Placeholder image

Idretten vil! Langtidsplan for norsk idrett 2023–2027

Publikasjon fra Norges Idrettsforbund

Idrettstinget vedtok Idretten vil! 2023-2027 som langtidsplan for norsk idrett i neste tingperiode. Langtidsplanen skal "først og fremst gi retning for å styrke idrettstilbudet og fellesskapet i norsk idrett".

Ny langtidsplan

På Idrettstinget 2.–4. juni 2023 vedtok Norges idrettsforbund sin nye langtidsplan: Idretten vil! Denne erstatter dermed Idretten vil! fra foregående tingperiode, dvs. 2019–2023. Som Norges største frivillige organisasjon, bestående av et mangfold av ulike særforbund og idrettslag, er det viktig med en overordnet og helhetlig plan og strategi for idretten. Idretten vil! skal fylle dette behovet. 

Endringer 

Idretten vil! 2023–2027 bygger i stor grad på Idretten vil! 2019–2023: Visjonen er fortsatt "Idrettsglede for alle". Virksomhetsidéen er imidlertid noe endret, til: "Mangfoldig idrett for alle i verdens beste idrettsorganisasjon". De overordnede målene er også omformulert: Målet "Flere med - lenger" er blitt "Livslang idrettsglede", og målet "Flere nye medaljer" er blitt "Flere store prestasjoner". Hele rammeverket av visjon, verdier, overordnede mål, virksomhetsidè og innsatsområder kan ses i pyramiden i figuren under. 

Idrettens mål, verdier osv. hierarkisk sortert i en pyramide.
Idrettens visjon, verdier, overordnede mål, virksomhetsidè og innsatsområder. Faksimile fra Idretten vil! 2023–2027. 

Om anlegg

I langtidsplanen er idrettsanlegg et eget innsatsområde. Her legges det føringer for anleggspolitikk og -strategi i idrettsnorge. Miljø og bærekraft blir også viet mer oppmerksomhet. Alle målene knyttet til idrettsanlegg er:

Idretten vil at:

  1. Det skal etableres anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres.
  2. Norske myndigheter skal legge til rette for og bidra til større investeringer i anlegg enn det som følger av dagens spillemiddelordning.
  3. Alle medlemmer skal ha gratis tilgang til alle offentlige idrettsanlegg som har mottatt spillemidler.
  4. Utbetaling av spillemidler skal skje når anleggsbyggingen er igangsatt, og at momskompensasjonen for bygging av idrettsanlegg skal rettighetsfestes.
  5. Norsk idrett skal være en pådriver for miljømessig bærekraftige idrettsarenaer og redusere miljøpåvirkningen fra bygging og drift av idrettsanlegg i tråd med nasjonale klima- og miljømål til grønn omstilling av idrettsanleggene. Idretten skal få forsterket statlig finansiell støtte utenfor spillemiddelordningen til dette.
  6. Utbygging av idrettsanlegg skal bli en formell del av kravene som stilles av myndigheter til utbyggere når nye boligområder skal utvikles.
  7. Nytt nasjonalt toppidrettssenter skal realiseres.
  8. Det skal etableres paraidrettssentre i alle regioner og etablering av anlegg for personer med funksjonsnedsettelser, samt rehabilitering av disse, skal understøttes. Idretten skal arbeide for at nye anlegg og gamle anlegg som rehabiliteres hensyntar paraidrettens behov, utover dagens krav til universell utforming. 

Idretten vil – vil du?

Vil du gå i dybden på Idretten vil!? Hele langtidsplanen kan lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre på denne siden. 

I tillegg er det i forbindelse med den nye langtidsplanen blitt spilt inn en podcast-episode som tar for seg Idretten vil! 2023–2027. Podcast-episoden finner du på Norges idrettsforbund sin nettside: Idrettstinget spesial – To idrettspamper om langtidsplanen for idretten.