Holmen svømmehall fasade utside
Holmen svømmehall fasade utside
Holmen svømmehall ovenfra i fugleperspektiv
Holmen sømmehall innvendig med svømmebasseng

Holmen svømmehall

Stedstilpasset anlegg med en tydelig miljøprofil

Svømmehallen er et moderne og fremtidsrettet signalbygg med flott arkitektur og et høyt fokus på smarte energiløsninger. Holmen svømmehall ble av byggindustrien kåret til "Årets bygg 2017". I begrunnelsen trekkes anlegget frem med tydelig miljøprofil, god gjennomføring av prosjektet og flott tilpassing til omgivelsene.

Bakgrunn

Asker kommune har gått til anskaffelse av en ny svømmehall på Holmenskjæret i Asker. Svømmehallen sto ferdig sommeren 2017, og erstatter kommunens tidligere svømmehall på Landøya som nylig ble revet for å gi plass til en ny ungdomsskole.

Holmen svømmehall er et FutureBuilt forbildeprosjekt. Det er lagt stor vekt på energibesparende tiltak, blant annet er det solceller på deler av tak og vegg, solfangere på parkeringsområdet, energibrønner og de tekniske anleggene ble løst med energibesparende løsninger. 
Les mer på Asker kommune sin hjemmeside om Holmen svømmehall. 

Anlegget

Holmen svømmehall består av et 25-metersbasseng med åtte baner, samt et terapibasseng på 12,5 x 12,5 meter. Den totale vannflaten er på 682 kvadratmeter. Bassengene er levert i stål, og kommer med både heve- og senkebunn og elektronisk skillevegg.

I tillegg huser bygget et treningsrom, et sosialrom og en kafé. Anleggets kapasitet er maksimalt 400 samtidige gjester. ​

Arkitektur

Byggets arkitektur tar utgangspunkt i å beholde Holmens verdier mest mulig. Det har vært et mål at Holmen svømmehall blir en naturlig del av området og styrker bevegelsen mellom ett nytt torg som vil komme, svømmehallen og stranden. I tillegg skal bygget gi tilbake de grønne områdene som det overtar, og styrke hele strandområdet. Konseptet er utarbeidet fra idéen om å aktivere taket og arealet omkring bygningen til grønne oppholdsarealer.

Les mer på FutureBuilt sin hjemmeside om Holmen svømmehall.

Holmen svømmehall fasade
Foto: Tove Lauluten.

 

Energieffektivitet

Holmen svømmehall er flere ganger blitt omtalt som «Norges mest energieffektive svømmehall». Samlet sett dekkes over 80 % av varmebehovet til svømmehallen med fornybar energi.

Svømmehallen henter energi fra både solcellepanel, solfangere og fra 15 energibrønner på tomten. Hele sørveggen på svømmehallen er kledd i solcellepaneler, og oppe på det åpne, gresskledde taket står enda flere paneler for å ta til seg energi fra solen. Badegjester som kommer til Holmen på el-sykkel eller el-scooter, kan lade farkostene sine i en sykkelparkering med egne solcellepanel på taket.

Det til sammen 650 kvadratmeter store solcelleanlegget skal kunne produsere 80.000 kilowattimer i året. I tillegg har man installert 1.200 kvadratmeter med solfangere under asfalten på parkeringsanlegget og torgområdene på prosjektet.

Følgende energieffektive tiltak er gjennomført for svømmehallen:

Solceller som fasadeløsning

Det er montert solceller på tak og fasader som produserer strøm til svømmehallen. På taket av svømmehallen er det et solcelleanlegg på rundt 500 m2 med høyeffektive solceller. Kombinert med 150 m2 solcellepaneler på sydveggen av bygget, skal dette gi en strømproduksjon på rundt 73.000 kWh årlig.

