Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Denne veilederen er utgitt av Miljødirektoratet og behandler blant annet støy fra nærmiljø- og idrettsanlegg. Veilederen er utgitt i 2014, og revidert i januar 2020.

Sammendrag

Denne veilederen er en faglig utdyping av prinsipper, metoder og anbefalinger som er politisk fastsatt gjennom retningslinje T-1442/2016.

Veilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet, med faglige innspill fra ansvarlige sektormyndigheter gjennom en prosjektgruppe der Statens vegvesen, Jernbaneverket, Forsvarsbygg, Avinor, Oslo kommune og Norsk Industri har deltatt. Det er også innhentet faglig innspill fra støy- og akustikkonsulenter.