Logo kultur- og likestillingsdepartementet

Høringsnotat: Forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet har utarbeidet forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet. Nå er forslaget tilgjengelig for innspill fra allmennheten, og du kan komme med dine synspunkter, kommentarer og tilbakemeldinger!

Bakgrunn for høringsnotatet

Regjeringen ønsker å fremme bred deltakelse og en mangfoldig og inkluderende idrett over hele landet. For å kunne oppnå dette, trengs gode rammevilkår for både organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Uavhengig av bosted, interesser og motivasjon, skal alle ha mulighet til å være en del av idretten.

Utøvelse av idrett og fysisk aktivitet er avhengig av anlegg der aktiviteten skal foregå. Anleggsinvesteringer er derfor en forutsetning for aktiviteten som utøves i lokalsamfunnene. Slike investeringer er, og utgjør, en stor økonomisk belastning for kommuner og idrettslag. Statlige tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg er derfor avgjørende i idrettspolitikken.

I Hurdalsplattformen, som er Arbeiderpartiets og Senterpartiets politiske plattform etter stortingsvalget i 2021, står det at en nasjonal anleggsplan skal utarbeides i samarbeid med idretten. Høsten 2022 og vinteren 2023 ble det avholdt innspillsmøter i alle fylker med alle organisasjoner av relevans for spillemiddelordningen. Formålet med møtene var å få innspill til hvordan anleggsordningen best kan tilpasses for å nå målet om mangfoldig og inkluderende deltakelse i idrett og fysisk aktivitet.

Høringsnotatets innhold

Forslagene i høringsnotatet bygger på innspillene fra møtene som ble holdt i 2022/2023. I høringsnotatet fremlegges forslag til endringer i spillemiddelordningen som skal bidra til å nå regjeringens mål vedrørende anlegg.

Kort oppsummert viser de sentrale innspillene tilfredshet med tilskuddsordningen for idrettsanlegg, særlig forutsigbarheten. Generelt fungerer arbeidsdelingen mellom staten, fylkeskommunene og kommunene godt. Det er imidlertid behov for bedre behovsvurderinger, spesielt for større anlegg og bedre kunnskap om anleggsbehov. Fylkeskommunene ønsker større ansvar og frihet i prioriteringer. Regelverket anses som komplisert, og søknadsprosessen for små anlegg er lang. Miljø- og bærekraftaspekter bør få mer fokus, og fordelingsnøkkelen for tilskudd mellom fylkeskommunene bør vurderes på nytt.

Høringsfristen er 20. september 2024.

Les høringsnotatet: 

Dersom du ønsker å lese høringsnotatet i sin helhet kan du laste det ned som PDF fra "last ned" boksen til høyre, eller besøke regjeringens nettside gjennom snarveien i boksen under. På regjeringens nettsider finner du også den digitale løsningen for å avgi din høringsuttalelse.