Logo NMBU

Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur

Fagrapport fra NMBU 2018

Fagrapporten "Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet" tar utgangspunkt i at det å gå på tur i nærmiljøet er et verdifullt folkehelsetiltak. Formålet med denne rapporten er å undersøke hvordan norske kommuner og fylkeskommuner arbeider for å fremme befolkningens muligheter til å gå på tur i nærmiljøet med boligen som utgangspunkt.

Det er bred enighet både politisk og administrativt om at tiltak som kan fremme turgåing i nærmiljøet er uttalt som mål både i fylkeskommunene og kommunene. Likevel har ikke temaet fått noe gjennomslag, hverken regionalt eller lokalt som strategisk satsingsområde i planstrategiene, i like stor grad som målet skulle tilsi. Dessuten ser ikke potensialet som ligger i de fylkeskommunale og kommunale planene for idrett og friluftsliv ut til å utnyttes i tilstrekkelig grad, blant annet fordi fokus på arealbruk er svakt i begge planer. 

Nærtur er en viktig del av det by- og tettstedsnære friluftslivet med sentral betydning for folkehelsearbeidet, og nærhet til turstiene er sentralt for bruken. En indikator som angir maksimumsavstand fra boligområdet til nærmeste nærturmulighet kan derfor bidra til å sikre god tilgjengelighet for flest mulig. Formålet med spørreundersøkelsen som blir presentert i denne rapporten er å gi et bredt bilde av hva som foregår i landets kommuner og fylkeskommuner når det gjelder tiltak som kan fremme turgåing i nærmiljøet.