Nærmiljøanlegg til inspirasjon i Levanger - progresjon, flerbruk og ly og le

Nærmiljøanlegg til inspirasjon i Levanger - progresjon, flerbruk og ly og le

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Nærmiljøanleggene ved Levanger ungdomsskole er planlagt helhetlig og sett i sammenheng med andre aktivitetsområder i området, slik at anleggene utfyller hverandre i plassering, utforming og bruk. De skal være åpne og tilgjengelige, og invitere til bruk på tvers av alder, kjønn og funksjonsnivå. Anleggene har tydelige preg av innovasjon og nytenkning når det gjelder å tilrettelegge for spontan og egenorganisert fysisk aktivitet med fokus på progresjon, flerbruk og ly og le.

Eier: Levanger kommune
Drifter: Levanger kommune
Anleggstype: Nærmiljøanlegg
ved ungdomsskole
Areal: ca. 10 000 m2
Kommune: Levanger
Byggekostnad: Totalt 27 mill.kr
(inkl. parkering, grunnarbeid og
beplantning)
Driftskostnad: ca. 100 000 årlig
År: 2015
​Landskapsaritekt: ​Bjørbekk &
Lindheim AS
Arkitekt: ​DivA AS

Hjemmeside Levanger ungdomsskole

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er en drastisk skolestrukturendring i Levanger kommune, samtidig som folkehelse og utjevning av sosiale forskjeller er godt forankret i alle planer. Folkehelse er et overordnet, strategisk satsingsområde for Levanger kommune. Siden 2008 har folkehelse vært innarbeidet som et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel -  det øverste styringsdokument som legger føringer for tiltak og prioriteringer. I de siste årene har fokuset på folkehelse økt betraktelig. Folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller og livsvilkår går som en rød tråd gjennom hele kommuneplanen, og gjennomsyrer også øvrig planverk i vår kommune. Det er en sterk sosial gradient i helse – også i fysisk aktivitet. Det kreves derfor komplekse og sammenhengende tiltakskjeder som kan bidra til å øke nivået av fysisk aktivitet i hele befolkningen, ikke bare hos de som er fysisk aktive fra før.

I kommuneplanens samfunnsdel beskrives flere strategiske grep som skal bidra til at Levangers befolkning blir mer fysisk aktive i hverdagslivet, og det rettes et spesielt fokus på barn og unge.

 

​Tiltak for folkehelse og miljø

​Folkehelse

Det er mange tiltak som bidrar til å styrke folkehelsa. Noen virker indirekte på aktivitetsnivået (som for eksempel levekår), mens andre har som direkte mål å fremme fysisk aktivitet. Hverdagsaktivitet er vektlagt. Eksempler på strategier i samfunnsdelen er at vi skal «legge til rette for og stimulere til sunne levevaner», «gjøre det enklere og mer attraktivt å gå og sykle» og «legge til rette for lek, aktivitet, kultur- og naturopplevelser og fritidstilbud for alle uavhengig av alder og funksjonsnivå».

I tilhørende kommunedelplaner og temaplaner beskrives en rekke tiltak, og dette danner grunnlaget for hva som prioriteres av tiltak gjennom økonomiplan og budsjett. 

Fra og med 2013 ble bygg- og uteområder budsjettert hver for seg i Levanger kommune. Kommunen har vært bevisst på å satse på nye skoleanleggene og invitere til aktivitet. I tillegg til å være et aktivitetsområde i skolehverdagen skulle de også være tilgjengelig for mest mulig bruk utover skoletiden.

​Miljøtiltak

Det har den siste tiden vært stort fokus på granulat fra kunstgressbaner og hvordan håndtere dette for å unngå granulat på avveie med tanke på helse og miljø. I dette anlegget har kommunen gjort mye riktig når det gjelder tiltak for å hindre granulat på avveie. Anlegget har en ramme/vant rundt anlegget som gjør at granulatet holdes på banen. Det er i tillegg to tydelige innganger til anlegget, som styrer det meste av trafikken inn og ut av banen. Dette vil også hindre granulat på avveie. Slukene er plassert slik at det ligger kunstgress over de, som gjør at granulat ikke havner i avløpssystemet. 

I Levanger kommune er det gjort følgende vedtak når det gjelder håndtering av gummigranulat fra kunstgressbaner: http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/141216/#63

Foto: Levanger kommune

​Helhetlig områdeplanlegging

Nærmiljøanleggene på Levanger ungdomsskole ble planlagt samtidig som både Stadionparken, en nærliggende sentrumspark, og uteområder på andre skoler i nærheten. Det var viktig å se disse i sammenheng med hverandre for at de skulle utfylle hverandre både i plassering, utforming og bruk. Viktige elementer i denne sammenhengen var progresjon, flerbruk og «ly og le». Progresjon for at brukerne skal møte større og forskjellige utfordringer fra aktivitetsområde til aktivitetsområde, flerbruk for at det skal invitere brukerne til mange forskjellige aktiviteter, og «ly og le» for å stimulere til aktiviteter selv i dårlig vær. Anleggene har tydelige preg av innovasjon og nytenkning når det gjelder å tilrettelegge for spontan og egenorganisert fysisk aktivitet. Det er også nye måter å tenke på samspill mellom forskjellige aktiviteter/anlegg på, nye typer anlegg, nye aktiviteter, og ny utforming av kjente anleggstyper.

