Ikon vannscooter

Båtsportanlegg

Her kan du lese om de ulike grenene i båtsport. Båtsport består av tre internasjonale hovedgrener: Offshore, Circuit (rundbane) og Aquabike, med en rekke disipliner innenfor hver gren. I Aquabike starter barneidretten fra 5-årsalderen og øvrige fra 13-årsalderen. Forbundet arbeider med en egen båtsportforskrift for å senke aldersgrensen for barneidrett til 5 år i alle grener. Dette verktøy er skrevet av Norges Motorsportforbund.

For å skape god og langsiktig forutsigbarhet for både idretten og lokalsamfunnet, er det en klar fordel om både sjø- og landareal for båtsport innarbeides i kommuneplanen og reguleres til formålet i henhold til etter plan- og bygningsloven. Norges Motorsportforbund vil kunne gi råd i en slik planprosess.

Grener i båtsport

Aquabike

Aquabike har disipliner med vannscootere og jetski i ulike størrelser og motorstørrelser. Maksimalhastigheter er fra ca. 20 knop for barneidrett til 40–70 knop for øvrige. Behovet for sjøareal er rundt 250 mål eller rundt 500 meter langt og 300-500 meter bredt. Avstand til land må av sikkerhetsmessige grunner være så kortest mulig. Sjøarealet merkes med markeringsbøyer i hvert hjørne. I tillegg settes det opp bøyer for ulike øvelser. Det vil være behov for et kaiareal på ca. ett mål, en sjøsettingsrampe med tilkomst for bil, og et parkeringsareal. Aller helst bør det være tilgang til et sjøhus, eller mulighet å føre opp et sjøhus som kan fungere som klubbhus med verksted, møte- og undervisningsrom, garderober og dusj. Uteområdet må ha mulighet for oppstillingsplass, parkering og en liten miljøstasjon for søppel og oljeprodukter etc.

Circuit

Circuit har rekruttklasser fra 13 år med 15 HK eller fra 14 år med 30 HK firetakts utenbordsmotorer og V-bunnsbåter. Maksimalhastigheter er 35 - 50 knop. Formula-båtene er katamaraner med 60 – 200 hk firetakts- eller EPA-godkjente utenbordsmotorer. Maksiamalhastigheter fra 70 til nærmere 100 knop. Trening foregår på rundbane innenfor et område med lengde minst 500-1 000 meter og bredde minst 200-500 meter. Området markeres på samme måte som for Aquabike, og disse to grenene egner seg godt å kombinere. Areal på land er også av tilsvarende størrelse, helst rundt 1.000 m², og må ha vinsjekran med løftekapasitet rundt 1 tonn, eventuelt slipp for sjøsetting.

Offshore

Offshore har rekruttklasse fra 13 år med båter på 15-16 fot med 60 hk firetakts utenbordsmotorer som gjør 50-55 knop. De mellomraske klassene har båter mellom 20- 22 fot med 115 hk firetakts utenbordsmotorer og toppfart rundt 70 knop. Den raskeste klassen har båter mellom 24-25 fot med 200 hk EPA-godkjente utenbordsmotorer og toppfart over 90 knop. Sjøarealet for denne grenen er noe annerledes, fordi det trenes og konkurreres over distanser mellom 30–70 nautiske mil (55-130 km), i et farvann som er en blanding av ”flatt vann” og mer røff sjø. 70 % av distansene bør ligge i åpent, røft farvann. Behov for kaiareal er betydelig større enn for de øvrige grenene, fordi båtene er større. Ideelt behov er mellom 2 000-3 000 m² med plass til 20-30 biler og båter ved større konkurranser.

Sikkerhet

Felles for all trening og konkurranser er vaktbåter og redningsbåter langs banen med flagg og radiokommunikasjon. Treningen eller konkurransen ledes av en treningsansvarlig eller stevneleder. En offshorekonkurranse kan kreve mellom 15–30 vaktbåter, samt medisinsk personell og minimum to dykkere.

