Oversiktsbilde som viser toppområdet av bakkene
Oversiktsbilde av Vassfjellet, sett fra bunnområdene.
Bilde som viser frikjøringsområdene i Vassfjellet
Bilde av heistraseen til Midtheisen

Vassfjellet vinterpark

Fra bakgårdsanlegg til komplett vinterpark

Vassfjellet vinterpark er et av Trøndelags største skianlegg og består i dag av tolv nedfarter i ulike vanskelighetsgrader. De siste årene har det blitt satset stort på parkområdet, og parken i dag er relativt komplett med både hopp og rikelig med rails. Det har også blitt opparbeidet gode barneområder. Anlegget er anbefalt av Norges Skiforbund.

Bakgrunn

Vassfjellet har historisk sett vært en viktig skibakke for Trondheim, der den har innbydd til skiaktivitet for trøndere i mange år. I mange år ble anlegget dessverre stadig mindre brukt, blant annet fordi bakken de seneste årene har vært gamle og nedslitte, med behov for store og kostbare utbedringer. Som eneste alpinanlegg i nærheten av Trondheim sentrum, er det viktig med en moderne og operativ bakke, blant annet for å sikre nye trønderske park- og alpintalenter i framtiden. Det var flere i skimiljøet i Trondheim som også mente at det tradisjonelle anlegget trengte en ny og mer moderne kurs for å framstå attraktivt, og på den måten sikre inntekter for en bærekraftig drift.

Ildsjeler hos Freidig SK drømte om å kjøpe anlegget

Sportsklubben Freidig har i lang tid vært Trondheims alpint-bastion, med gode medlemstall og høy aktivitet over flere år. Men på grunn av dårligere og dårligere treningsfasiliteter i Vassfjellet, begynte medlemstallene å synke drastisk, samt at rennaktivitet og andre sosiale midtpunkt uteble. Da fikk en gruppe ivrige foreldre idéen om at alpingruppa hos SK Freidig skulle kjøpe Vassfjellet Skisenter, slik at bakken på nytt kunne bli et attraktivt sted for Trondheims skiglade nedoverkjørere. På den måten ville også forholdene ligge til rette for at Freidig Alpin nok en gang kunne bli en stor alpinklubb med gode treningsfasiliteter.

Med mye arbeid gikk drømmen i oppfyllelse

Etter ekstremt mye arbeid, klarte den ivrige Freidig-pappaen Stian Henriksen å få i land en avtale som sikret Freidig anlegget, og siden den gang har anlegget vært under solid oppgradering. Fra å være nedslitt og slitent, er anlegget nå på god vei til å bli topp moderne, og skifolket strømmer til. Den gode responsen hos trønderne har gitt gode inntekter for anlegget, samt et håp om store utbedringer de neste årene. Vassfjellet er nå blitt en vinterpark snarere enn et skianlegg, og er blant Norges femten største anlegg målt i besøkstall. Målet er å være blant det fem mest besøkte anleggene innen få år.

Fokus på verdiskapning

Ettersom anlegget har utviklet seg i den grad det har gjort, med stor økning i både besøkstall og omsetning, har det vært nødvendig å endre visjonen for anlegget, samt organisering av drift og eierskap bak anlegget.

Vassfjellet er fortsatt et ikke-kommersielt idrettsanlegg, men selve driften er av en langt mer kommersiell karakter enn tidligere. Det vil si at anlegget fortsatt er spillemiddelberettiget og at utbytte ikke er lovlig, men driften av anlegget er i mye større grad enn tidligere preget av å skulle skape verdier. Dette har vært en nødvendig endring for å sikre nok inntekter til de planlagte utvidelsene og oppgraderingene. I tillegg krever et anlegg av denne størrelsen betydelig kapital for nødvendig drift og vedlikehold.

Anlegget

Vassfjellet vinterpark består i dag av tolv nedfarter tilpasset alle nivåer, med alt fra grønnløype til rødløype. Med det store antallet bakker er Vassfjellet et komplett anlegg for alle brukergrupper, særlig med det nyetablerte barneområdet med slakere helning på kun 3 %, samt en kraftig oppgradering av parkområdet. I tillegg legges det godt til rette for både frikjøring og organisert alpinidrett, hvilket har gitt nye rekorder  besøkstall hver sesong siden etableringen.

