Forside Veileder for planlegging av skytebaner

Skytebaner

Veileder for planlegging av skytebaner

Hensikten med veilederen er å sikre gode prosesser i arbeidet med å etablere skytebaner. Selv om utgangspunktet for veilederen er etablering av nye skytebaner fra idé og frem til bygging, vil veilederen også være relevant ved utvidelse og ombygging av eksisterende skytebaneanlegg. Veilederen er et resultat av samarbeid mellom Kulturdepartementet og Det frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skytterforbund og Norges Skiskytterforbund, og ble utgitt i 2019. Denne er revidert i 2020.

Innhold

Forord

Innledning

Kulturdepartementet

 • Hovedmål for idrettspolitikken
 • Spillemiddelordningen

Skytterorganisasjonene

 • Det frivillige Skyttervesen (DFS)
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
 • Norges Skytterforbund (NSF)
 • Norges Skiskytterforbund (NSSF)

Brukergrupper og behov

 • Barn og ungdom
 • Voksne hobby- og konkurranseskyttere
 • Jegere
 • Skiskyttere
 • Personer med nedsatt funksjonsevne

Rammebetingelser

 • Generelt
 • Plan- og bygningsloven
 • Våpenloven
 • Lov om statsbidrag til skytebaner
 • Arbeidsmiljøloven
 • Annet lovverk
 • Overordnede kommunale planer
 • Regionale planer
 • Statlige planretningslinjer

Planlegging av utendørs skytebaneanlegg

 • Om planleggingsprosessen
 • Behovsanalyse
 • Programmering
 • Forprosjekt
 • Regulering
 • Detaljprosjektering
 • Leie, kjøp eller ekspropriasjon av grunn
 • Planlegging av drift av skytebaneanlegg

Planlegging av innendørs skytebaner

 • Skytebane for rifle kaliber .22 og pistol
 • Tilhørende arealer
 • Leie av lokaler
 • Andre innendørs skytebaner

Nødvendige godkjenninger før bygging

 • Politigodkjenning
 • Byggesøknad

Bygging

Fraflytting av eksisterende anlegg

Finansiering

 • Budsjett / byggekostnader
 • Spillemidler
 • Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
 • Momskompensasjon generell ordning
 • Gjenervervserstatning
 • Egenkapital og dugnad
 • Støtte fra organisasjonene
 • Annen finansiering

Litteratur og nettsider