Helhetlig områdeplanlegging. 1 og 2) Stadionparken, 3) Frol barneskole, 4) Levanger ungdomsskole.

Foto: Levanger kommune/ Wow Medialab

Video: Levanger kommune/ Wow Medialab

 

Anleggene ved Levanger ungdomsskole

Uteområdet inneholder følgende ordinære idrettsanlegg:

 • Turveg rundt og gjennom skolen som også ble tilknyttet eksisterende turvegnett i området
 • Skateanlegg

Uteområdet inneholder følgende nærmiljøanlegg:

 • Streetbasket
 • Bordtennis
 • Frisbeegolf
 • Hinderløype
 • Utendørs klatreanlegg
 • Aktivitetsområde for basketball
 • 5er kunstgressbane
 • Kunstgress flerbruksareal
 • Trimpark
 • BMX/trick og ferdighetsløype
 • Flerbruksområde for hopp, løp og turnaktiviteter
 • Utendørs turneanlegg

 

Uteområdet inneholder følgende kulturarenaer:

 • Utendørs amfi

 

Byggestart var 19. mai 2014 og anleggene stod ferdig til skolestart i 2015. ​Anlegget benyttes av elevene ved Levanger ungdomsskole på dagtid i hverdagene, og fungerer samtidig som et parkanlegg for innbyggerne i Levanger utover dette. Dette var et viktig element i planleggingen av uteområdet. Anlegget er utviklet i tett samspill mellom brukergruppe fra skolen, prosjektansvarlig ved bygg- og eiendom i Levanger kommune, landskapsarkitekt og idrettskonsulent m.fl.

Levanger ungdomsskole ligger på Røstad i Levanger, med fjorden, Trønderhallen og Universitetet i nord som nærmeste naboer. Det er hentet inspirasjon fra blant annet anlegg i København i regi Lokale- og anlægsfonden, og lagt vekt på at det skal være aktivitetsanlegg som inviterer til ulike aktiviteter, også for jenter.

Det er kombinasjonsanlegg, som både kan brukes til lek, trening og flerbruk, og samtidig fungere som sosiale møteplasser. Derfor er det eksempelvis etablert et stort kunstgressareal uten bestemt oppmerking og form. På den måten inviterer man ulike aktiviteter og brukere av kunstgressbanen, ikke bare fotball selv om det også er fult mulig å spille fotball der. En del av arealet tilsvarer en 5erbane, men med det store flerbruksarealet i tilknytning kan mange bruke anlegget samtidig.

Det er sterke farger på gummidekker som faste dekker under de ulike apparatene, som trimpark, ferdighetsløype, hinderløype og utendørsanlegget for klatring og turning. Dette kombinert med asfalt, kantstein og betong som faste dekker gjør at anleggene fremstår som rene og ryddige uten uønsket partikler på de faste dekkene som eksempelvis grus eller subbus.

Suksessfaktorer

Plan- og design arkitektkonkurranse med påfølgende totalentreprise med samspill var avgjørende for resultatet. Samspillet ga oss de mulighetene for tverrfaglig samarbeid som førte til dette resultatet. Det var også avgjørende at budsjettet for skoleprosjektet ble delt mellom bygg og uteområde, slik at uteområdet ikke ble salderingspost. Anleggene på Levanger ungdomsskole er et svar på kommunens satsing på folkehelse og utjevning av sosiale forskjeller. Det er planlagt og utviklet i en helhetlig sammenheng med nærliggende aktivitetsområder, og målet har vært å invitere til aktivitet på tvers av alder, kjønn og funksjonsnivå. Det har vært viktig å få til et attraktivt område for ungdomsskoleelever, slik at de fristes til å være ute og i aktivitet i friminuttene. Det er spesielt tre kriterier som har vært viktig for i planleggingen, og det er progresjon, flerbruk og ly og le.   

​Progresjon

Progresjon gjenspeiler seg i at det er større utfordringer på uteområdet på ungdomsskolen, enn det elevene opplevde på de barneskolene de kommer fra. Samtidig skal de møte utfordringer gjennom de tre årene på ungdomsskole, dvs. at flere av elementene må man prøve over tid for å mestre og stadig mestre bedre.

​Flerbruk

Flerbruk gjenspeiler seg i at anleggene ikke er tradisjonelle idrettsanlegg med standard oppmerking og standard regler å forholde seg til. Anleggene skal kunne benyttes til flere ulike typer aktiviteter på tvers, også idrettsaktivitet, og på den måten invitere til aktivitet på tvers av interesser og aktivitet. Eksempelvis var det bevisst å etablere en kunstgressflate uten bestemt oppmerking og form. Likevel kan den gjerne benyttes til fotballaktivitet, men legger også opp til å benytte dette anlegget og dekket på andre måter, spesielt det området som har udefinert form.

