Logo NTNU

Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner

Bacheloroppgave fra NTNU 2018

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk (SBR) og inneholder ulike tungmetaller, som kan gi negative effekter på marine organismer. Ulike faktorer, som alder, størrelse, pH og salt (NaCl) er med for å avdekke hvordan utlekkingen av tungmetaller kan foregå i vann.

Sammendrag

I denne bacheloroppgaven ble tungmetallutlekking fra styren-butadien-rubbergranulat (SBR), benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner, undersøkt. SBR-granulat inneholder varierende mengder uønskede stoffer, blant annet tungmetaller.

Laboratorietest

På laboratoriet under kontrollerte forhold ble det over en periode på 15 dager undersøkt hvordan utlekkingstendensene for utvalgte tungmetaller fra SBR-granulat påvirkes av ulike faktorer. Faktorene det ble sett på var ulike vanntyper, størrelse og alder på granulatet, samt påvirkningen av pH og natriumklorid. Det ble foretatt vannprøver og målt pH ved bestemte intervaller, og alle prøver ble analysert med induktivt koblet plasma massespektrometri (ICP-MS). Det ble sett på utlekkingstendensene for bly, kobber og sink da disse tungmetallene skilte seg ut i form av høye(re) konsentrasjoner.

Resultater fra lab

De oppnådde resultatene fra laboratorieundersøkelsene viste ulike utlekkingstendenser for bly, kobber og sink i ulike vanntyper, trolig som følge av en kombinasjon av flere faktorer i vannet. Undersøkelsene ga resultater som tyder på at det lekker ut mer bly, kobber og sink fra granulat med mindre diameter, og nyprodusert granulat lekker ut mer sink enn gammelt. Ved ulike pH-verdier ble det observert at spesielt sink lekker ut betydelig mer ved lav pH, samt at tilsats av natriumklorid i vannet fremmer utlekkingen av dette tungmetallet. I tillegg ble det gjennomført en totalanalyse for å undersøke totalt innhold av utvalgte tungmetaller i SBR-granulat. Av de utvalgte tungmetallene viste totalanalysen at SBR-granulat inneholder mest sink.

Felttest

Det ble foretatt undersøkelser i felt ved å samle inn vannprøver fra dreneringskummer ved Dalgård kunstgressbane i Trondheim og Mersalg Arena i Hommelvik. I Hommelvik ble det i tillegg tatt vannprøver fra elva Homla. Hensikten med innsamling av vannprøver var å undersøke konsentrasjonene av utvalgte tungmetaller i kummene. Prøvene fra felt ble i likhet med prøvene fra laboratoriet analysert med ICP-MS.

Resultater fra felttest

Resultatene fra felt viste at tungmetallkonsentrasjonene i de undersøkte kummene i Hommelvik var høye(re) sammenlignet kummen på Dalgård. Som følge av dette ble det konkludert med at de kjemiske forholdene var dårligere i Hommelvik. Bedre forhold på Dalgård skyldes trolig plasseringen av kummen, samt at den har installert filter for oppsamling av granulat.