Belyste fontenedyser som spruter vann
Isbane med vann vanndyser, mini-paviljong med integrert kjøleanlegg
Skisse av parken som viser til isbane, grøntarealer samt amfi
Mange folk på skøytebanen

Busterudparken

Generasjonsmøteplass med skøytebane i Halden sentrum

Det nye anlegget i Busterudparken i Halden er en møteplass i sentrum hvor generasjoner kan møtes, og som stimulerer til spontan lek og aktivitet. Skøytebane, vannspill og bowlsbaner i kombinasjon med en eksisterende lekeplass er hovedelementene for aktivitet. I tillegg er det stort nok areal for spontan egenaktivitet som for eksempel ballspill. Anlegget mottok tilskudd fra ordningen for "Nyskapende aktivitetsarenaer" i 2018.

Bakgrunn

Områder med behov for utvikling

I kartlegginger gjennomført av kommunen har man avdekket sosiale ulikheter, som også viste seg å være geografisk knyttet. Samtidig presenterte Helsedirektoratet i sin rapport Gradientutfordringen (2005) at sosioøkonomisk ståsted har betydning for ens helse. Derfor har kommunen igangsatt et områdeløft i sentrum nord.

Kartlegginga viser til store ulikheter i kommunen, hvor spesielt sentrum peker seg ut. Områdene som skilte seg ut kjennetegnes ved lav inntekt, små leiligheter, aleneboende, mange eldre, utleieleiligheter, personer på ulike ytelser, flyktninger/innvandrere. Hvis en ser på flyttemønsteret kan en se at mange barnefamilier flytter ut av sentrum når barna når skolealder. ​​​​​

Strategi for Halden sentrum

I gjeldende sentrumsplan for Halden kommune er det laget en strategi for å utjevne sosiale ulikheter: sentrum skal løftes slik at innbyggerne i fremtiden speiler resten av kommunen. Kommunedirektøren satte derfor i gang et områdeløft i form av et utviklingsprogram for å gjennomføre helhetlige innsatser i levekårsutsatte områder. Områdeløft har som oftest en varighet på tre til fem år. Med levekårsutsatte områder menes områder der store deler av befolkningen scorer under gjennomsnittet på en rekke levekårsvariabler.

Det kan handle om at lokalbefolkningen har lavere inntekt, lavere utdannelse, færre sysselsatte og at flere lever under fattigdomsgrensen enn i andre områder. Det kan også være at det er flere unge som dropper ut av skolen.

Halden skårer dårligere en gjennomsnitt for landet på de fleste indikatorene i folkehelseprofilen.

Tiltaket i Busterudparken er et av flere tiltak på nordsiden av Halden sentrum. Det gjøres en generell oppgradering av gater og fortau, og det er opprettet et eget prosjekt for bynært friluftsliv. Kommunen har etablert en tursti langs elva midt i sentrum, Elvepromenaden. Denne har en lengde på 4 km. Og ikke minst så etableres et nytt generasjonskulturhus like ved det nye anlegget. Dette skal inneholde blant annet bibliotek, kino, ungdomsklubb og frivilligsentral sammen med familiens hus. Kulturhuset skal stå ferdig høsten 2021.

Store og små på skøytebanen

Nordic medialab i Halden har laget denne filmen fra skøytebanen, som vi deler med tillatelse fra Halden kommune.

Anlegget

Plassering og målgruppe

Anlegget ligger i Busterudparken, langs med gågata i Halden. Målgruppa til prosjektet er innbyggere i alle aldre. Busterudparken skal være en generasjonsmøteplass.

Anlegget er lett tilgjengelig, med knutepunkt for bussene i byen like ved.

Aktivitetsparkens utforming

Det er bygd en skøytebane, to bowlsbaner og vannspill. Lekeplass var allerede på plass.

Det er støpt ei betongplate på 440 kvadratmeter, hvor det er lagt ned kjøleslynger for å lage skøyteis på vinteren, det er lagd dyser til vannfontener som er i bruk når det ikke er skøyteis. Det er også laget plass til to bowlsbaner på samme areal.

Oppå kjølehuset er det laget en liten paviljong med benker rundt, hvor overskuddsvarmen fra kjøleanlegget går til oppvarming av paviljongen.

Det er satt opp lysstolper som er utformet i tråd med parkens uttrykk rundt isbanen, og diskre høyttalere som sørger for musikk. Det er et teknisk rom under parken hvor en PC er plassert. Via Wifi fjernstyrer kulturkontoret hvilken musikk som spilles. Det er satt opp en knapp på veggen på kjølehuset som de besøkende kan trykke på for å sette i gang musikken. Musikken stopper hver hele time, da må man trykke på nytt. Kl. 22.00 stopper den helt for kvelden.