Solfangeranlegg på parkeringsplasser og veiareal

Prosjektet inkluderer 800 m2 med solfangere på parkeringsplasser og veiareal. Solfangeranlegget varmer/lader opp bergbrønnene på sommerhalvåret, mens deler av anlegget fungerer som snøsmelteanlegg vinterstid. Solcelleanlegget dekker omtrent 12 % av det årlige strømforbruket til hallen.

Heve-/senkebunn i begge bassengene 

Det er montert heve-/senkebunn i hele terapibassenget og i tre av banene i hovedbassenget. På nattestid heves bunnen helt opp, slik at avdamping fra overflaten blir mindre. Dermed reduseres oppvarmingsbehovet, og ventilasjonsanleggene kan gå med mindre funksjon når bassengene ikke er i bruk.

Renseanlegg med keramisk filter 

Til rensing av bassengvannet er det installert et keramisk filter, i motsetning til sandfilter som er den tradisjonelle løsningen. Keramiske filtre er relativt lite utprøvd i Norge, men har fordeler som redusert plassbehov i teknisk rom, økt automatiseringsgrad for enklere drift, og redusert pumpestørrelse.

Vannbasert varmeanlegg

Varmeanlegget i Holmen svømmehall er vannbasert (vann-til-vann varmepumpe) med følgende energikilder:

  • To varmepumper (120 kW) tilknyttet 15 bergbrønner med 200 meters dybde i fjellet
  • En varmepumpe tilknyttet varmegjenvinning fra gråvann
  • Tre varmepumper tilknyttet gjenvinning av varme fra ventilasjonsanlegget
  • Elkjel for reserve og spisslast


I tillegg til å bli varmet opp av solfangeranlegget, gir bergbrønnene også mulighet for frikjøling. Dette reduserer energibruken for kjøling ved at man unngår bruk av tradisjonelle kjølemaskiner. Frikjøling er energibesparende sammenlignet med tradisjonelle kjølemaskiner.

Gråvannsgjenvinning innebærer at varmen fra avløpsvann gjenvinnes, med unntak av avløp som kommer fra toaletter. En varmepumpe sørger for å gjenvinne varmen fra vannet som går ned i slukene når badegjestene bruker dusjanleggene.

Miljøvennlig materialvalg

Svømmehallen er en stor betongkonstruksjon og bruk av lavkarbonbetong er bevisst valgt for å redusere utslipp fra materialbruk. All betong i bygget er lavkarbonbetong klasse B. Lavkarbonbetong reduserer CO2 utslippet, og har sterkt redusert energiforbruk under produksjon.

Helintegrert automasjonssystem/SD-anlegg (sentral driftsovervåkning)

Som del av prosjektet ble det inngått en OFU-kontrakt (offentlig forskning og utvikling) mellom Asker kommune, Guard Automation og Senter for Idrettsanlegg og Teknologi ved NTNU. Målet med samarbeidet var å utvikle et automasjonssystem/SD-anlegg som kunne gi så enkel og energieffektiv drift av svømmehallen som mulig. Moderne bygg installeres gjerne med 30-40 ulike tekniske systemer som heis, lys, video, radio, varmekontroll osv. Ofte inngås det separate kontrakter med underleverandører for hvert enkelt system, og dermed står man i fare for at de ulike systemene ikke samsnakker når bygget først tas i bruk.

Andre energibesparende tiltak 

  • Holmen svømmehall er bygget etter passivhusstandard, en betegnelse for miljøvennlige bygg med høy kvalitet, godt inneklima og lavt energibehov.
  • Behovsstyrt drift av vifter i ventilasjonsanlegget reduserer energiforbruket.
  • For å redusere vann- og energiforbruket er det installert sparedusjer.
  • LED-lys og dagslysstyring bidrar til lavere energibruk til belysning sammenlignet med tradisjonell belysning.

Du kan lese mer om belysningen i dette dokumentet fra lysprodeusent og lysleverandør Siteco, som har levert belysningsløsninger til Holmen svømmehall:

Du kan også lese om Holmen i sb-Magazine (3/2018): Top marks for energy efficiency - Holmen Aquatics Centre in Asker (IAKS - International Association for Sports and Leisure Facilities).

