Logo NTNU Senter for Idrettsanlegg og Teknologi

Bærekraftig produksjons- og distribusjonsstrategi – Snøproduksjon

Masteroppgave fra NTNU (2023)

Er snøproduksjon bærekraftig? Hvilke parametere bestemmer hvor bra et snøproduksjonsanlegg er? Denne masteroppgaven utforsker temaene.

Formål og avgrensing

Formålet med oppgaven er å kartlegge hva en bærekraftig snøproduksjons- og distribusjonsstrategi innebærer.

Målet var å vise hvordan man kan anvende teori fra produksjons- og distribusjonsstrategi til å finne optimale løsninger for skianlegg med snøproduksjon.

Oppgaven er avgrenset til å bare omfatte langrennsanlegg. Granåsen Skiarena er benyttet som case, for å vise hvordan resultatene kunne anvendes i praksis. 

Resultater

Et viktig resultat av oppgaven, er defineringen av en såkalt omdømmefaktor. Denne avhenger av fem strategiske faktorer, som i visse tilfeller kan gå på bekostning av hverandre: Anleggets tilgjengelighet (hvorvidt det er åpent), løypedesign, miljøkostnad, snøkvalitet, og økonomiske kostnader. Hvordan disse strategiske faktorene styres i hvert enkelt anlegg avgjør hvor god omdømmefaktoren blir. Faktorene vil dermed utgjøre et mål på hvor godt anlegget drives.

Hvor godt omdømme anlegget har er ment som en indikator for hvor vellykket forretningsstrategien og konkurransefortrinnet er. I konkurransen om midler og ressurser vil anleggets omdømme være en sentral faktor. 

Grafisk fremstilling av faktorer i snøproduksjon
Omdømmefaktoren til et anlegg. Figur: Ole Jørgen Bogen Arenth (2023)

Videre tar oppgaven utgangspunkt i Granåsen skiarena som case for å vise hvordan «omdømmefaktoren» kan anvendes i praksis. Det blir blant annet konkludert med at det «beste» tiltaket for Granåsen vil være å ha god vanntilførsel for å kunne utnytte snøproduksjonsutstyret optimalt når forholdene ligger til rette for snøproduksjon. Det hjelper altså ikke å ha mange lanser eller kanoner dersom flaskehalsen ligger i vanntilførselen.

I tillegg viser oppgaven at ved å bruke måledata fra værstasjoner kan man si noe om når anlegget ville åpne, gitt produksjonsstrategi.

Les mer

Ønsker du å lese mer om:

  • Omdømmefaktoren?
  • Bærekraftig snøproduksjons- og snødistribusjonsstrategi?
  • Effekt av forskjellen mellom snøkanoner og -lanser?
  • Hvordan man kan designe anlegget med tanke på bærekraft og fornuftig ressursbruk?

Oppgaven i sin helhet kan lastes ned fra "Last ned eksternt"-boksen til høyre på denne siden.