Logo NTNU

Idrettsanleggsbehov

Prosjektoppgave fra faget "Eksperter i team", 2021

Oppgaven undersøker hvordan kommuner prioriterer hvilke anlegg for idrett og fysisk aktivitet som skal realiseres - enten bygges av kommunen selv eller motta spillemidler (prioriteringsliste). Studentgruppen har fått svar fra ca. 28 prosent av landets kommuner på spørsmål om hvordan kommunene rangerer ulike faktorer for å avgjøre behovet for idrettsanlegg. Oppgaven ble gjennomført etter initiativ fra NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi.

Om Eksperter i Team

Eksperter i Team er et mastergrademne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU. Studentene styrer selv problemstilling for oppgaven og besvarelse, med noe veiledning.

Les mer om EiT her

I denne rapporten har studentene sett nærmere på hvilke faktorer kommunene legger til grunn når de vurderer behov for anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Studentene sendte ut en spørreundersøkelse, der de fikk svar fra ca. 28 % av kommunene i landet. Studentene skriver selv at "Denne rapporten er skrevet av studenter uten relevant erfaring innen utbygging av idrettsanlegg og tilhørende prosess." Det er likevel verdt å dele resultatene fra spørreundersøkelsen.

Sammendrag av rapporten

Denne rapporten er skrevet for landsbyen "Innovative idrettsanlegg", og omhandler idrettsanleggsbehov. Det er forsøkt å se nærmere på behovsavklaringen for utbygging av idrettsanlegg i kommunene. For å besvare problemstillingen er det tatt i bruk ulike metoder: Til å begynne med er det tatt utgangspunkt i Hamar kommune og Gjøvik kommune for å få frem hvordan prosessen for utbygging av idrettsanlegg fungerer i to gjennomsnittlige kommuner. Relevant bakgrunnsinformasjon om kommunene ble funnet i Kulturdepartementets anleggsregister og i statistikk fra Statistisk sentralbyrå, deriblant antall idrettsanlegg og penger brukt på disse.

For å videre kartlegge prosessen om hvordan utbygging av idrettsanlegg foregår, ble det holdt intervjuer med disse kommunene. Fra intervjuene kom det frem at behov og økonomi er vesentlige faktorer i prosessen av utbygging av idrettsanlegg. Økonomi handler om at det er midler til å bygge og drifte anlegget, mens behovet var vanskeligere for kommunene å definere.

For å videre undersøke hva som menes med behov og hvilke faktorer som er med på å påvirke det, er det foretatt en spørreundersøkelse. Undersøkelsen ble sendt ut til idrettsrådgivere og idrettskonsulenter i landets kommuner. Fra undersøkelsen ble faktorene 'antall lignende anlegg i området' og 'andelen barn og unge som vil bruke anlegget' rangert av høyest betydning. Det vektlegges også høyt at anleggene 'kan stimulere til ny aktivitet' og 'antall som vil bruke anlegget til egenorganisert aktivitet'.

Lese oppgaven?

Prosjektoppgaven ligger i sin helhet i vedlegget. Studentgruppen har godkjent at godeidrettsanlegg.no publiserer den her.