Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk (SBR) og inneholder ulike tungmetaller, som kan gi negative effekter på marine organismer. Ulike faktorer, som alder, størrelse, pH og salt (NaCl) er med for å avdekke hvordan utlekkingen av tungmetaller kan foregå i vann.

Originaltittel:
Undersøkelse av tungmetall-
utlekking fra SBR-gummigranulat
benyttet som fyllmateriale i
kunstgressbaner

Skrevet av:
Ida Therese Einvik og
Marit Nygaard Haugen

Utgitt ved:
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet,
Fakultet for naturvitenskap,
Institutt for materialteknologi

Sammendrag

I denne bacheloroppgaven ble tungmetallutlekking fra styren-butadien-rubbergranulat (SBR) benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner undersøkt. SBR-granulat inneholder varierende mengder uønskede stoffer, blant annet tungmetaller. 

På laboratoriet under kontrollerte forhold ble det over en periode på 15 dager undersøkt hvordan utlekkingstendensene for utvalgte tungmetaller fra SBR-granulat påvirkes av ulike faktorer. Faktorene det ble sett på var ulike vanntyper, størrelse og alder på granulatet, samt påvirkningen av pH og natriumklorid. Det ble foretatt vannprøver og målt pH ved bestemte intervaller, og alle prøver ble analysert med induktivt koblet plasma massespektrometri (ICP-MS). Det ble sett på utlekkingstendensene for bly, kobber og sink da disse tungmetallene skilte seg ut i form av høye(re) konsentrasjoner.

De oppnådde resultatene fra laboratorieundersøkelsene viste ulike utlekkingstendenser for bly, kobber og sink i ulike vanntyper, trolig som følge av en kombinasjon av flere faktorer i vannet. Undersøkelsene ga resultater som tyder på at det lekker ut mer bly, kobber og sink fra granulat med mindre diameter, og nyprodusert granulat lekker ut mer sink enn gammelt. Ved ulike pH-verdier ble det observert at spesielt sink lekker ut betydelig mer ved lav pH, samt at tilsats av natriumklorid i vannet fremmer utlekkingen av dette tungmetallet. I tillegg ble det gjennomført en totalanalyse for å undersøke totalt innhold av utvalgte tungmetaller i SBR-granulat. Av de utvalgte tungmetallene viste totalanalysen at SBR-granulat inneholder mest sink.

Det ble foretatt undersøkelser i felt ved å samle inn vannprøver fra dreneringskummer ved Dalgård kunstgressbane i Trondheim og Mersalg Arena i Hommelvik. I Hommelvik ble det i tillegg tatt vannprøver fra elva Homla. Hensikten med innsamling av vannprøver var å undersøke konsentrasjonene av utvalgte tungmetaller i kummene. Prøvene fra felt ble i likhet med prøvene fra laboratoriet analysert med ICP-MS. Resultatene fra felt viste at tungmetallkonsentrasjonene i de undersøkte kummene i Hommelvik var høye(re) sammenlignet kummen på Dalgård. Som følge av dette ble det konkludert med at de kjemiske forholdene var dårligere i Hommelvik. Bedre forhold på Dalgård skyldes trolig plasseringen av kummen, samt at den har installert filter for oppsamling av granulat.

Annen informasjon

65 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Innholdstype: Veiledere
Norges Fotballforbund sin logo

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye...

Innholdstype: Aktuelt

Etablering av kunstgressbane uten gummigranulat

Råde IL skal etablere et nytt kunstgressdekke uten gummigranulat. Denne typen kunstgressbane kan bli en løsning på miljøproblemene knyttet til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.

Innholdstype: Aktuelt

Europeiske kjemikalietilsynet foreslår begrensninger for å forhindre spredning av mikroplast

ECHA, det europeiske kjemikalietilsynet, har lagt fra et forslag om begrensing av mikroplast i en lang rekke produkter og anvendelsesområder. Blant disse er bruk av kunstig ifyll i kunstgressbaner,...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Seljord IL

Eventyrøy stadion - kunstgressbane med korkgranulat og friidrettsanlegg

En kunstgressbane i Seljord hadde vært prosjektert tidligere, men ble ikke realisert da det ble for dyrt på grunn av at banen hadde vært utsatt for flom gjentatte ganger de siste årene. Løsningen kom...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Geir Mogen

Filter i kum skal fange opp granulat fra kunstgressbaner

Prototypen testes på kunstgressbanen på Dalgård i Trondheim. Ideen kommer fra Senter for idrettsanlegg og teknologi. Filteret nede i kummen fanger opp gummikulene, men lar vannet renne videre.

Sider