Holmen svømmehall, fasade og tak med solcellepaneler
Foto: Tove Lauluten

Økonomi

Svømmeanlegg er komplekse bygg, særlig med tanke på tekniske anlegg. Erfaringsmessig er det høy risiko for feil/mangler ved både prosjektering og bygging, og for skader på sikt. Dette medvirker til at svømmeanlegg er kostbart både å bygge og å drifte. Erfaringstall for svømmehaller er imidlertid vanskelig å oppdrive ettersom anleggene kan romme svært ulike funksjoner.

Sluttkostnaden for Holmen svømmehall utgjorde ca. 220 mill. kr. eks. mva. Med utgangspunkt i beregningsmetoden overfor innebærer dette at investeringskostnaden ble ca. 40 % høyere enn for en gjennomsnittlig svømmehall.

Innovative energiløsninger med høye investeringskostnader

På grunn av de innovative energiløsningene mottok imidlertid Holmen svømmehall mer offentlig støtte enn hva tradisjonelle svømmeanlegg har for vane å motta. Utover spillemidler som de fleste idrettsbygg kan motta, fikk prosjektet henholdsvis 10 mill. kr. fra Enova, 1 mill. kr. fra Innovasjon Norge i forbindelse med OFU-arbeidet, samt 5 mill. kr. i programsatsingsmidler for anlegg fra Kulturdepartementet. Med utgangspunkt i dette blir merkostnaden ca. 47 mill. kr., hvilket gjør investeringskostnaden for anlegget ca. 30% høyere enn for en gjennomsnittlig svømmehall.

Drift

I forbindelse med forprosjektets klimagassrapport som er nærmere omtalt i avsnitt Klima- og miljøanalyse, ble det utarbeidet et energibudsjett for Holmen svømmehall. Energibudsjettet viser at svømmehallens energibehov er beregnet til ca. 1,6 GWh per år. Sammenlignet med en tradisjonell svømmehall bygget etter TEK 10 standard utgjør dette en reduksjon i energibruk på ca. 1,2 GWh per år.

Det lave energibehovet er et resultat av de energibesparende løsningene som beskrevet. Fornybar energiproduksjon (både varme og el) fra bergbrønner, varmepumper, solceller, solfangere under asfalten og gråvannsgjenvinning er beregnet til ca. 1 GWh. Samlet sett dekkes over 80 % av varmebehovet til svømmehallen med fornybar energi.

Teksten om energitiltakene og drift er hentet fra rapporten «Gevinstanalyse Innovative energiløsninger ved Holmen Svømmehall». Hele rapporten kan du lese på sidene til Innovative anskaffelser: GEVINSTANALYSE - Innovative energiløsninger ved Holmen svømmehall.

Årets bygg 2017

Holmen svømmehall ble kåret til Årets Bygg 2017. I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Holmen svømmehall er et meget godt gjennomført prosjekt. Svømmehallen har stedstilpasset og spennende arkitektur med en tydelig miljøprofil og er blitt en flott møteplass for befolkningen både inne og ute. Prosjektet preges av godt samarbeidsklima mellom partene og en aktiv og ambisiøs byggherre som har gitt aktørene spillerom til å strekke seg litt lenger. Driftspersonalet blitt involvert tidlig og ført til effektive og innovative løsninger for teknisk drift. Fokus på klima- og miljøkvaliteter har vært en rød tråd gjennom hele prosjektet, både med tanke på energiforbruk og materialvalg, men også med tanke på god tilpasning til og hensyn til omgivelsene. Bygget har blitt en opplevelse for brukerne - et prosjekt som tjener sin hensikt.» Les mer om kåringen på hjemmesiden til byggeindustrien, bygg.no

Holmen svømmehall innvendig bilder av basseng
Foto: Tove Lauluten (venstre), Asker kommune (høyre)