Logo Norges Motorsportforbund

Klimagassregnskap for motocross 2019

Rapport skrevet på oppdrag av Norges Motorsportforbund

Denne rapporten oppsummerer arbeidet med et klimagassregnskap for motocrossaktiviteten i Norges Motorsportforbund i 2019. Klimagassregnskapet og denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norges Motorsportforbund våren 2020. Rapporten og beregninger er utarbeidet av Andrea Arntzen Nistad.

Sammendrag fra rapporten

Denne rapporten oppsummerer klimagassregnskapet utarbeidet for Norges Motorsportforbund (NMF) våren 2020. Klimagassregnskapet er utviklet for den største grenen i NMF, motocross, for året 2019. Målet med dette arbeidet har vært å beregne et første klimagassregnskap for motocross og samtidig utarbeide en generell beregningsmodell som senere kan benyttes for andre grener i NMF.

Klimagassregnskapet er basert på lisenstall for 2019 og inkluderer aktivitet knyttet til trening, regionale og nasjonale konkurranser. Utslippene inkluderer bruk, produksjon og destruksjon av motocrossykler, produksjon av drivstoff, transport av utøvere og sykler og bruk av anleggsmaskiner for vedlikehold og bruk av baner.

Det totale klimagassutslippet fra motocross i 2019 er beregnet til 5788 tonn CO2e. Dette tilsvarer de årlige direkte utslippene fra om lag 2400 bensinbiler [1]. Dette inkluderer både direkte og indirekte utslipp. De direkte utslippene er beregnet til 4064 tonn CO2e. Fordelt på antall lisenser løst i 2019 utgjør dette 1,95 tonn CO2e per lisens.

Basert på det gjeldende datagrunnlaget og antakelser presentert i denne rapporten er bruk av motocrossyklene og transport av utøvere identifisert som de viktigste utslippskildene. Det er riktignok knyttet stor usikkerhet til drivstofforbruket for motocrossyklene, transportdistansen til og fra trening og antall utøvere per bil. Disse parameterne er viktige drivere for utslipp fra bruk av motocrossyklene og transport av utøvere. Utslippene knyttet til treningsaktivitet er beregnet å utgjøre 90% av det totale årlige klimagassutslippet, mens klimagassutslipp knyttet til konkurranser utgjør om lag 10%.

Referanser i sammendraget

  1. Gjennomsnittlig kjørelengde 12000 km (“Kjørelengder - SSB,” 2020) per år. En gjennomsnittlig mellomstor bensinbil er beregnet til å ha et direkte klimagassutslipp 0.2 kg CO2e per kjørte km (https://carculator-online.herokuapp.com/)