Logoen til Universell Utforming AS

Universell utforming av uteområder – Krav og anbefalinger

En veileder fra Universell Utforming AS

Hvilke krav stilles til universell utforming? For å inkludere alle og skape like muligheter for deltagelse, livskvalitet og god folkehelse er universell utforming av bygg og idrettsanlegg viktig. Det private konsulentselskapet Universell Utforming AS har publisert en veileder om krav samt muligheter innen universell utforming.

Hva er universell utforming?

likestillings- og diskrimineringsloven defineres universell utforming som følger:

"Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse."

Universell utforming bidrar dermed til inkludering og like muligheter ved å skape et miljø tilrettelagt flest mulig. Et miljø som inkluderer flest mulig bidrar igjen til: likestilt deltagelse, god livskvalitet og god folkehelse.

Om veilederen

Målet med veilederen er både å tydeliggjøre hvilke muligheter som foreligger innen universell utforming, og hvilke krav som stilles fra det norske lovverket og internasjonale konvensjoner. Veilederen redegjør både for hvilke krav som foreligger, og hva kravene omfatter. Videre vises det til relevant litteratur, særlig Statens Vegvesen sine håndbøker. I tillegg blir det gitt anbefalinger for hvordan uteområder kan utformes universelt. 

Målgruppen for veilederen er enhver som som ønsker kunnskap om hvilke krav som stilles til universell utforming av uteområder. Byggherrer, entreprenører, planleggere og offentlig ansatte er sammen med andre som er involvert i utformingen av uteområder eksempler på aktører som kan ha interesse av veilederen. Veilederen er imidlertid, ifølge utgiveren Universell Utforming AS, ikke tilstrekkelig detaljert til at den kan anvendes til prosjektering eller saksbehandling.

Veilederen er utarbeidet og publisert av det private konsulentselskapet Universell Utforming AS, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Les veilederen

Veilederen kan i sin helhet lastes ned fra universellutforming.no: Universell utforming av uteområder , eller fra "Last ned"-boksen til høyre på denne siden.