Logo DNT og FL

Stikonferansen 2023

Klimatilpasning og sikkerhet på agendaen

Hvordan vil klimaendringer påvirke påvirke måten vi tilrettelegger stier på? Og hvordan kan man sikre at bruene man bygger er trygge å gå på? Dette var et par av temaene som ble tatt opp på Stikonferansen 2023.

Stikonferansen 2023 ble avholdt 28. og 29. mars i Tromsø. Turveier, - stier og -løyper er den mest benyttede anleggstypen for fysisk aktivitet blant befolkningen, og er en viktig kilde til både rekreasjon og folkehelse. Kunnskap om stibygging og forvaltning av friluftsområder er derfor viktig dersom man ønsker å legge til rette for mer fysisk aktivitet i samfunnet. "Rett sti på rett sted" var et av slagordene fra stikonferansen i 2021, og årets konferanse bygger videre på dette fokusområdet, ved å vektlegge at alle må ha rett på en sti - altså ha en sti eller en turvei tilgjengelig i sitt nærområde.

Om Stikonferansen 2023

Stikonferansens formål er å sette stien på dagsorden og styrke faglig grunnlag og forståelse. 

Årets konferanse hadde et særlig fokus på klimatilpasning og sikkerhet langs turruter. Klimaendringer vil påvirke hvordan man ferdes i naturen, og hvordan man bør tilrettelegge stier og turveier, blant annet for å sikre dem mot flom og kraftigere nedbør, og med hensyn til naturfarer. Konferansen tok også for seg ulike perspektiver vedrørende stiens rettsvern i møte med ulike lovverk og aktører.

I tillegg er tilgjengelighet og tilrettelegging evigaktuelle tema. Flere av konferansens innlegg tok derfor for seg hvordan man kan tilrettelegge for flere ulike brukergrupper, samtidig som man ivaretar naturverdier og verner om sårbare naturområder. Dette ble illustrert gjennom flere gode eksempler, hovedsaklig fra Troms og Finnmark. 

Målene for konferansen

  • Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse.
  • Øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning.
  • Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier.
  • Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng.
  • Styrke fokuset på klimatilpasninger og sikkerhet langs turrutene.

Les mer

Sammendrag av årets konferanseinnlegg kan leses ved å klikke på lenken i last ned-boksen til høyre.

Sammendrag av tidligere konferanser ligger også tilgjengelig på Merkehåndboka sine nettsider.