Forside Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder

Veilederen viser hvordan kommunene bør legge en målrettet og kunnskapsbasert planlegging på kommuneplannivå til grunn for å verne om og videreutvikle grønnstrukturen i byer og tettsteder. Målet for planleggingen vil være å ivareta gode forhold for friluftsliv og fysisk aktivitet, landskapsbilde og naturmangfold ut fra de rammer kommunen setter, og overordnete forutsetninger. Veilederen ble utgitt av Miljødirektoratet i 2014.

Innhold

Grønnstruktur

 • Grønnstruktur og friluftsliv
 • Grønnstruktur og naturmangfold
 • Grønnstruktur, vannhusholdning, luftmiljø og lokalklima

Fra utredning til plan

 • Faglig grunnlag
 • Grønnstruktur i kommuneplanprosessen
 • Fagutredning / grønnstruktur
 • Kommuneplankartet
 • Formål og virkemidler etter plan- og bygningsloven
 • Fra plan til gjennomføring

Planeksempler

 • Oslo kommune
 • Orkdal kommune