Løypekart over nedfartene i Vassfjellet Vinterpark.
Vassfjellet Vinterpark har tolv nedfarter med varierende vanskelighetsgrad for å gi et tilbud til hele familien. Skjermdump fra Vassfjellet.no

En offensiv tiårsplan gir et helt nytt anlegg

Da kjøpet av anlegget ble sluttført og bakken overdratt til Freidig Alpin, ble det også lagt en ambisiøs tiårsplan for anlegget. Målet var at Vassfjellet igjen skulle bli et attraktivt anlegg for hele Trøndelag, med moderne fasiliteter som stolheis, produktiv snøproduksjon og gode parkområder. I tillegg skulle anlegget skille seg ut med flotte frikjøringsområder, samt gode arealer for Freidigs trenings- og konkurransevirksomhet.

Tiårsplanen er delt inn i to hovedfaser:

Fase 1

  • Etablere lys i alle deler av anlegget slik at kveldskjøring vil være mulig.
  • Sikre snøproduksjon i alle bakker.
  • Etablere en ny familiebakke der den gamle midtheisen stod. Ved å benytte det gamle heissporet, utnyttet man det allerede nedhogde feltet, samt at det ble felt en del trær på hver side av sporet for å lage god bredde.
  • Oppgradere barneområdet ved å gjøre barnebakken slakere, mer attraktiv og skjermet fra resten av anlegget.

Fase 1 er fullført, og tiltakene har gitt stor økning i besøkstall og et bredt spekter av brukere. Vinteren 2021 ble det satt en betydelig besøksrekord, og kjøp av sesongkort går unna på rekordtid.

Bilde som viser rørene som har blitt lagt ned for å sikre snøproduksjon.
Som en del av fase 1 har snøproduksjonen blitt betydelig oppgradert. Det har blant annet blitt lagt nye vannrør i store deler av anlegget, slik at snøproduksjon er mulig i alle kriker og kroker. Foto: Vassfjellet Vinterpark

Fase 2

  • Fase 2 handler i stor grad om kapasitetsutvidelse, der man planlegger å etablere en stolheis. Hittil har det vært antallsbegrensinger på både antall dagskort og sesongkort, men med denne utvidelsen kan Vassfjellet ta imot ende flere skiglade trøndere.
  • Det vil bli etablert et utvidet parkområde, samt nytt barneområde og en skicrosstrasé.

Ytterligere planer går ut på å etablere et større frikjøringsområde rett under toppen av Vassfjellet, ved å blant annet tynne skog, regulere nye områder og utvide/planere allerede eksisterende traseer.

I tillegg har både varmestuer, spiseareal og likende blitt oppgradert, slik at anlegget framstår moderne og nytt for gjestene.

Etterlengtede oppgraderinger av parkområdet

For å igjen gjøre Vassfjellet til et attraktivt og spennende skianlegg, har det også blitt lagt ned ressurser i å utbedre parkområdene. Denne investeringen er langt lavere enn hva som har blitt lagt ned av penger i resten av anlegget, men likevel viktig for å befeste posisjonen innen Norges freeski-miljø. Blant utbedringene som har blitt utført er etableringen av permanente hopp av jord og steinmasser, slik at det trengs langt mindre snø før parkområdet kan åpne når de første minusgradene kommer i november. I tillegg har gamle rails og elementer blitt byttet ut eller pusset opp, samt at parken generelt har fått et ansiktsløft og ny belysning. Forbedringene har blitt tatt godt imot av både freeski-miljøet og snowboardkjørere.

Bilde av parkområdet, der vi kan se flere hopp, raids og andre elementer
Oppgradering av parkområdene har vært viktig i revitaliseringen av anlegget. Det har blant annet blitt bygget permanente jordhopp som gjør at det kreves mindre snø. Foto: Vassfjellet Vinterpark

Eget avsatt område for alpinidretten

Selv om Vassfjellet har et mål om å bli et verdiskapende anlegg for alle brukermasser, står den organiserte alpinidretten fortsatt sterkt i anlegget. Målet har vært å sikre gode treningsfasiliteter. Utbedringene kan sees i sammenheng med hva som har blitt gjort i resten av anlegget: lyskastere er byttet ut eller oppgradert og snøproduksjonen har fått et kraftig løft.

