Logo Miljødirektoratet

Miljøfarlige stoffer funnet i kunstgressbaner

Rapport fra Norsk institutt for vannforskning og Norsk institutt for luftforurensning (2023)

En fersk rapport fra NIVA og NILU forteller om alarmerende funn av miljøskadelige stoffer i kunstgressbaner. Rapporten avdekket høye konsentrasjoner av stoffer forbundet med syntetisk gummi i kunstgressbaner. Miljødirektoratet er bekymra for påvirkningene på vannmiljøet.

Rapporten, som er utarbeidet av NILU og NIVA, følger opp lignende funn gjort av Miljødirektoratets screeningprogram i 2020. Det avsløres alvorlige miljøfarer ved norske kunstgressbaner. Rapporten fokuserer på ulike stoffer fra plast, bildekk, og desinfeksjonsmidler. Basert på det samme screeningprogrammet for 2022, bekrefter rapporten fortsatt alarmerende høy forekomst av 6PPD-kinon og andre bildekkrelaterte stoffer i naturen. Stoffene forekommer spesielt nær veier, kunstgressbaner, og gjenvinningsanlegg for dekk. Miljødirektoratet ser på funnene som alvorlige og understreker den vedvarende miljørisikoen.

Funnene gjort i 2020

Rapporten refererer til funn fra 2020, hvor undersøkelser gjort av Milkødirektoratet indikerte funn av et bildekkrelatert stoff kalt 6PPD-kinon i norsk naturmiljø. Disse funnene utløste bekymring og førte til ytterligere forsking og nye undersøkelser i 2022. Resultatet ble rapporten fra november 2023, som bygger på funnene gjort i 2020. Forskingen fokuserte på 6PPD-kinon og andre bildekkstoffer i miljøet. 

Spesielt bekymret for 6PPD-kinon

Miljødirektoratet skriver at de er spesielt bekymret for nettopp 6PPD-kinon, fordi undersøkelser i USA har vist høy dødelighet av en underart av stillehavslaksen i bekker som ligger nære høyttraffikerte veier. Undersøkelsene har fastslått at det er 6PPD-kinon som årsaken til massedøden.

De skriver videre at det er stor forskjell på hvor ømfintlige ulike dyr er for 6PPD-kinon. Blant annet har er det vist at yngel av atlantisk laks og ørret i liten grad blir påvirket av stoffet. 

Kan lekke fra kunstgressbaner

Et av funnene som har vakt mest oppsikt, er den høye forekomsten av stoffer relatert til syntetisk gummi i kunstgressbaner, både innendørs og utendørs. Disse stoffene, ofte brukt i bildekk, inkluderer benzotiazol-2-sitronsyre (BTSA), 6PPD-kinon og flere, som alle overgår økotoksikologiske terskelverdier (PNEC). Funnene reiser alvorlige spørsmål om miljørisiko, spesielt knyttet til vannkvalitet og biologisk mangfold.

Fakta om stoffene

Benzotiazol-2-sitronsyre (BTSA):

  • Kjemisk stoff ofte funnet i syntetisk gummi.
  • Brukt i produksjonen av bildekk.
  • Kan lekke ut i miljøet fra slitasje av dekk og kunstgressbaner.
  • Potensiell miljørisiko, særlig for vannkvalitet.

6PPD-kinon:

  • Nedbrytingsprodukt av 6PPD, brukt i dekk for å øke holdbarheten.
  • Dannes når 6PPD reagerer med ozon og oksygen under bilkjøring.
  • Stoffene er en del av selve gummien, og det er usikkert hvor mye gummien må brytes ned før stoffene faktisk lekker ut i miljøet.
  • Har forårsaket massedød av stillehavslaks i USA.
  • Potensielt skadelig for vannmiljøet, spesielt følsomt for visse fiskearter.

Kilde: Miljødirektoratet: (Stoffer fra bildekk kan skade vannmiljøet – miljodirektoratet.no, publisert 15.12.2023)

Funnene indikerer at disse stoffene potensielt kan lekke fra gummigranulatet og inn i vannfasen, noe som øker risikoen for spredning i miljøet. Rapporten understreker viktigheten av ytterligere forskning og tiltak for å beskytte miljøet og sikre trygge idrettsanlegg.

Rapporten tar også for seg andre stoffer, som PFAS og siloksaner, men hovedfokuset er på gummirelaterte stoffer. Disse funnene er kritiske for både miljøpolitikk og praksis for idrettsanlegg, og krever en øyeblikkelig respons for å minske den potensielle skaden på miljøet. Det understrekes blant annet at det er prekært med en gjennomgripende evaluering av kunstgressbaner og deres miljøpåvirkning, samt behov for strenge reguleringer og alternative løsninger for å beskytte miljøet mot disse skadelige stoffene.

Les mer

Miljødirektoratets artikkel om rapporten, samt rapporten i sin helhet kan leses på direktoratets egne sider:

Stoffer fra bildekk kan skade vannmiljøet – miljodirektoratet.no (publisert 15.12.2023)