Golfanlegg - Anleggstilpasning for funksjonshemmede

Golfanlegg - Anleggstilpasning for funksjonshemmede

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Norges Golfforbund har laget et verktøy med råd og tips om hvordan man kan tilpasse golfanlegget slik at det blir mer brukervennlig for personer med funksjonsnedsettelser. Denne informasjonen viser hvilke krav og ønsker som gjelder for tilrettelegging slik at funksjonshemmede kan få tilnærmet de samme muligheter som andre. Verktøyet henvender seg i første rekke til de som har ansvar for konstruksjon, vedlikehold og drift av golfbaner.

Tilrettelegging

Golf er en fin idrett for personer med ulike funksjonshemninger og for å ivareta deres interesser er det nødvendig å ta noen hensyn ved utforming av anleggene. Selv om golfbaner i de fleste tilfeller er i privat eie (golfklubb, baneselskap, grunneiere o.l.), regnes de som offentlige steder og skal tilrettelegges for alle kategorier brukere. I plansammenheng vil rullestolbrukere være den dimensjonerende faktor, da denne gruppen er de som støter på de største utfordringene.

 

Parkeringsplasser/adkomst

Det skal minimum avsettes to parkeringsplasser for funksjonshemmede i nærheten av banen/klubbhus. Målene skal være ca. 4 x 5 m og hellingen ikke større enn 1:50.

Inngang til klubbhus skal være felles for funksjonshemmede og andre. Der inngang ikke skjer direkte fra bakkeplan skal rampe monteres. Maksimal stigning på rampe er 1:12. Bredde minimum 0,9 m.

 

Klubbhus

Alle deler av bygget skal være tilgjengelig. Minste korridorbredde er 1,4 m, og minstemål for dørbredde er 1 m. Dersom bygget er over flere etasjer med innvendig trapp, skal det installeres heis. Ett garderobesett (to stk) skal ha HC-toalett. I garderobene er det tilstrekkelig med ensidig HC-toalett (min 1,80 x 2,25 m). Alternativt kan det bygges garderober uten HC-toalett, men da skal det være et tosidig HC-toalett (min 2,20 x 2,25 m) tilgjengelig i korridor.

 

Golfbanen

Baner der terrenget er svakt eller lite kupert og der utslags- og greenområdet er lett tilgjengelige, er godt egnet for rullestolbrukere. Bakken bør være godt drenert slik at det blir enklere å komme frem med rullestol, og slik at behovet for veier blant annet mellom utslagsområde og fairway minimeres.

 

Utslagsområde

Ved tilpasning av eksisterende baner kan man anlegge et alternativt utslagsområde for rullestolbrukere. For nye anlegg bør hensynet ivaretas i planleggingen.

 

Greenområde

Noen greenkeepere kan være skeptiske til at det blir benyttet golfkjøretøy på en green, da de er redde for at dette vil påføre stor slitasje eller skade. Ved normale driftsforhold er det ingen grunn til å frykte dette. Golfkjøretøyet er utformet på en slik måte at den ikke setter spor ved normal bruk. Marktrykk i forbindelse med for eksempel dressing er betydelig høyere enn hva som oppstår ved bruk av golfkjøretøy.

 

Veier/broer

Gangveier på norske golfbaner begrenses i alminnelighet til strekningen mellom utslagsområde og fairway, og mellom green og neste utslagsområde. Disse veiene skal også kunne benyttes av rullestolbrukere. De bør tilpasses skråninger, og underlaget bør gjøres så hardt og fast som mulig. Et dypt og løst lag av grus eller singel vanskeliggjør fremkommeligheten

Gangbroer over diker og vannhinder må også tilpasses rullestoler. Sidene sikres med gjerde og smale broer sikres med minst én ledestang.

 

Trapper og ramper

Det kan være behov for å bygge trapper og ramper for å gjøre det enklere å komme til utslagsområder som ligger høyt i terrenget. De bør gjøres minst 1,30 cm brede med ledestenger.

 

Bunkere

Bunkere som har bratte sider og/eller dyp sand er vanskelige, og i visse tilfeller umulige å mestre for en rullestolbruker. Hvor vanskelige de er, avhenger blant annet av type fremkomstmiddel som benyttes. Så langt det er mulig spiller man ballen som den ligger. En annen mulighet er å erklære ballen uspillbar for deretter å handle etter golfreglene.