Det har blitt avsatt et eget område for alpinidretten, slik at alpintutøverne får holde på uforstyrret. «Vanlige brukere» setter i liten grad pris på alpinporter i bakkene, så av bruker- og kommersielle hensyn, har det blitt vedtatt at alpingruppa hos Freidig leier et avsatt område til sine aktiviteter. Dette har vist seg på være en god løsning for både den organiserte idretten og skiturismen. 

Frikjøringsaspektet og skibyen Trondheim

Vassfjellet ligger både bynært og lavt, med bakker kun 200-500 meter over havet. Det er av den grunn ganske unikt at anlegget likevel er kjent for gode frikjøringsmuligheter, og derav et stort frikjøringsmiljø. Dette er fasiliteter som normalt sett er forbeholt høyfjellsanlegg, så når dette også forekommer i bynære Vassfjellet, er det klart at dette blir et konkurransefortrinn som bør utnyttes.

Frikjøringsarealer skal helst være relativt uberørte med få inngrep, men likevel vil noe tilrettelegging være hensiktsmessig. Av den grunn planlegges det flere utviklingstiltak i årene som kommer, blant annet å tynne ut skogen for å gjøre skogområdene mer tilgjengelig for frikjøring. Det største tiltaket vil likevel være en mulig utvidelse av kapasiteten i toppområdene: Det foreligger planer om en heis som kan ta skikjørere helt til toppen av Vassfjellet (ca. 710 moh.). I tillegg vil allerede eksisterende løyper i toppområdene også bli utvidet de kommende årene.

 

Eierskapet

I forbindelse med at alpingruppa hos SK Freidig ønsket å kjøpe anlegget, ble det også nødvendig å lage en hensiktsmessig eierskapsstruktur. Selv om Freidig skulle eie anlegget, har det vært viktig at selve driften er underlagt et aksjeselskap, da driften av slike anlegg fordrer andre driftsprinsipper enn det som er vanlig i den gjengse idrettsklubb. Der idrettsklubber skal driftes med mål om at alle midler skal brukes på aktivitet, og at foreningens resultat ved årsslutt er i null, er et skianlegg som Vassfjellet avhengig av å generere overskudd. Overskuddet brukes så i investeringer i anlegget; uten overskudd skjer det heller ingen utvikling. Av den grunn har det vært viktig å skille drift og eierskap, slik at skianlegget også drives av kompetente ansatte, i stedet for et frivillig styre som sitter med verv ved siden av vanlig arbeid.

Freidig opprettet derfor et holdingselskap som kjøpte den gamle eieren av anlegget, Vassfjellet Skiheiser AS. Dette selskapet heter nå Vassfjellet Vinterpark AS, har sitt eget styre og står i dag for den daglige driften av anlegget. Freidig er fortsatt eier av dette selskapet, men fungerer kun som en passiv eier, der alle beslutninger i dag tas av Vassfjellet Vinterpark AS. Driftsselskapet har i dag knappe 30 ansatte på lønningslistene, noe som ikke ville vært mulig å administrere dersom Freidig også skulle stått for driften av anlegget.

Prosessen

Prosessen fram mot overtakelsen av anlegget har vært både lang og krevende, med en rekke tilbakeslag, utfordringer og oppsiktsvekkende vendinger. Historien inneholder også flere ulike selskap, eierstrukturer og visjoner for framtiden.

Det hele startet med noen særs ivrige foreldre i alpingruppa i SK Freidig, som alle savnet gode treningsfasiliteter for ungdommene sine. Blant ildsjelene finner vi Stian Henriksen, som i stor grad utviklet seg til å bli selve drivkraften og leder av arbeidet for å realisere anleggsdrømmen. Han la etter hvert bort både jobb og fritid, og har siden 2018 jobbet fulltid som daglig leder i anlegget.

Komplisert historikk

For å få et skikkelig innblikk i hele prosessen forut for hva Vassfjellet har blitt i dag, må vi tilbake til sommeren 2018. Da ble Vassfjellet Skisenter, som det den gang het, lagt ut for salg, etter at tiden var inne for nye eiere.

