Lassokastebane
Barn laster gul lasso på reinsdyrstativ
Barn laster gul lasso på reinsdyrstativ
Barn laster gul lasso på reinsdyrstativ
Barn laster gul lasso på reinsdyrstativ

Lassokastebane ved Reindalen skole

Vårt første samiske forbildeanlegg!

Som en del av aktivitetsarealet til skolen, er det etablert et samisk område der elevene og andre kan øve på eller få innføring i lassokasting. Slik aktivitet er svært viktig for å kunne ivareta og få innblikk i kjent samisk kultur og aktivitet. Anlegget er anbefalt av Sámi Valáštallan Lihttu.

Bakgrunn

Lassokasting har lang tradisjon

Lassokasting har lang tradisjon i Samenes Riksidrettsforbund, Sámi Valáštallan Lihttu (SVL), og er i dag basert på tre idrettsgrener: ski med lassokasting, løp med lassokasting og lassokasting. Disse idrettsgrenene danner et viktig grunnlag for SVL sin aktivitet, særlig for barn og ungdom. Lassokasting er en konkurranseidrett, men også mosjonsidrett og sosial aktivitet. I dag har idretten utbredelse over hele Nord-Norge, og er den idrettsaktiviteten som appellerer best til barn og unge fra ulike samiske miljøer. Den mest utbredte disiplinen i Nord-Norge er ski med lassokasting (reingjeterkonkurranse).

Nytt anlegg ved renovering av skolen

Lassokasteanlegget ved Reindalen skole ble realisert i forbindelse med renovering av skolen og uteområdet.

Det var et ønske fra skolen å få til et uteområde med flere forskjellige og gode aktivitetsareal. Både lassokasting og et samisk område ble foreslått. "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" og utstyrsleveranser ble undersøkt for anlegget, og skolen gjorde interne brukervurderinger i forhold til de forskjellige anleggene og investeringene.

Prosessen

Byggetid

Byggetiden på anlegget er noe vanskelig å angi, da det inngikk som en del av flere anlegg som ble utført samtidig. Alle anleggene ble utført med en total byggetid på om lag fire uker.  Det samiske anlegget ble etablert i et område der det måtte utføres en god del planeringsarbeider før toppdekket og asfalteringen kunne utføres. Ideelt sett burde anlegget vært etablert i et område som var plant, på grunn av kostnader.

Tilskudd fra spillemiddelordningen ble undersøkt

Anlegget ble realisert i forbindelse med renovering av skolen og uteområdet. Det var et ønske fra skolen å få til et uteområde med flere forskjellige og gode aktivitetsareal. I den forbindelse ble forslag om lassokasting og et samisk område lagt frem. Deretter ble "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" og utstyrsleveranser undersøkt. Spillemiddelordningen har en egen post for anlegg for samiske idretter. Skolen gjorde interne brukervurderinger for de forskjellige anleggene og investeringene, før de realiserte anlegget. 

Lekeplasskontroll

Etter at anlegget ble tatt i bruk har det vært lekeplasskontroll. Reinhorna gikk ikke gjennom kontrollen på grunn av for liten avstand mellom takkene enkelte steder. Elever kan dermed sette hodet fast mellom takkene. Anlegget har derfor fått avvik på dette. At avstanden mellom takkene på gevirene skulle bli et problem, var nytt for både skolen og kommunen; skolen hadde ikke kunnskap om at anlegget ville få avvik som følge av avstanden mellom takkene på gevirene.

Før realisering var skolen også usikker på driften av anlegget, samt hvordan og hvor mye det ville bli brukt. 

Økonomi og finansiering

Den totale kostnaden for anlegget ble 1 234 506 kr.

Dette ble finansiert gjennom kommunale bevilgninger og spillemidler. Ettersom anlegget er nytt, og det ikke eksisterer sammenlignbare anlegg, er det bare anslått en årlig driftskostnad på omkring 80 000 kr. Dette inkluderer brøytekostnader, belysning og tilknyttede garderobefasiliteter. Anlegget genererer ingen inntekter.
 

Nøkkelpunkter

  • Nærheten til skolen fører til at elevene kan få en innføring i lassokasting, og øve på dette, i umiddelbar tilknytning til skolen, der de tilbringer store deler av hverdagen sin.
  • Aktiviteten et slikt anlegg skaper er viktig for å ivareta og få innblikk i samisk kultur og aktivitet.
  • Det har blitt erfart at avstanden mellom taggene på horna er viktig å sjekke, slik at avstanden er stor nok til å passere lekeplasskontrollen.

Kilder

Artikkelen om lassokastebanene ved Reindalen skole baserer seg på informasjon fra Hammerfest kommune og Reindalen skole.