Logo NMBU

Dekkslitasjepartikler fra motorsportbaner: En første kartlegging og mulige tiltak

Masteroppgave fra NMBU 2021

I denne masteroppgaven har studenten undersøkt forekomsten av dekkslitasjepartikler rundt Rudskogen Motorsenter, samt hva eierne av 12 ulike motorsportanlegg mener om problemet. Hvordan problemet burde håndteres, samt forslag til løsninger for å hindre at partiklene havner i naturen, er også temaer oppgaven tar seg av.

Sammendrag fra masteroppgaven

Dekkslitasjepartikler (TWP) har i løpet av de siste årene fått mer oppmerksomhet, og regnes i dag som den største kilden til utslipp av mikroplast til miljøet. Til tross for dette så er det fortsatt stor mangel på standardiserte og realistiske studier, og det mangler helt dokumentasjon på utslipp av TWP fra norske motorsportbaner og øvingsbaner. Motorsportbaner  genererer generelt overvann forurenset av miljøgifter, inkludert mikroplast fra dekkslitasje, som kan spres til nærliggende vassdrag.

I denne studien ble det tatt 45 sedimentprøver ved Rudskogen Motorsenter, for å undersøke mengden av TWP som finnes i grøftene langs kjørebanen. Ved bruk av en nyere metode for å identifisere og kvantifisere TWP, som består av en kombinasjon av Simultan Termisk Analyse (STA), Fourier Transform Infrarød (FTIR) spektroskopi og Parallell Faktor Analyse (PARAFAC), ble konsentrasjonene av TWP fra prøvene estimert. Prøvene ble tatt fra fem forskjellige prøvepunkt langs banen, karakterisert ved forskjellige kjøremønster og utforminger av banen, og ved tre forskjellige avstander fra banekanten. Konsentrasjonen av TWP varierte fra 16 til 547 milligram TWP per gram sediment, hvor de høyeste konsentrasjonene ble funnet ved innersving, start/mål og yttersving, hvor bremse-og akselerasjonsintensiteten og frekvensen er høy.

Spørreundersøkelsen som ble sendt ut til tolv motorsportbaner i Norge og Norden, ga inntrykket av at dekkslitasjepartikler ikke anses som et stort problem, men også at det mangler økonomiske insentiver og krav fra myndighetene, for at problemet skal bli håndtert. Basert på litteratur fra offentlig vei og kunstgressbaner, ble det foreslått kontrollert snødeponering, bruk av siler foran alle overvannsutløp, rensetiltak for overvann og feiing (koordinert med værvarselet) som tiltak for håndtering av allerede genererte dekkslitasjepartikler på motorsportbanen.

Lese hele oppgaven?

Oppgaven er lagt ved i sin helhet, etter tillatelse fra studenten. Les den gjerne!