Frosta kunst- og aktivitetspark
Frosta kunst- og aktivitetspark
Kunstelement i Frosta.
Kunstelement i Frosta
Frosta kunst- og aktivitetspark
Barn i Frosta aktivitetspark
Frosta kunst- og aktivitetspark

Frosta kunst- og aktivitetspark

En sosial og sentrumsnær park

I Frosta kommune i Trøndelag finner du en perle av en kunst- og aktivitetspark. Denne sosiale og sentrumsnære parken er godt tilrettelagt for alle aldersgrupper. Kommunens særegenhet og identitet gjenspeiles i parken, samt et flerspråklig innhold for å fremheve de ulike nasjonalitetene som bor og lever på Frosta. Anlegget mottok tilskudd fra ordningen for "Nyskapende aktivitetsarenaer" i 2018.

Bakgrunn

Arbeidet med parken startet opprinnelig med utvikling av uteområdet for Frosta skole. Parken ligger på et kommunalt område rett ved skolen, og det har i mange år vært ønskelig å utvikle skoleområdet bedre. Parallelt med dette var det også arbeid på gang for å revidere sentrumsplanen. Dette arbeidet hadde foregått over flere år, og utbygginga av parken var også en del av en politisk prosess i kommunestyret. Samtidig hadde Frosta kommune tidligere fått prosjektmidler til et bolyst-prosjekt med fokus på utenlandske kunstnere ettersom en stor del av lokalbefolkninga har røtter i de baltiske landene, særlig Litauen, og har bosatt seg i kommunen gjennom arbeid i landbruksnæringa.  Folkehelseperspektivet var også viktig i utforming av parken. I planleggingen var det en sterk grad av medvirkning fra ulike grupper i alle aldre, og lokal forankring var viktig.

Anlegget

Velbrukt anlegg

Anlegget ligger sentralt midt i Frosta sentrum – rett ved skolen, butikker, kommunehus og andre sentrumsfunksjoner.  Etter åpningen er anlegget mye brukt gjennom hele døgnet!  Det er stort sett noen i parken hele tida – og det er flott! Parken har et bredt utvalg av brukere, men småbarnsfamilier og skoleelever er nok den aldergruppa som besøker parken oftest. Parken er planlagt og bygd opp slik at den kan ha aktiviteter for alle aldergrupper.

Rullatorløype, velbrukt amfi og et mangfold av språk

I forbindelse med åpningsfesten i mai 2022, var det full bocciarunde og blant annet innvielse av rullatorløypa. Flere eldre uttalte at de ikke visste at parken også hadde aktiviteter for dem! Parken er uten tvil blitt et møtested i sentrum.  

Amfiet er også blitt brukt til konserter, danseoppvisninger og øvinger – ikke minst utendørs dans under pandemien.
I planlegginga var det lagt vekt på variasjon i aktiviteter, og de ulike områdene ble plassert i forhold til det. Det er lagt inn strøm til amfiet slik at det kan brukes til juletretenning, musikk og andre aktiviteter

Det var også viktig med flere funksjoner, og amfiet er dermed også trimtrapp.  Parken har et lokalhistorisk bakteppe der du blant anna kan ta båten til øya Tautra som er modellert inn i underlaget. Det internasjonale er tilgodesett med at enkeltord på ulike språk er risset inn i steinene i parken, eks hei og skole på norsk, samisk, arabisk, litauisk, polsk og andre språk.

Ettersom biblioteket også ligger på skoleområdet, er en del aktivitetsutstyr oppbevart der og kan lånes til bruk i parken.

Prosessen

Byggetida var rundt 1 år, men planleggingstida har strukket seg over mye lengre tid!  Det samme gjelder arbeidet med å skaffe finansiering. Parken ble overtatt 1. september 2021, og den ble offisielt åpna 10. mai 2022. Åpninga var utsatt flere ganger på grunn av pandemien.

Pågående prosess

Parken er fremdeles ikke helt ferdig ettersom det mangler å få på plass kunstuttrykket som skal binde skolen og parken sammen. Dette gjøres med midler fra utbygging av parken og restmidler etter et tidligere gjennomført Bolyst-prosjekt. Kunstner er valgt, og skisser er utarbeidet, men på grunn av sjukdom er dette ikke ferdigstilt pr i dag. Arbeidet med oppbygginga ble satt bort til en ekstern entreprenør og ble fulgt opp av teknisk avdeling i kommunen. Dette fungerte bra!

Endringer underveis

Gjennom prosessen ble det gjort noen endringer, hovedsakelig på grunn av de økonomiske rammene. Det var for eksempel planlagt en bod/kiosk som også skulle inneholde toalettfasiliteter. Dette ble tatt ut, og toalettmuligheter er et stort savn i parken i dag! Det arbeides med å finne en løsning på dette. Dessuten savner ungdommene våre en BMX-bane i tilknytning til parken.

