Forside Energiledelse i idrettsanlegg

Energiledelse i idrettsanlegg

Veileder fra NTNU SIAT mfl.

Idrettsanlegg er en av de bygningskategoriene som bruker mest energi. Som et ledd i å redusere energibruken er det laget en veileder om energiledelse rettet mot idrettslag og ansvarlige i idrettsanlegg. Den er ment som et verktøy for å komme i gang med energiledelse og energisparetiltak, og er et resultat av et interregionalt samarbeid mellom SIAT, Nord-Trøndelag Idrettskrets, Sør-Trøndelag Idrettskrets, Jämtland og Härjedalens Idrottsförbund og Västernorrlands Idrottsförbund.

Introduksjon til energiledelse i idrettsanlegg

Idrettsanlegg er en av de bygningskategoriene som bruker mest energi, ifølge Enovas Bygningsstatistikk. De fleste idrettsanlegg i Norge er eiet og drevet offentlig eller av idrettslag. Følgene av dette er i mange tilfeller et stramt budsjett og/eller drift basert på frivillig innsats.

Gjennomgangsmelodien når driften organiseres på frivillig basis er at man svært ofte ikke innehar den kunnskapen og kompetansen som kreves for å drifte det som kan være avanserte anlegg. Det man ser er at anlegg hvor de driftsansvarlige har interesse for energistyring også ofte er de som presterer best med tanke på energibruk.

Denne veilederen er laget for å hjelpe idrettslag og ansvarlige i idrettsanlegg å komme i gang med energiledelse og energisparetiltak. Bruk den som en veileder og en inspirasjon. Dere trenger ikke gjøre alt: det er slett ikke sikkert dere føler alt passer dere. Men bruk den som inspirasjon til å gjøre det som er rett for nettopp dere.

Internasjonal standard eller forenklet tilnærming

Energiledelse kan etableres på to måter: gjennom å følge internasjonal standard (NS EN ISO 50001) og legge seg helt opp til den eller å gå til det skritt å sertifisere seg, eller det kan gjøres noe mer forenklet som denne veilederen er laget for. For idrettsanlegg vil den forenklede tilnærmingen (figuren under) i de fleste tilfeller være god nok.

1. Planlegging • Energipolitikk 2. Gjennomføring • Organisering • Kartlegging • Målsetting • Handlingsplan 3. Kontroll • Energistyring og nøkkeltall 4. Evaluering • Dokumentasjon • Rutiner

En del av idrettsanleggets rutiner

Å oppnå suksess med energiledelse handler ikke bare om å etablere et system, men like mye om å få klar forankring i idrettslagets ledelse. Det er gjennom prioriteringer i ledelsen det avsettes ressurser til arbeidet, både personell og penger, og det er i ledelsen beslutninger om tiltak skal gjøres. Energiarbeidet er ofte et arbeid som griper inn på tvers i organisasjonen og det er også i ledelsen man best ser de overordnede linjene.

Når dere har etablert energiledelse som en del av idrettsanleggets rutiner, der energi er en faktor som rapporteres og følges opp på styremøter på lik linje med andre punkter vil dere kontinuerlig kunne avdekke og angripe nye muligheter som bidrar til reduserte energikostnader og til bedre klimaregnskap.

Energiledelse dreier seg i det store og hele om det dere gjør i enhver ledelsesprosess; planlegger, gjennomfører, kontrollerer og følger opp. Å vite hvor dere ER og hvor dere SKAL, og legge en rute for veien dit er nøkkelen. En sjekkliste for kvalitetssikring av prosessen finnes i Vedlegg 1.