Det er bevisst satset på en utforming som stimulerer til allsidig fysisk trening gjennom lek og sosialt samvær. Både for barn som voksne.Fitnesslek er en viktig rød tråd, anlegget skal oppleves som underholdende, og mosjonen oppleves ikke som trening, men noe som er gøy.

​Ly og le

Ly og le gjenspeiler seg i anlegget midt på uteområdet, som er et turne- og klatreanlegg. Det er lagt opp til både aktiviteter under, rundt og oppå dette anlegget. Det er lagt opp til at det er lov å klatre opp på taket, men det er ikke mulig før man er stor-, sterk- eller god nok til å komme seg både opp og ned. Derfor er det heller ikke rekkverk på taket, kun i forbindelse med der det klatres opp og ned. Mindre barn har ikke mulighet til å komme seg opp. Hadde det vært enkel adkomst til taket, hadde det blitt nødvendig med rekkverk rundt hele taket. Tanken er at et uteområde med noe skjerming i forhold til vær og vind, stimulerer til å ut i friminuttene og hvis det i tillegg kan kombineres med fysisk aktivitet er det veldig bra. Det er lagt opp slik at det både er plass til å «henge» der uten å være i aktivitet, noe som skaper interaksjon mellom elevene uavhengig av aktivitetsnivå.  

Det er rene overganger mellom de ulike dekkene. Dette bidrar til at området oppleves som nytt, rent og pent.

 

Foto: Levanger kommune

Utfordringer 

Enkelte lekeapparater hadde for lite og dårlig informasjon om bruk. Dette gjaldt spesielt apparatene med aldersgrense 12 år. Informasjon om dette er ettermontert og fremhevet i dag. Det er gjort noen justeringer på plassering av basketkurver i forhold til nivå av gummidekke pga. fare for overtråkk. Det var diskusjon om rekkverk på «leskuret» som tillater at det klatres opp på taket. Leskuret har ingen direkte tilrettelagt adkomst, og det er klatreferdigheter skal være avgjørende for når du kommer deg på taket.

 

Økonomi

Hele uteområdet ved Levanger ungdomsskole kostet ca. 27 mill. kroner. Dette er inkludert opparbeidet av tomt, parkering og beplantning. Kostnaden for selve aktivitetsanleggene inkl. amfiet var i underkant av 18 mill. Dette er finansiert av tilnærmet 1/3 spillemidler i tillegg til eget budsjett i Levanger kommune ved bygging av ny ungdomsskole i Levanger. 

Alle aktivitetsanleggene som fikk spillemidler hadde et kostnadsoverslag like i underkant av 15 mil, og 1/3 av dette ble finansiert av spillemidler. Vi har i tillegg søkt på ordningen for spillemidler til kulturarenaer for et utendørs amfi i tilknytning til skateanlegget (2,6 mill. finansiert av 1/3 i spillemidler). (Søknad om 3 mill. til innendørs kulturbygg holdes utenfor dette).

 

Drift

Det er viktig å ha eierforhold til anlegget for å holde det i orden, og det er viktig med godt samarbeid mellom skolen og administrasjonen på bygg- og eiendom. For å lykkes med dette var det viktig at driftsleder var med i hele prosessen med planlegging og bygging av anleggene. Systematisk ettersyn i forhold til sikkerhet på apparater og utstyr, som det anslagsvis går med 30 min per uke til i dag. Driftsleder Levanger ungdomsskole bruker ca. 12 % av et årsverk på uteområdet, ca. kr. 100 000 eks. brøyting av parkering og adkomstveger. Spesialbehandling av gummidekke og kunstgress er ikke medtatt, dette krever spesialutstyr. 

 

​Tegninger

Levanger ungdomsskole_Bjørbekk & Lindheim AS

Levanger ungdomsskole_2_Bjørbekk & Lindheim AS

 

 

Video: Levanger kommune/ Wow Medialab

Annen informasjon

162 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for...

Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark (Dora Galveia, Hipp Hurra AS)

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet KG2021

I løpet av våren og sommeren skal det utføres jordprøver under en kunstgressbane i Moss. Undersøkelsen, som er en del av prosjektet KG2021, skal se nærmere på mengde plastpartikler og tungmetaller.

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Mikroplast og tungmetaller under banen

Prosjektet KG2021 skal utvide kunnskapen omkring miljøpåvirkningen til kunstgressbaner. I den forbindelse har det vært ønskelig å undersøke det øverste jordlaget under en bane med SBR-granulat for å...

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Treningskamper mellom Flatås IL og Råde IL

I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er det bygd flere pilotbaner uten kunstig ifyll. Pilotbanene består testkrav fra FIFA, men brukere av banen uttrykker at banen ikke...

Innholdstype: Temaside

Amerikanske idretter

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Aktuelt
Logo NFF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 11 - 2020

I forbindelse med Norges Fotballforbund (NFF) sitt forbundsting arrangerte man også et seminar, der kunstgressets miljøutfordringer ble løftet frem. Ifølge tall fra NFF har 90 % av kunstgressbanene i...

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Sider