Om sommeren er det vannspill i betongplaten. Det er montert fontene-dyser hvor vannstrålene kan reguleres individuelt, og programmeres til å bytte farger og høyder. De kan også kobles til musikk, slik at vannstrålene "danser" i tråd med musikken. Om kvelden er det et flott skue med fargene i vannet.

Midt på den støpte plata står det en statue som det ble valgt å beholde. Sokkelen på denne fungerer som en benk, midt ute på skøytebanen eller som hvilebenk om sommeren for de som skal spille bowls.

Statuen deler området i to om sommeren, med vannspillet på den ene siden og bowlsbanene på den andre siden.  Bowlsbanene er laget av kunstgress, omtrent likt det som brukes på golfbaner. Gi og med at de skal tas bort om vinteren er det montert med en spesialtape.

I Halden er bowls en populær aktivitet, særlig blant godt voksne. Det er både et sosialt treffpunkt, og en fysisk aktivitet med balansetrening og styrketrening innbakt i spillet. Man må bøye seg ned mange ganger i løpet av en runde. Kuler og utstyr skal lånes ut mot et lite depositum.

 

Prosessen

Engasjement og interesse

Busterudparken eies av Halden kommune, og vedtak om å utvikle parken ble fattet i kommunestyret etter forslag fra kommunedirektøren. Det ble først laget en mulighetsskisse som ble grunnlaget for den første politiske saken, og for søknadene om penger fra ordningen "Nyskapende aktivitetsarenaer", samt Sparebank 1 stiftelsen i Halden. Det ble politiske diskusjoner rundt  parkens historiske verdi, og mange var skeptiske til å røre ved de etablerte elementene. Det ble også noen kritiske leserinnlegg i lokalavisa, hvor det ble uttrykt bekymring for at parken skulle bli ødelagt.

Prosjektledelsen inviterte fylkeskonservatoren til å delta i arbeidet, og til å komme med innspill til hvordan kommunen kunne utvikle anlegget med minst mulig inngripen i sentrale elementer i parken. Det resulterte i at skøytebanen ble flyttet i forhold til opprinnelige planer som var å legge den rundt en eksisterende paviljong. Det ville blitt høydeforskjeller som måtte utjevnes i opprinnelig løsning, og dette ville medføre endringer i gangmønsteret i parken. Det ville også utfordre den universelle utformingen av området. Etter at løsning ble justert ble det en ny runde i utvalg og kommunestyre.

Det har ikke vært noen negative oppslag om verken skøytebane eller vannspill etter at anlegget begynte å ta form. Derimot har det vært svært mange positive innlegg på kommunens Facebookside og i kommentarfeltene til lokalavisa, som har laget flere oppslag om etableringen.

Utformingen av anlegget 

Det var planlagt en musikkmaskin, men den ble ikke montert. I medvirkningsprosessen kom man istedenfor frem til en løsning med musikk over høyttalere plassert rundt skøytebanen. Foreløpig er musikkvalget styrt fra kulturkontoret, og man setter på musikken ved å trykke på en knapp ved isbanen. Det er mange ulike mennesker, deriblant mange barn og unge, samlet på skøytebanen. Musikkvalg kan fort bli en kilde til konflikt, og ved å løse det på denne måten er det noe for alle.

Det dukket opp et problem underveis. Vannet i fontenen skal renne tilbake ned i en tank under bakken og brukes om igjen, derfor må det være helning på betongplata. I første runde ble dette feil. Vannet rant ned gjennom gågata. Det ble en ekstrakostnad for kommunen å få rettet opp i dette, og er en del av årsaken til at prosjektet gikk litt over budsjett. Kommunen valgte ikke totalentreprise fordi budsjettet var begrenset og man anså at det var rimeligere å styre de ulike leverandørene selv.

På bakgrunn av parkens historiske verdi valgte prosjektgruppa ikke å gå ut og spørre om synspunkter for plassering av anlegget. Etter dialog med fylkeskonservator ble plassering valgt ut fra det som var best for parken. Samtidig ser kommunen at det er enn god plassering for brukerne, og ikke minst så er tilgjengeligheten god for alle. Universell utforming var viktig i prosessen, og kravet for utformingen for bowlsbanene var at rullestolbrukere skal kunne bruke banene. Det er flere spillere med helseutfordringer, også eldre med nedsatt mobilitet som skal kunne bruke dette anlegget på lik linje med andre. Det er god kontrast mellom bane og underlag, og kulene som ble kjøpt inn har sterke farger. Det er trinnfri adkomst til banene. Benkene er plassert slik at gangtraseene i parken er fri for hindringer, og det er ingen trapper.

