Fekting i speilsalen
Fektere klare for trening
Inngangsparti med kiosk, sitteplasser og bord.
Fleridrettshallen
Gang bak mål
Lager og basketballkurv
Speilsalen med oppmerking for fekting
Kontakt for fekting.
Speilsalen, tak med takvindu.
Vinduer i speilsalen.
Styrketreningsrom med 2 sykler, 2 romaskiner, 1 skråbenk, 1 stativ for trening med frivekter
Fleridrettshallen
Inngangsparti med opphengt skostativ og knagger for yttertøy
Skoleinngang
Møterom med utsikt til hall
Hovedinngang Larsgården Idrettshall

Larsgården idrettshall

Med aktivitetssal tilrettelagt for fekting og annen kampidrett

Larsgården skole hadde en gammel gymsal på 129 kvm, som ble erstattet av en delbar fleridrettshall på 1100 kvm og en fleraktivitetssal, som kalles Speilsalen, med oppmerking for fekting på ca. 400 kvm. Larsgårdshallen ble den femte kommunale hallen i Ålesund kommune som satser på passivhusstandard. Speilsalen er speiselt tilpasset for fekting og taekwondo, med riktig demping i gulvet og oppmerking for fekting. Larsgården idrettshall er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Fekteforbund.

Bakgrunn

Bystyret i Ålesund kommune bestemte at det skulle bygges en ny idrettshall i bydelen Larsgården, da gymsalen til Larsgården skole var for dårlig. Behovet for en idrettshall i dette området var også stort, da det var mye press på de eksisterende hallene i Ålesund på denne tiden. Ved årlig tildeling av trenings- og arrangementstid fremgikk at hele 60% av omsøkt aktivitet i idrettshall ikke fikk tildelt tid/ plass.

På tomten lå en ballbinge, delfinansiert med spillemidler, som ble flyttet til skolens tomt, og et større grusareal for ballspill.

Alle hallene i Ålesund har en idrett som hallen er "skreddersydd" for, og i Larsgården idrettshall ble fekting valgt som hovedidrett (speilsalen). Larsgården skole fikk være med i prossesen hele veien, og fikk ønskene sine innfridd [1]. Fekting og taekwondo har fått sine gulvønsker oppfylt i Speilsalen.

Anlegget

Tomten ligger ved Larsgården skole i Ålesund kommune, og har "egen" bil/ hovedadkomst fra veien Larsgårdsringen. Nærmeste nabo til skolen er sportsklubben Rollon sitt anlegg med klubbhus, garderober, gressbane og treningsfelt med grusbane. Idrettshallen inneholder en tredelt fleridrettshall (25 x 45 m), en fleraktivitetssal (speilsalen, 16 x 24 m), styrketreningsrom (50 kvm), inngangsparti med kiosk, fire garderober m/dusjer pluss HC/dommergarderober, toaletter, lager, vaktrom, vaskesentral, lite møterom/ personalrom, barfotgang og tekniske rom. Bygget er plassert nordøst på tomten som vist på oversiktsbildet.

I speilsalen er det åtte permanente pister, og i tilknytting et lagerrom for oppbevaring av utstyr. Styrketreningsrommet ligger ved siden av speilsalen.

Et anlegg tilpasset variert bruk

Idrettshallen fungerer som kroppsøvingslokale for Larsgården skole, men også som treningslokale for ulike lag og foreninger. Anlegget er derfor utformet med to inngangspartier – en fra biloppstillingsplassen i øst og en fra skolen i vest. Ved arrangement og samlinger kan kjøkkenet/kiosken brukes.

Fleridrettshall med ribbevegg og liten klatrevegg langs sideveggene
Fleridrettshallen

"Speilsalen" - Aktivitetssal med speil langs vegg på langsiden, samt oppmerking til fekting på gulvet
Speilsalen

Mål og kapasitet

Den er merket for:

 • 1 håndballbane og 3 minihåndballbaner
 • 3 volleyballbaner og 1 matchbane
 • 2 basketballbaner (nedsenkbare basketkurver)
 • 7 badmintonbaner
 • Fekting i Speilsalen - åtte pister
   