Miljøhensyn

Aquabike- og circuitområder kan ligge relativt nært natur- og fugleområder, fordi aktiviteten er avgrenset og forutsigbar for dyreliv. Dette kan vurderes i samarbeid med blant annet lokallag av Norsk Ornitologisk Forening og miljøavdelingen hos fylkesmannen. Erfaringer viser at støy påvirker fugleliv i mindre grad. Det er den menneskelige og fysiske båtaktiviteten som er mest forstyrrende. De ulike idrettslige reglementene setter begrensninger for passeringsstøy for de ulike grenene til maksimalt 86-91 dB på 24 meter avstand. Utviklingen innen miljøteknologi er betydelig innenfor båtsporten, og det innføres stadig nye løsninger og tiltak. Det internasjonale båtsportforbundet UIM har utviklet gode miljøstrategier for alle miljøhensyn. Alt fra ny miljøvennlig teknologi, drivstoff og elektrifisering til klimanøytrale arrangementer. Norges Motorsportforbund arbeider med å implementere disse strategiene.

Store arrangementer og økonomiske ringvirkninger

Kommuner som tilrettelegger for utvikling av båtsport og et godt idrettslig miljø vil kunne tiltrekke seg store nasjonale og internasjonale arrangementer. Byer og kommuner som Arendal, Tvedestrand og Tønsberg har gode erfaringer som vertskommuner for både verdensmesterskap og europeiske mesterskap. Slike stevner trekker 20 – 30 000 besøkende i løpet av en helg, med internasjonale tilreisende utøvere og team. De økonomiske ringvirkningene kan være store for lokalt reiseliv. Norges Motorsportforbund har i 2017 tatt initiativ til å kartlegge slike ringvirkninger.

Universiteter, høyskoler og teknologiutvikling

Båtsport representerer i noen grener svært avansert maritim teknologi. Et båtsportområde kan derfor også representere et testområde for ny teknologi. Det internasjonale båtsportforbundet UIM arrangerer årlige båtrace for solenergi og elektriske drevne båter. Foreløpig er dette båtrace som mest av alt er talentkonkurranser for unge ingeniørstudenter. I 2017 konkurrerte rundt 200 studenter fra 22 universiteter fra 8 nasjoner om å være best på fornybar maritim teknologi som kan bringe dem først i mål. Dette kan det også tilrettelegges for i Norge. Hittil har ingen norske universiteter deltatt. Det er litt underlig når man vet at Norge har både industri og universiteter i verdenstoppen innen maritim teknologi.

Eksempler på båtsportanlegg

Hjellestad Jetskiklubb utenfor Bergen har det eneste idrettsareal på sjø som er avsatt til båtsport – spesifikt til Aquabike (vannscooter og jetski). Klubben har utviklet flere verdensmestere, og har hvert år utøvere som har topplasseringer i Nordisk mesterskap, Europamesterskap og Verdensmesterskap, samt en utøver som i 2017 har toppidrettsstipend ved Olympiatoppen. Klubben benytter en sjøhuseiendom på knappe 200 m². Sjøhuset fungerer som klubbhus, verksted og lagerrom for utstyr, og har brygge med en 4-tonns lift til sjøsetting av jetskis, møte- og undervisningsrom, garderobefasiliteter samt noen parkeringsplasser. Klubben har vokst til rundt 300 medlemmer og eiendommen er noe liten, men altså tilstrekkelig for idrettsaktiviteten. Ønsket er 500 m². Sjøarealet ligger ca. 600 meter fra klubbhuset og ca. 10 meter fra land. Det er daglige treninger på sjøarealet, i god harmoni med naboer. Mer info finnes på www.jetski.no.

Songevann like ved Tvedestrand er også et sjøområde (i brakkvann) som i flere generasjoner er benyttet til båt- og vannsport av båtsportklubber i regionen. Den delen av innsjøen som benyttes er rundt 2 000 meter langt og rundt 300 meter bred.