Økonomi og finansiering

Anlegget er finansiert via et spleiselag mellom Kulturdepartementets ordning for "Nyskapende aktivitetsarenaer", Sparebank 1 stiftelsen i Halden, og Halden kommune.

Budsjettet var på 5 540 000 kr, mens regnskapet endte på ca. 5 700 000 kr. Det er beregnet en driftskostnad på ca. 200.000 kr per år. Anlegget har ingen inntektskilder og er gratis for innbyggerne å bruke.

Drift

Isbane

Det koster både penger og intern ressursbruk å drifte isbanen. I tillegg kommer interne personalressurser som skal bidra i islegging. Kommunen har Ishall, og driftspersonalet der har ansvar for å legge isen i parken om høsten. De har god kompetanse.

Det er kjøpt inn egne maskiner som skal høvle isen når det har regnet eller snødd og isen har blitt for tykk. Den høvler ned isen og legger på nytt vann i samme operasjon. Teknisk drift i kommunen har denne oppgaven. Denne oppgaven er nok den mest krevende da det i perioder vil være kontinuering behov for å justere på isen, avhengig av været. Det har vært diskutert at det senere kan bli aktuelt å finne en løsning for et midlertidig tak i en eller annen form for vinteraktiviteten.

Fontener, musikk og bowlsmatter

Kommunen har flere fontener, det er personer fra teknisk drift som har ansvaret for disse. Dysene må for eksempel renses for løv og annet for at de ikke skal gå tett. Det nye vannspillet inngår i porteføljen sammen fontenene.

Kulturkontoret har ansvaret for musikk. Det innebærer å bytte spillelister jevnlig.

Bowlsmattene blir lagt ut og tatt sammen av teknisk drift, som lagrer de over vinteren. Frivilligsentralen disponerer utstyret nå, men til våren 2021 blir det flere løsninger for utlån av utstyr. Dette er ikke konkretisert enda.

Drift av aktivitetsparken

Det er satt av 200 000 kroner per år til nye utgifter til drift. 2021 vil være det første hele året med full drift. Kommunen har foreløpig ikke erfaring med om det dukker opp uforutsette utgifter som går ut over budsjett.

Nøkkelpunkter

Aktivitet for alle

Dette anlegger har aktiviteter for alle aldersgrupper på ett område. Det er lokalisert sentralt, nøye planlagt med tanke på å utjevne sosiale ulikheter. Alle skal ha muligheter til lek og fysisk aktivitet uansett sosioøkonomisk status. Det er innbyggere fra alle samfunnslag som bruker området.

Det at godt voksne kan spille bowls samtidig som barn og unge leker på lekeplassen eller med ball uorganisert, var momenter i planleggingen av parken da det var fokus på at parken skulle bli en generasjonsmøteplass.

Løsninga med å bruke betongplata til både sommer- og vinterbruk sikrer aktivitet hele året.

Positivt for næringslivet

For sentrumsutviklingen har dette vist seg være en god plassering. Det har økt antall besøkende i sentrumsgatene, og dermed bedret mulighetene for økt omsetning for næringslivet i området. 

Sikkerhet

For dette anlegget som brukes om vinteren, har det vært viktig med tilstrekkelig belysning slik at det oppleves som trygt å være der. Tydelige regler på bruken har også vært nødvendig. Det er ikke tillatt med puck og kølle på banen. Ishockey er en sikkerhetsrisiko for de andre på banen som ikke har på sikkerhetsutstyr. Halden har en egen innendørs ishall til ishockey.

God respons

Etter at det ble lagt ut informasjon om åpningen av skøytebanen har responsen vært overveldende.

En kan se at det er barn og ungdom på anlegget helt til lysene slukkes på kvelden. I helga er hele familier på skøytebanen. I de digitale kjøp- og salggruppene lokalt, ser vi at det selges og kjøpes brukte skøyter. Etableringen har vært svært vellykket.

Det er satt opp et system som måler antall besøkende i området, ved å telle mobiltelefoner. Det var viktig for Halden kommune å se om tiltakene i prosjektet "områdeløft nord" har hatt ønsket effekt. Utifra foreløpige målinger på antall besøkende kan en se at parken har hatt en positiv trend med flere besøkende.