Straks etter at det ble kjent at skisenteret skulle selges, begynte de ivrige alpinforeldrene å drømme om at Freidigs Alpinavdeling kunne kjøpe anlegget, rett og slett for å sikre gode treningsforhold, samt gi anlegget en real oppgradering. På tross av at anlegget både var slitent og gammelt, var salgsprisen på hele 35 millioner kroner, noe som var langt mer enn hva Freidig Alpin både hadde råd til og var villige til å betale. Med kun 400 000 kr i egenkapital, var alpingruppa avhengig av å forhandle ned prisen, samt finne støtte hos både kommune, fylke og private aktører for at drømmen kunne bli virkelighet.

Etter lange forhandlinger ble prisen så godt som halvert, til ca. 16 mill. Dette ga håp om at kjøpet faktisk kunne gjennomføres. Med en langt lavere kjøpspris og en klar visjon for anlegget, gikk bystyret i både Trondheim og daværende Klæbu kommune inn for å støtte anlegget, særlig drevet av god argumentasjon fra Klæbus ordfører og kommunedirektør. Nå gjenstod det bare å få på plass lånegarantien fra den lokale banken. Før dette var i orden kom imidlertid en sjokkbeskjed: Statsforvalteren i Trøndelag satte ned foten for den offentlige støtten, og prosjektet sto nå i stor fare for å ikke kunne bli gjennomført.

Stian nektet å gi opp håpet, og gjennom lange forhandlinger med både offentlige instanser, den lokale banken og andre bidragsytere ble det likevel innvilget en betydelig offentlig støtte. Det ble i den forbindelse også inngått en stor låneavtale med en lokal bank, slik at kjøpet kunne gjennomføres. Dermed stod jubelen i taket, og gjengen i Freidig var klar for mange dugnadstimer de neste årene.

Uvanlig at idretten eier alpinanlegg

At et idrettslag kjøper et skisenter av en slik størrelse som Vassfjellet, er svært uvanlig og krevende, særlig når det kommer til finansiering. Både kjøpet og driften av anlegget krever betydelig kapital, noe ingen idrettslag selv besitter. Av den grunn er man avhengig av betydelig offentlig støtte, men dette er krevende på grunn av kompliserte regelverk.

Vassfjellet Vinterpark ønsket nemlig at både Klæbu og Trondheim kommune skulle stille som garantist for et lån av betydelig karakter, noe de i utgangspunktet fikk ja til fra kommunenes folkevalgte. Dette ble som kjent stanset av Statsforvalteren, med hjemmel i kommuneloven. Ifølge kommuneloven kan ikke kommuner være garantist for næringsvirksomhet som ikke blir drevet av kommunen selv. Dermed kunne ikke kommunene stille opp for Vassfjellet Vinterpark, som skulle eies av et idrettslag.

Vassfjellet Vinterpark valgte i samarbeid med Klæbu kommune å klage på vedtaket fra Statsforvalteren, og saken utviklet seg til å bli behandlet på toppnivå av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etter en krevende prosess endte det med at kommunene likevel fikk tillatelse til å stille opp for Vassfjellet, men den lange saksgangen var kostbar, og forskjøv utviklingsplanene betydelig.

Hendelsen belyser hvor krevende det kan være å overta store anlegg, samt viktigheten av kompetente ildsjeler som er villige til å ta opp kampen for idrettens beste. Idrettslaget fikk også mye hjelp fra kompetente medhjelpere, både i kommunene og Norges Skiforbund (NSF). Det framholdes av styreleder Stian Henriksen at anlegget ikke ville kunne blitt realisert dersom Klæbu kommune og NSF ikke hadde stilt opp i den grad de gjorde.

Du kan lese mer om veien fram mot kommunal støtte på Aftenposten.no

Spillemiddelproblematikken

Spillemiddelordningen er en statlig finansieringsordning med mål om å støtte idrettsklubber med blant annet etablering, rehabilitering og drift av idrettsanlegg. Ordningen setter som krav at anlegget er ikke-kommersielt, noe Vassfjellet i utgangspunktet ikke var. Freidig forvandlet så det kommersielle anlegget til å bli spillemiddelgodkjent, hvilket er unikt, og en forutsetning for hva anlegget har blitt i dag.