Spesifikasjoner

 • Mål hallgulv: Hall 45 x 23 m / Speilsalen 16 x 24 m
 • Antall saler: 3 (+1)
 • Takhøyde: Hall 9 m (8.6) / Speilsalen 4m
 • Gulv: Hall: kunstst. pkt. elastisk. Speilsalen: komb.elastisk
 • 5 stk. utstyrsrom
 • 2 stk. tekniske rom: ventilasjon og varmesentral
 • Møterom med minikjøkken
 • Kafeteria med kiosk og kjøkken i inngangspartiet
 • 1 HC dommergarderobe. 1HC WC med dusj. Plattformheis til 2. et. sentralt plassert.
 • Garderobe: 2 x 2 stk.
 • Plass til scene
 • Tillegg: Gulvhylser for turnutstyr
 • Utvendig avfallsrom
 • Eiers rom: kontor/drift kontroll/overvåkning, SD-sentral til driftsoperatør
 • Ventilasjon: Tre anlegg, roterende varmegjenvinner på alle anlegg. Dekker tre soner.
 • Varme: Fjernvarme, vannbåren varme, gulv og radiatorvarme.
 • Lys: Sensorstyrt, men manuell styring i hallene.

 

Larsgårdhallen ligger ved Larsgårdring, rett ovenfor Rollonbana og Larsgården skole
Oversiktsbilde Larsgårdshallen, Rollonbana, Larsgården skole og ankomstveien Larsgårdsringen.

Økonomi

Bystyret vedtok lånefinansiering på 51.700.000,- inkl mva. Spillemidler: 9.000.000,-.

Drift

Driftsoperatør må ha gode datakunkasper, gode kjennskaper til varmesystemer, ventilasjon, automasjon, inneklima og enøk. Det påregnes ca. ett års opplæringstid før en driftsoperatør er selvgående. En driftsoperatør har hos Ålesund kommune normalt ansvar for 10 til 15 forskjellige bygg.

Driftansvaret er delt mellom det kommunale foretaket Ålesund kommunale Eiendom, Larsgården skole og Sportsklubben Rollon. Rollon mottar et driftstilskudd av kommunen for å sørge for tilsynsvakter og drift på kveldstid.

Tekniske løsninger

Lufttilførsel (diffusorer) kommer fra tak og vannbåren varme i gulv gir optimale blandingsforhold/ omrøring av luft og varme samt at en får veldig god og rask utskifting av luften. En kan også, om det er behov for det, bruke ventilasjonen for rask oppvarming av hallene.

Det har vært en del innkjøringsproblemer av teknisk art, men ikke mer en normalt for denne typen av bygg.

Lyssettingen er en miks av god belysning og valg av plassering av dagslysinnslipp gjennom vinduer.

Hva kunne ha vært gjort bedre?

Det burde ha vært ett ekstra ventilasjonsanlegg, slik at en kunne ha fått mindre soner som ett ventilasjonsanlegg skal dekke. For eksempel så dekker ventilasjonsanlegget til speilsal både speilsal, ganger, garderober, dusjanlegg, og hele 2. etasjen. Det burde ha vært et eget ventilasjonsanlegg for garderober og dusj, da disse krever en høyere til-lufttemperatur enn ett trimrom og speilsal.

Automatisk Legionella spyling som virker sånn passe. Kommunen har gått vekk fra dette på nyere bygg, da det er ett problem med å få ventilasjon og brannsentral til å fungere 100% sammen med SD-anlegget under legionellaspyling. En løsning der en heller kjører dette direkte fra SD-anlegg (driftsoperatør starter og stopper prosessen) fungerer mye bedre og en kan loggføre temperaturverdier og tiden for temperaturer over pålagt temperaturgrense, samt at en da kan direkte utvide spyletiden, noe som er ganske vanlig.

Passivhusstandard

Ålesund kommune valgte å bygge idrettshallen i passivhusstandard med fokus på lav energibruk og liten miljøbelastning, hvilket innebærer at følgende energimålsetning skal ivaretas:

 • Totalt energiforbruk skal ikke overstige 185 kWh/m² pr. år beregnet netto energi
 • Varmetapsfaktor skal ikke overstige 0.8 W/K m2

For å nå denne målsettingen kan følgende forslag legges til grunn for energikonsept:

 • Ekstraisolert bygningskropp (tak, gulv og yttervegger)
 • Bygningstekniske løsninger som minimerer kuldebroer og luftlekkasjer (infiltrasjon)
 • Isolerte vinduer med lav U-verdi
 • Kombinasjon av passiv og aktiv solavskjerming
 • Balansert behovsstyrt ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinner og lavt trykkfall
 • Bruk av lavemmiterende bygningsmaterialer
 • Energisparende behovsstyrt belysning der det er praktisk og estetisk mulig
 • Et moderne styrings- og overvåkningsanlegg som i tillegg til energioptimal styring av de tekniske anleggene, gir brukerne tilbakemelding på forbruk av energi

Tegninger