Tvergas logo

Tvergaundersøkelsen 2023

Rapport fra Tverga

Tverga har tatt tempen på utviklingen av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet i Norge. Sjekk resultatene her.

Tvergaundersøkelsen 2023

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge, og har som til hensikt å veilede kommuner og frivillige i utviklingen av møteplasser for egenorganisert fysisk aktivitet. Nå har Tverga gjennomført en undersøkelse blant ansatte i kommunenorge for å sjekke status quo, både for utviklingen av anlegg for egenorganisert aktivitet, og forholdet til Tverga.

Undersøkelsen ble besvart av 248 respondenter, alle kommuneansatte innen feltene idrett, friluftsliv, kultur, folkehelse og samfunnsutvikling. Minst 157 kommuner er representert, hvilket utgjør minst 43 % av kommunene i Norge. 

Funn

Manglende midler, tid og kapasitet

Blant de viktigste funnene i undersøkelsen var at finansiering og manglende tid/kapasitet var de to største utfordringene knyttet til å jobbe for tilrettelegging for egenorganisert fysisk aktivitet.

Satsing

Det kommer frem at det satses mer på de tradisjonelle egenorganiserte aktivitetene, slik som sykling, løping og ski, framfor moderne egenorganiserte aktiviteter, slik som skating, klatring, parkour og snowboard. 

Det er gledelig at samtlige respondenter opplever at egenorganisert idrett og fysisk aktivitet er noe de respektive kommunene ønsker å satse mer på fremover, og hele 62 % svarer at dette er noe kommunen vil prioritere i stor eller svært stor grad. 

Behovsvurdering og brukermedvirkning

Videre viser resultatene at kommunene har forbedringspotensial med tanke på behovsvurderinger og brukermedvirkning. 

Behov for nasjonale tiltak

Respondentene er også rimelig samstemte i at det er behov for en nasjonal satsing på nyskapende møteplasser for egenorganisert fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen "Nyskapende aktivitetsarenaer" var en slik satsing fra 2017 til 2021, og Tvergaundersøkelsen tyder dermed på at det fortsatt er behov for en slik aller lignende satsing. 

Bærekraft

Undersøkelsen undersøkte også hvorvidt FNs bærekraftsmål ble hensyntatt ved planlegging av nye anlegg. Her svarte nesten halvparten av respondentene "i noe grad", mens litt flere hensyntok bærekraftsmålene mer enn mindre enn dette. 

Les mer

Denne artikkelen har fokusert på de anleggsrelevante funnene i undersøkelsen. Undersøkelsen undersøkte også respondentenes forhold til Tverga. På Tvergas hjemmeside kan du lese Tvergas egen oppsummering av undersøkelsen og funnene. I tillegg kan du finne den fullstendige rapporten i "Last ned"-boksen til høyre på denne siden.