Ettersom driften av anlegget beløper seg til ca. 25 millioner årlig, har det siden overtakelsen i 2018 blitt nødvendig med et stadig mer kommersielt driftssett for å dekke kostnader. Dette er ikke forenlig med vilkårene for mottakelse av spillemidler, da man risikerer at verdiene nå kan tas ut som f.eks. overskudd. Med god hjelp fra kompetente eksperter har man likevel klart å skape en løsning som muliggjør spillemiddelstøtte, samt et kommersielt driftssett.

Kuttet prisen for å få besøkende

Når anlegget endelig kunne åpne med nye eiere vinteren 2018, ble de besøkende møtt med langt lavere priser enn det de var vant til fra tidligere år. Freidig ønsket å øke besøket kraftig, og av den grunn kuttet de dags- og kveldskortprisene for barn og unge med hele 47 %. I tillegg ble voksenprisene kraftig redusert, samt at det ble startet en meget vellykket sesongkortkampanje. Skikjørere i alle aldre strømmet til billettlukene for å sikre seg et sesongkort, i så stor grad at disse ble utsolgt raskt etter salgsslipp. Dette ga gode inntekter, samt godt besøk gjennom hele sesongen.

Parkeringsavgiften ble også kuttet, samt at Vassfjellet Vinterpark AS de siste årene har gått inn med økonomiske bidrag for å sikre bussforbindelse gjennom samarbeid med det fylkeskommunale busseselskapet AtB. På den måten kommer også studenter seg til anlegget, og miljøvisjonen opprettholdes for både anlegget og Trondheim kommune.

Økonomi og finansiering

Anlegget hadde en innkjøpspris på ca. 16 millioner kroner, hvorav mesteparten har blitt finansiert gjennom lån og offentlig bidrag. Ved at Klæbu kommune og Trondheim kommune stilte som lånegrantister, sikre man også nødvendig soliditet til å få et stort og gunstig lån hos den lokale banken, slik at kjøpet kunne gjennomføres.

De store investeringene som kommer i nær framtid beløper seg til totalt ca. 100 millioner kroner, og vil dekkes av driftsinntekter, lån og spillemidler.

Drift

Anlegget driftes gjennom selskapet Vassfjellet Vinterpark AS, med et driftsbudsjett på knappe 30 millioner kroner. Kostnadene dekkes gjennom billettinntekter, sponsorer og andre driftsinntekter, og har vokst drastisk siden overtakelsen i 2018.

Det er anleggets egne ansatte som står for driften, der arbeidsstaben består av en rekke personer med spesialkompetanse innen sine fagfelt. Vassfjellet driftes på samme vis som andre store anlegg i Norge, der de blant annet har egne ansatte for preparering av bakkene, egne ansatte med ansvar for mat og drikke og ansatte med markedsansvar. Likevel skal det sies at de ansatte bidrar der det trengs, samt at styreleder Stian Henriksen i anleggets startfase gjorde de fleste oppgavene. Dette viser viktigheten av sanne ildsjeler, som er villige til å legge ned enormt med arbeid for å kunne realisere noe slikt som Vassfjellet.

Av driftskostnadene er strømutgifter blant de største postene. I sesongen 2021/2022 ble det brukt tre millioner kroner på strøm.

Nøkkelpunkter

Vassfjellet vinterpark har blitt et bra anlegg av mange grunner, og kommer til å bli enda bedre i nær framtid. Det som trekkes fram som spesielt bra er:

  • Nærhet til byen. Vassfjellet ligger kun en liten halvtimes kjøring fra Trondheim sentrum, og det settes opp rutebusser gjennom det fylkeskommunale busselskapet AtB.
  • Den nylig oppgraderte barneparken er akkurat hva unge trenger i dag: Et godt tilpasset friområde hvor man kan få gode skiferdigheter
  • Vassfjellet Vinterpark er langt mer enn bare et skisenter. Her har man gode fasiliteter for organisert trening av alpinister, samt store frikjøringsarealer. 

Referanser

Informasjonen i denne artikkelen baserer seg på informasjon gitt fra styreleder i Vassfjellet vinterpark og Norges skiforbund