Lydbølgen i Bergen. Parkourelementer og utsikt over fjorden
Lydbølgen høyttalere
Lydbølgen klatrevegg
Klatrevegg og parkourelementer i parken Lydbølgen
Klatrevegg Lydbølgen
Lydbølgen parkour og lydspill
Barn som leker i parken Lydbølgen

Lydbølgen

Leke- og aktivitetsplass med en særegen, stedstilpasset utforming

Lydbølgen leke- og aktivitetsplass er anlagt i Nordnesparken i Bergen sentrum. Plassen har en sentral plassering i parkanleggets øvre del, den er enkelt tilgjengelig fra tilkomstveien og har en storslått utsikt over Byfjorden. Lydbølgen mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for Nyskapende aktivitetsarenaer i 2018.

Bakgrunn

Den aktuelle byggetomten var frem til ca. år 2000 nyttet til biloppstillingsplass, og ble deretter innlemmet som del av Nordnesparken i Bergen. Frem til prosjektstart var byggetomten anlagt med skifterheller og gress, og et yndet sted for opphold og grilling.

Ett av Bergen kommunes satsningsområder er barn og unges uterom. I sentrum er det i lang tid registrert en høy andel av utflytting blant barnefamilier – og i Nordnes bydel har det over lengre tid vært et behov for møteplasser blant bydelens barn og unge. Lydbølgen er en slik møteplass!

Bergen kommune har utarbeidet konseptet for plassen, finansiert og gjennomført tiltaket, mens Sparebankstiftelsen SR-Bank har vært bidragsyter. 

Anlegget

Anlegget er planlagt og utført med et inviterende og skulpturelt utformet klatre- og aktivitetselement i betong. Formmessig er elementet tydelig inspirert av fjorden og bølgeformen, mens den innholdsmessig inneholder en rekke muligheter for både klatring, parkour og lydspill.

Plassen innbyr også til lek og opphold med supplerende apparater og møbler, herunder trampoliner, balanseline- og balsansekuler, benker og musikkinstrumenter. Plassen er tydelig avgrenset med en frodig kantvegetasjon, og utført med materialer av høy kvalitet, også i form av gjenbruk av eksisterende skiferheller.

Lydbølgen lekeplass har både et variert romprogram og en særegen, stedstilpasset utforming. Anlegget er utført med effektbelysning på deler av klatreinstallasjonen, noe som gir en vakker effekt i sene kveldstimer.

Prosjektet tilfører byen et nytt og attraktivt møtested for besøkende i alle aldre, så vel som et identitetsskapende element i nærområdet.

Prosessen

Utformingen av anlegget tar utgangspunkt i lokale brukermedvirkningsprosesser. Disse har involvert både beboere i området, så vel som skole- og barnehageelever i nærområdet.

Økonomi og finansiering

Anlegget er finansiert av hhv kommunale og statlige midler, så vel som et privat bidrag fra Sparebankstiftelsen SR-bank.

Drift

Det er nyttet fallunderlag av gummi i anlegget for å imøtekomme både sikkerhetskravene som er satt i lekeplassforskriften, og tilgjengelighetskravene slik satt i Byggteknisk forskrift. Anlegget er en del av en større park, og det har vært et stort ønske om å innlemme naturlig gress i utformingen av selve anlegget. Mange brukere gjennom hele året representerer stor bruksslitasje på gresset, og det har derfor vært nødvendig å nytte armeringsmatter på gressarealet.

For å begrense faren for slitasje og spredning av mikroplast, er det nyttet 100% resirkulerbare armeringsmatter av høy kvalitet uten strips. Langs gummiasfalten er det anlagt stålprofiler for å hindre slitasje, og en har likeledes unngått å legge grus / sand på tilgrensende de tilgrensende arealene.

Nøkkelpunkter

Lydbølgen lekeplass har både et variert romprogram og en særegen, stedstilpasset utforming.

Anlegget er utført med effektbelysning på deler av klatreinstallasjonen, og evne å tilby en overlappende funksjon som både småbarnslekeplass, aktivitets- og treningsplass blant ungdom, samt et stemningsfylt uterom for stille opphold bland de godt voksne besøkende.

Prosjektet tilfører byen et nytt og attraktivt møtested for besøkende i alle aldere, så vel som et identitetsskapende element i nærområdet. 

Video

Her er en YouTube-video fra den offisielle åpningen, produsert av Bergen kommune, der parken også blir presentert.

Tegninger

Bymiljøetaten i Bergen kommune har laget en landskapsplan over parken Lydbølgen, som du finner her. Den var en del av forprosjektet.