Innhentet prosjektlederkunnskap

I tillegg til kommunens egne ressurser ble det innhentet ekstern prosjektledelse i en periode. Vedkommende er også landskapsarkitekt og var aktiv med på å utvikle parken til å bli slik den er i dag!  Dette var nyttig og en viktig kompetanse for å få helheten til å henge godt sammen. Arbeidet var organisert på litt forskjellige måter i ulike deler og tidsfaser av prosessen. I planleggingsfasen ble det oppretta en prosjektgruppe med medlemmer fra teknisk område, folkehelse, kultur og skole for å komme med ideer og drive medvirkningsarbeid overfor lokalsamfunnet.  

Brukerinnvolvering

Brukerinvolvering har vært viktig!  

Det var ulike prosesser som gikk parallelt både politisk og blant innbyggerne i kommunen. Elevrådene og ungdomsråd var aktive i idemyldringsfasen. Personer fra voksenopplæring og integrering var også involvert i planlegginga av kunstdelen ettersom den også skulle ha ikke-etnisk norsk inspirasjon og tilknytning. Elevene kom med ideer og fikk også tegneoppgaver i forhold til hva de syntes var viktig å få med. For elevene var dette med et mer spennende utemiljø på skolen et ønske de hadde uttalt i flere år. Lokalsamfunnet ble også involvert gjennom flere oppslag i lokalavisa Frostingen der de ble bedt om å komme med innspill.  

Universell utforming

I tillegg var det et viktig prinsipp i arbeidet at gode tiltak og aktiviteter også skulle være universelt utforma og praktisk og forholdsvis enkelt å løse rent vedlikeholdsmessig. Det ble derfor tatt hensyn til avstander og tilrettelegging for brøyting, strøing, stell av plantefelt og gresslått i utforminga av parken.

Fleksibilitet i prosessen er viktig

I all hovedsak er Frosta kommune fornøyd med måten arbeidet ble gjennomført på.  Det var uheldig at noen elementer måtte kuttes undervegs på grunn av økonomi og manglende finansiering. Samtidig er en slik prosess avhengig av å være fleksibel slik at uforutsette ting kan oppstå og løses undervegs.
 

Økonomi og finansiering

Kostnadsoverslaget på anlegget er på 6,2 millioner. Den endelige prisen kom på 4,7 millioner, pluss moms. Dette er finansiert med tilskudd til nyskapende aktivitetsanlegg, egne midler og arbeidsinnsats fra kommunens egne ansatte. I løpet av byggeprosessen dukket det opp noen uforutsette ting som ble dekt av økt kommunal egenandel.

Klatrestativet var det første elementet som kom opp, og det ble betalt med ubrukte folkehelsemidler. I tillegg ble også noe jordbearbeiding og utfordringer rundt overvann i sentrumsområdet gjort i tillegg til søknaden. Det er per i dag umulig å fastslå hva de årlige driftsutgiftene til parken vil komme på. Dette skyldes blant annet at det så langt ikke har vært et helt driftsår på anlegget. Det er planlagt at årlig vedlikehold og løpende istandsetting dekkes av de eksisterende budsjettene. 

Parken er utgangspunktet ferdigstilt, men kunstuttrykket mangler per dags dato. Dette er ferdig planlagt og vil bli sluttført i løpet av 2023.

Drift

I prosessen med å planlegge området var det hele tiden viktig å lage løsninger som gjorde den daglige drifta så enkel og rasjonell som mulig. Eksempelvis ble det valgt stein i stedet for trematerialer, sand og gras ettersom stein er mindre vedlikeholdskrevende over tid – amfi, trapper og gjerder er blant anna av granitt.

Sandområdene er avgrensa for å unngå at det blir sand overalt med den slitasjen det fører med seg på anna underlag. Når det gjelder kompetanse, er det lagt opp til at det kommunale driftspersonalet har dette. Ved større vedlikeholdsbehov og/eller reparasjoner må denne tjenesten kjøpes av eksterne tilbydere.

Nøkkelpunkter

Anlegget skiller seg ut positivt ut på flere måter:

  • Området er tilrettelagt for alle aldersgrupper fra sandkasse til rullatorløype. Det viser seg at det som var planlagt for rullatorer også fungerer som ei spennende sykkelløype for de yngre.
  • Det er godt med sitteplasser i området slik at foresatte har mulighet til å følge med lek og aktiviteter til ungene sine. Dette er også sosialt og forsterker parken sin rolle som møteplass.
  • Parken ligger midt i sentrum med mange brukergrupper tilgjengelig. Skolen, leiligheter, butikker og kommunale servicetjenester er i umiddelbar nærhet rundt parken.
  • Flerspråklig innhold i uttrykket, blant annet for å framheve de ulike nasjonene som bor og lever på Frosta.
  • Parken har også en lokal tilhørighet der kommunens særegenhet og identitet gjenspeiler seg, for eksempel ligger grunnriss av øya Tautra i underlaget for lekeområdet.  
  • Lokal tilknytning vil forsterkes enda mer i kunstuttrykket der barn og unge har fortalt hva de mener er egenskaper som kjennetegner Frosta.
  • Et sosialt og aktivt møtested for alle aldersgrupper midt i Frosta sentrum!