Logo Beställargrupp konstgräs (BEKOGR)

Gjenvinning av sand fra brukte kunstgressbaner

Rapport fra BEKOGR

IVL Svenska Miljöinstitutet publiserte i 2022 en rapport i samarbeid med Beställargruppen Konstgräs (BEKOGR). Rapporten viser hvordan gjenvinning av forurenset sand på kunstgressbaner kan gjennomføres. Oppdraget ble finansiert av Naturvårdsverket.

Sammendrag av rapporten

Den här studien fokuserar på olika typer av avfallshanteringsalternativ för sanden frånkonstgräsplaner. Då sanden innehåller en del rester av plast och gummi från infill och grässtrån såär sanden inte lämplig att återbruka exempelvis på golfbanor eller liknande, men det finns andra alternativa återvinningsmetoder. I det här projektet har olika alternativa hanteringsmetoderundersökts för att se hur väl det fungerar och de har även kartlagts för att se var dessa går att finna i närheten av de konstgräsplaner där problemet uppstår.

De hanteringsmetoder som har studerats kan delas upp i följande kategorier:

  • Torr återvinning, där sanden och granulaten separeras utifrån storlek och ibland även densitet. Det resulterar i en sand där det mesta av granulaten har sorterats bort, men en liten del av (trasiga) granulat av mindre storlek finns oftast kvar. Renheten varierar beroende på flera parametrar, däribland hur mycket granulaten från den ursprungliga mattan har brutits i sönder. Om separeringen sker utomhus så finns det risk att kvartsdamm och plastpartiklar sprids i luften.
  • Blöt återvinning, där sanden och granulatet separeras utifrån storlek och densitet. Sanden blir tvättad och det finns potential att nå en högre renhet än vid torr separering, men en liten del gummi kan fortfarande sitta fast på sandkornen.
  • Termisk hantering, där sanden hettas upp till en temperatur där plast och gummi brinner upp. Detta sker än så länge endast i industriella processer som ändå använder sand, exempelvis för att bilda slagg i en metallurgisk process.

De återvinnare som har kontaktats i den här studien har sina anläggningar i södra Sverige samt i Norge, Danmark eller övriga Europa. Rimligtvis borde någon större, centraliserad anläggning byggas i Sverige. Tills en sådan anläggning har byggts så borde några svenska avfallshanterare börja hantera sanden i de konstgräsplaner som de får in på ett sätt så att sanden går att återvinna, till exempel i förbränningspannor med fluidiserad bädd som har tillstånd att ta emot avfall.

De rekommendationer som framkommit är följande:

  • Varje konstgräsplan bör bedömas separat då sanden kan variera kraftigt i kvalitet beroende på bland annat vilken typ av infill som har använts och hur mycket det har gått i sönder.
  • Det är viktigt att särskilja mellan det som kallas kvalitativ återvinning, där sanden ersätter en annan sand, samt det som kallas icke-kvalitativ återvinning, där sanden ersätter något annat material än just sand.
  • Se till så att det inte dammar vid återvinningen, för att minska risken för att plast blåser i väg och att personer utsätts för kvartsdamm.
  • Vid konstruktion av en ny konstgräsplan så bör det återanvändas sand från uttjänta konstgräsplaner så långt det är möjligt och det bör ställas rimliga krav på sandens renhet, för att öka möjligheten att återanvända sanden inom konstgräsbranschen.
  • Om det inte går att hitta lämpliga aktörer som kan återvinna sanden kvalitativt inom rimligt avstånd så kan det vara lämpligt att ändå visa önskemål om kvalitativ återvinning och hänvisa till de alternativ som tagits fram i den här rapporten.

Om det är någon som väljer att testa sanden i en förbränningspanna med fluidiserad bädd så är det lämpligt om erfarenheten delas med andra aktörer som eventuellt kan göra (eller avrådas från) något liknande. 

Les hele rapporten

Rapporten kan leses i sin helhet ved å laste den ned ved å klikke på lenken til høyre.