 

Treningsanlegg

Drivingrange

Ballautomat skal plasseres slik at den kan benyttes fra en rullestol. Minst én utslagsplass på drivingrangen bør være tilpasset rullestolbrukere, og denne bør være beskyttet mot regn. Ved matteutslag skal denne være minst 1,50 x 1,50 m og enten være nedsenket i bakken eller være utstyrt med rampe. Den bør være plassert nære atkomstvei og ballautomat. Utslagsplassen bør være utstyrt med en mekanisk anordning der man kan pegge ved hjelp av en spak eller lignende.

 

Nærspillområde/innspillgreen

Slike treningsfasiliteter bør legges på flatt terreng, og dermed lett tilgjengelig for rullestoler. Stigninger skal ikke være brattere enn 1:12.

 

Treningsbane (-hull)

En korthullsbane og enkelte treningshull kan være utmerkete steder å trene for personer med bevegelseshemning. Samme krav til tilgjengelighet, stigninger m.m. gjelder her som på golfbanen.

 

Utstyr og hjelpemiddel

Transportmiddel

Enkelte bevegelseshemmede har behov for et transporthjelpemiddel, og vanligst er en golfbil. Golfbilen eies ofte av golfklubben og stilles til spillerens rådighet mot betaling. Det finnes også elektrisk drevne bagvogner. De er et komplement til vanlige rullestoler ved at de fyller to funksjoner. Dels transporterer de golfbagen og annet utstyr og dels fungerer de som drahjelp for spillerne. Det finnes en motorisert golfrullestol som tåler det meste av utendørs terreng, og som kan løfte spillerne fra sittende til stående posisjon. 

På golfklubber der spillere som er avhengig av rullestol kommer til å spille ofte, bør det finnes transporthjelpemiddel.

 

Tips

Rullestolbrukere kommer oftere enn andre i situasjoner der ballen er uspillbar. En bra ballhov er derfor et utmerket hjelpemiddel. En enkel svamp festet til bagen med et snøre, er vel så anvendelig som en fast ballvasker. Fordelen er at man alltid har ballvaskeren med seg. Det finnes ulike anordninger for å pegge ballen. En spesielt hensiktsmessig type for rullestolbrukere er en gummiplate med skåler i ulike høyder som man kan plassere ballen på ved hjelp av golfkøllen.

 

Annen informasjon

17 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Veiledere
Baneanlegg for bueskyting

Baneanlegg for bueskyting

Du finner her en veileder for baneanlegg i bueskyting utarbeidet av Norges Bueskytterforbunds anleggsutvalg. Veilederen tar for seg trenings- og konkurranseanlegg for skive- og jakt/ feltskyting.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Veiledere

Bygging av enkle golfanlegg

Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for enkle golfbaner. Det som menes med enkle baner er at de skal fungere som driftsformer innenfor landbruket. Tiltak og oppgradering skal være tilpasset...

Innholdstype: Temaside

Golfanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til golfanlegg og minigolfanlegg.

Innholdstype: Verktøy
NGA logo

Greenkeeperkurs - nyttig for alle som drifter gressbaner

Norges Golfforbund deler kunnskap fra grunnkurs i greenkeeping på sine nettsider. Det digitale videokurset er laget av Norwegian Greenkeepers Association, men er tilgjengelig for alle. Visste du at...

Innholdstype: Temaside

Idrettshus og servicebygg

Med idrettshus og servicebygg menes lokaler som f.eks. klubbhus, lager, garderober, sosiale rom og garasjebygg. På godeidrettsanlegg.no bruker vi "idrettshus og servicebygg" både om...

Innholdstype: Verktøy

Kombinasjonsanlegg for bandy

Dette verktøyet, som er laget i samarbeid med Norges Bandyforbund, gir inspirasjon til flerbruksløsninger for isbaner, som brukes til noe annet i sommerhalvåret. Ta kontakt med Norges Bandyforbund,...

Innholdstype: Veiledere

Multifunksjonelle golfanlegg

Golfanlegg har store arealer som ikke brukes til golfspill, og klubbhusene står ofte tomme i vinterhalvåret. Dette gir et stort potensial for bedre utnyttelse. Grøntområdene kan skape nye muligheter...

Innholdstype: Verktøy

Nærmiljøanlegg for golf

Golf har fram til i dag hatt en forholdsvis lav oppslutning blant barn og unge, årsakene er mange, men en av de største utfordringene er at det ikke finnes gode muligheter for barn til å bli kjent...

Innholdstype: Verktøy

Nærmiljøanlegg for golf – et mulighetsstudie

Norges Golfforbund hadde for noen år siden et mulighetsstudie i Trondheim for å vise kommunen hvordan de kunne etablere golf som nærmiljøanlegg på forskjellige sentrale steder i byen. I den anledning...

Sider