillemidler

Programsatsingsmidler

Programsatsingsmidler er øremerkede midler fra spillemidlene som tildeles utvalgte anleggstyper. Hvilke anleggstyper som kan søke om programsatsingsmidler varierer. Det har vært Kulturdepartementet som i samråd med Norges idrettsforbund har valgt ut anleggstyper og anlegg. Per i dag (15. april 2021) er ikke dette en aktuell ordning, men det er mulig at den kommer tilbake.

Tilskudd til "nyskapende aktivitetsarena"

Kulturdepartementet hadde til og med 2021 en tilskuddsordning som skal bidra til realiseringen av "nyskapende aktivitetsarenaer". Kommuner kunne søke om tilskudd på inntil 50 % av kostnadene. Maksimalt tilskudd var 4 millioner kroner, og nedre grense for tilskudd var 2 millioner kroner. Hvalstad aktivitetspark er et eksempel der kommune, idrettslag og velforening har samarbeidet og mottatt tilskudd fra ordningen.

Momskompensasjon

I 2010 ble en ordning for momskompensasjon etablert. De siste årene er det kun i 2012 at ikke alle søknader som har har vært formelt i orden, har mottatt opp mot fullt søknadsbeløp. Penger settes av i statsbudsjettet, og har ved flere anledninger blitt økt i revidert budsjett for å dekke alle søknader. Alle som oppfyller vilkårene for å søke om spillemidler kan søke om mva-kompensasjon, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak.

Om momskompensasjon idrettsanlegg - Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - anleggsregisteret.no

Kommunale og fylkeskommunale ordninger

I noen kommuner og fylkeskommuner finnes det tilskuddsordninger til idretts- og nærmiljøanlegg. Noen støtteordninger er kommunale og fylkeskommunale midler, mens andre midler er lokale og regionale støtteordninger som distribueres av fylkeskommuner eller kommuner. Eksempler på fylkeskommunal støtte er vassdragsmidler, eller tilskudd fra fylkeskommunale næringsordninger. En annen form for støtte kan være tilfeller der kommunen bidrar med tomt eller pengesummer til idrettslag som ønsker å bygge anlegg.

Ta kontakt med egen kommune og fylkeskommune for å få mer informasjon hvilke muligheter som finnes der du er.

Annen statlig støtte

Det finnes flere andre ordninger enn de som er knyttet til Kulturdepartementets spillemidler. Følgende ordninger er brukt av ett eller flere av godeidrettsanlegg.no sine forbildeanlegg.

ENOVA

Noen av forbildeanleggene vi har publisert, har mottatt støtte fra ENOVA. ENOVA-støtte gis til byggeprosjekter og områdeplanlegging, som bidrar til utvikling av innovative energi- og klimaløsninger. Les mer på deres nettsider:

Bygg og eiendom - enova.no

Innovasjon Norge

Ett av forbildeanleggene på godeidrettsanlegg.no har oppgitt finasiering med hjelp av Innovasjon Norge: Holmen svømmehall.

Framtidens Bygg

Ett av forbildeanleggene på godeidrettsanlegg.no har fått støtte fra Framtidens bygg: Lislebyhallen

Egenkapital

De fleste prosjekter finansieres med en viss del egenkapital fra oppsparte midler.

Dugnadsinnsats

Det er viktig å huske at et prosjekt kan bli mindre kostbart med dugnad - og det er viktig å huske at dugnadsarbeid oppgis i spillemiddelsøknaden. Verdien av dugnaden påvirker mulig søknadssum!

Lån

Ca. 20 % av godeidrettsanlegg.no sine forbildeanlegg oppgir at anlegget er delfinansiert med lån. 

Private stiftelser og støtteordninger

Det finnes mange ulike private stiftelser og støtteordninger. For eksempel har flere banker stiftelser, man kan søke støtte fra. Idrettslag bør kontakte sin idrettskrets og særidrettskrets for å høre hvilke muligheter som finnes i sin kommune.

Gaver/Sponsorer

Gaver og sponsing kan bidra til å finansiere anleggsprosjektet. Det kan være for eksempel være byggematerialer, navnesponsor eller arbeid fra entreprenør.

Crowd funding/folkefinansiering

Det finnes flere ulike verktøy for såkalt crowd funding, eller folkefinansiering, der man rett og slett oppretter en innsamling av pengegaver. Verktøy for dette finnes fra ulike aktører, som spleis.no eller lokalverdi.no. Noen kombinerer denne type innsamling med et "takk" til giveren, for eksempel navn på vegg i det ferdigstilte anlegget eller at man kjøper en stolpe i lysløypa osv.

Bakgrunn

Høsten 2020 kartla en forskningsassistent ved NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi hvordan godeidrettsanlegg.no sine forbildeanlegg har blitt finansiert. Vi har brukt denne kartleggingen for å foreslå hvordan man kan finansiere idretts- og nærmiljøanlegg. 

Er du interessert i å lese forskningsassistentens rapport, ligger den vedlagt.