KG2021 logo

Påvirkes jordbunnen av hvor du lagrer snø som brøytes fra kunstgressbanen?

Rapport fra KG2021

Rapporten "Vinterdrift av kunstgressbaner - Forekomst av tungmetaller i snølagringsonen" presenterer resultater fra en undersøkelse av jordsmonnet rundt en kunstgressbane i Trondheim, hvor snø blir lagret i vinterhalvåret. Ved undersøkelsen ble SBR-granulat observert i snøen, og testene viste forhøyede verdier av sink, som kan komme fra granulatet, i topplaget til jordsmonnet.

Introduksjon

Datainnsamlingen til denne rapporten er gjort av Simon Geithus og Margrét Sylvía Sigfúsdóttir gjennom deres bacheloroppgave-arbeid ved Institutt for materialteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Oppgaven er gjort i samarbeid med Handelens Miljøfond, prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) og Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU. Rapporten er en presentasjon av deres funn.

Det ble totalt tatt 72 jordprøver ved prøvedybde 5 cm, 20 cm og 30 cm, ved tre strategisk utvalgte områder rundt en vinterdriftet kunstgressbane i Trondheim. Prøvene ble frysetørket før dekomponering i UltraCLAVE. Analysering av prøvene ble videre gjort med ICP-MS. Jorden rundt kunstgressbanen ble funnet til å ha spesielt forhøyede verdier av sink for jordlaget som ligger 5 cm ned i jordens topplag. De forhøyede verdiene tilsvarer moderat, dårlig og svært dårlig tilstand for forurenset grunn.

For en mer detaljert metodebeskrivelse henvises det til bacheloroppgaven "Vinterdrift av 3G-kunstgressbaner: En undersøkelse av tungmetaller og salter i jord rundt en bane i Trøndelag" av Simon Geithus og Margrét Sylvía Sigfúsdóttir. Denne kan bli tilsendt ved å ta kontakt med kg2021@siat.ntnu.no eller kontakt@siat.ntnu.no.

Rapporten som presenterer resultatene fra undersøkelsen kan leses i sin helhet i filvedlegget.