Logoen til IGLC31

Norske forbildeanlegg ut i verden!

Deltagelse og innlegg på den årlige konferansen til International Group for Lean Construction

Hvert år arrangerer International Group for Lean Construction (IGLC) en konferanse der fagfolk, både fra akademia og fra industrien, kommer sammen for å jobbe mot en mer effektiv bygg- og anleggsbransje, med lean construction som ledestjerne. I år deltok også Gode idrettsanlegg og SIAT, og presenterte et innlegg om kostnader og verdivurderinger for idrettsanlegg.

Hva er IGLC og lean construction?

Lean construction er en utvidelse og videreføring av den mer kjente filosofien "lean construction" (slank produksjon) til bygg- og anleggsbransjen. Dette fagfeltet dreier seg om å effektivisere bygg- og anleggsbransjen, blant annet gjennom å unngå sløsing og å fremme samarbeid framfor motstridende interesser. Kortfattet handler lean construction om at man i prosjekter skal jobbe sammen for å finne løsninger som maksimerer verdien for sluttkunden, samtidig som man ivaretar prosjektets aktørers interesser. Dette søkes oppnådd gjennom blant annet åpenhet, tverrfaglig samhandling, respekt, helhetsoptimalisering, og kontinuerlig forbedring.

Årlig arrangeres det en konferanse hvor akademikere, entreprenører, konsulenter og andre fagfolk fra hele verden samles for å utveksle erfaringer og idéer, samt oppdatere hverandre på forskning og framskritt siden sist. I år ble konferansen arrangert for 31. gang (derav navnet IGLC31) i Lille i Frankrike.

Mer informasjon om organisasjonen IGLC finner du på IGLCs hjemmeside.

NTNU SIAT og Gode idrettsanlegg på IGLC31

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har et av landets fremste miljøer for lean construction, og har i mange år vært representert på IGLC-konferansene. I år deltok imidlertid godeidrettsanlegg.no og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) for første gang. SIAT var representert gjennom senterleder Olav Torp og doktorgradsstipendiat Tobias Onshuus Malvik, og godeidrettsanlegg.no var representert ved forskningsassistent Johan Christie Ørke. I forbindelse med konferansen hadde de publisert en forskningsartikkel med tittelen «Life cycle cost and value of Norwegian sports facilities», dvs. «Livssykluskostnader og verdi av norske idrettsanlegg». Artikkelen var basert på informasjon og data fra godeidrettsanlegg.no sine forbildeanlegg. Med utgangspunkt i artikkelen presenterte godeidrettsanlegg.nos Johan Christie Ørke et innlegg, hvor han gjorde rede for artikkelen og dens resultater. Innlegget ble godt tatt imot av publikum, og førte til interessante diskusjoner i etterkant.

GIAs forskningsassistent holder innlegg på IGLC31
Johan Christie Ørke presenterte godeidrettsanlegg.no og SIAT sitt bidrag på konferansen. Foto: Tobias Onshuus Malvik

Livssykluskostnader og verdi av norske idrettsanlegg

Basert på godeidrettsanlegg.no sitt arbeid med forbildeanlegg, samt godeidrettsanlegg.no sitt formål om å sikre og utvikle gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet, var det identifisert emner det var ønskelig å øke kunnskapen om. De to mest sentrale emnene var verdi og verdivurderinger for idrettsanlegg, og forholdet mellom kostnader, da særlig byggekostnad i forhold til drifts- og vedlikeholdskostnad i et livssyklusperspektiv. Gjennom arbeidet med forbildeanlegg har godeidrettsanlegg.no opparbeidet seg et stort datagrunnlag for idrettsanlegg, og kostnadsdataene ble hentet herfra.

Potensial for videre forskning

I tillegg til dette er det identifisert en mangel på forskning og bruk av lean construction for idrettsanlegg. Her er det et stort potensial for videre forskning, ettersom verdivurderingene i bygging av idrettsanlegg skiller seg fra andre byggeprosjekt. Hva dette innebærer du kan lese mer om når godeidrettsanlegg.no senere publiserer en oppsummering av artikkelen.

Resultater publiseres senere på godeidrettsanlegg.no

Resultatene og konklusjonen fra artikkelen og tilhørende konferanseinnlegg vil bli presentert i to kommende artikler her på godeidrettsanlegg.no: Én om verdi og verdivurderinger av idrettsanlegg, og én om kostnader og kostnadsestimering. For de aller mest interesserte kan imidlertid artikkelen allerede leses i sin helhet på IGLC.net: Life cycle cost and value of Norwegian sports facilities.