Ilsengstiene - Norges beste turrute 2019

Ilsengstiene - Norges beste turrute 2019

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Ilsengstiene i Hedmark er et nettverk av nye og gamle stier med en samlet lengde på mer enn 25 km. Området består av skog, kulturlandskap, elver, åkerkanter og traktorslep. Langs stiene finner man mange turmål, med rasteplasser, informasjons- og karttavler langs løypene. Det er store muligheter for å variere turrutene, slik at man stadig kan oppleve nye steder. I 2019 mottok Ilseng IL og Hamar og Hedemarken Turistforening pris for Norges beste turrute.

Eier: Ilseng IL og Hamar og
Hedemarken Turistforening
Drifter: Ilseng IL og Hamar og
Hedemarken Turistforening
Anleggstype: Tursti og frilufts-
område
Lengde: 25 km 
Kommune: Stange, Hamar og
Løten kommuner
Byggekostnad: Ca. 400 000 kr
Driftskostnad: Ca. 15 000 kr
+ dugnadsinnsats
År: Ferdigstilt mai 2014

Hjemmeside Ilsengstiene

Brosjyre

Bakgrunn

Fylkeskommunene i Norge har sammen med Gjensidigestiftelsen samarbeidet om å synliggjøre turmuligheter ved å forbedre oppmerkingen til disse. "Turskiltprosjektet" har fra 2014 og frem til 2018 vært et nasjonalt prosjekt, der ca. 92 millioner kroner har blitt brukt for å merke og skilte over 35 000 km turruter og løyper [1].

Ett av prosjektene har vært "Ilsengstiene – der elvene møtes". Initiativtaker for prosjektet var Hans Kroglund, som tok utgangspunkt i skogstiene der Ilseng IL hadde brukt som aktivitetsområde i mange år. Ønsket var å koble sammen stiene i skogen, de fire elvene som renner gjennom Ilseng og det åpne kulturlandskapet rundt om.

Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) ble med i prosjektet, og takket være stor dugnadsinnsats, over 20 velvillige grunneiere og økonomisk støtte fra både Turskiltprosjektet og spillemidler, har man etablert et godt merket og skiltet stinett, med gapahuker og naturlige turmål. Det er også satt opp mange kart- og informasjonstavler i terrenget. De bruker nettsiden er www.ilsengstiene.no og Facebooksiden Ilsengstiene (@Ilsengstiene) som informasjonskanaler sli kat bruekrne til enhver tid kan få siste nytt. Det er også mottatt andre gaver og støtte til prosjektet. Det er bygd tolv bruer på dugnad for å få et sammenhengende stinett.

Ilseng er et lite tettsted med aktivt landbruk rundt. Det er gamle ferdselsårer og driftsveier/ traktorslep som Ilsengstiene i dag har fått lov til å bruke som stier. Det er også laget nye stier i åkerkanter. Til sammen er det brukt ca. to år på å tilrettelegge området.

Idylliske rasteplasser langs stien. Foto: Ilseng IL/ HHT

Anlegget

Stinettet ligger rundt om tettstedet Ilseng (ca. 10 km øst for Hamar).

Omtrent 25 % av stinettet er i skog og 75 % er i kulturlandskap og langs elver. Ilseng IL og HHT har bygd tolv bruer på dugnad som de har konstruert selv. Den lengste brua har 18 m spenn.

Stiene ligger i svært god matjord/ landbrukslandskap og det gror godt. De har tenkt at så mye som mulig av stiene bør kunne kjøres med traktor og beitepusser for å holde gresset lavt, og dermed forenkle driften av stiene. Det betyr at de i kulturlandskapet har 2 meter brede stier alle steder hvor det er mulig – dette for å komme fram med traktor og beitepusser, samt ha litt ekstra bredde for skispor med snøskuter samt mulighet til å gå på beina ved siden av skisporet. Omlag halvparten av stinettet blir kjørt med beitepusser, resten ryddes manuelt.

Noen av stiene er hestestier, og deler av stinettet (ca. halvparten) blir skiløyper om vinteren. På en liten strekning på innmark, som også er ved elvekant, er det ikke tillatt å ri med hest. Det er satt opp tydelige skilter om dette forbudet, og det har fungert greit.

Godt tilrettelagt og tydelig merking av løypenett. Foto: Ilseng IL/ HHT

Prosessen

Det helt avgjørende i dette prosjektet var å få med grunneierne. Dette dreier seg om god kommunikasjon/ informasjon både i fellesmøter og direkte med de involverte. Prosjektgruppen presenterte tanker og planer veldig tidlig, og hadde flere "gode allierte" som både hadde gjort en del arbeid i forveien (gapahuker, Ornitologene med feltstasjon for ringmerking, gode stier i skogen med positive grunneiere, koie som var klar for restaurering etc.). Mange av de allierte var også grunneiere. Det helt oppsiktsvekkende med dette prosjektet er at over 25 grunneiere har gitt allmennheten lov til å ferdes tett på der de selv bor og driver aktiv næring (landbruk).

Prosjektgruppen startet med å etablere skriftlige grunneieravtaler med en varighet på 10 år (gjennom Turskiltprosjektet), men når de skulle søke spillemidler var det krav om 20 års varighet. Dette ledet til mange forhandlinger, særlig rundt prinsippet om skriftlighet. I begynnelsen tenkte man å løse noe av finansieringen med SMIL-midler via grunneierne, men denne ordningen viste seg å ikke passe for prosjektet. 

I Stange kommune har HHT også et annet godt eksempel på tilsvarende stinett i kulturlandskapet (Ottestadstien) som har feiret sitt 25 års-jubileum. Herifra har man hentet erfaringer og troen på at det er mulig å få til en slik tilrettelegging for felleskapet.

Ilseng IL og HHT har hatt svært utfyllende kompetanse i dette prosjektet. Ilseng idrettslag har mye erfaring og mange lokale medlemmer/ støttespillere som ønsket å være med på dette viktige nærmiljøprosjektet – og HHT har mye kunnskap om planlegging av stier, merking, søknader om finansiering og administrativ støtte mm.

Det lagt ned mange dugnadstimer for å få ferdigstilt stiene. Foto: Ilseng IL/ HHT

Økonomi og finansiering

Anlegget har kostet 400 000 kr inkl. dugnad. I tillegg er det brukt 130 000 kr på skilt, merking og infotavler. Se også Finansiering og økonomi for Ilsengstiene (ekstern link) for mer informasjon om finansiering.

 

Drift

Se informasjon om drift under "Anlegget". I tillegg blir det organisert stioppfølging etter HHTs vanlige metoder med stifaddere per strekning som har ansvar for å følge opp sin del av stinettet. Når større oppgaver kreves, organiseres det fellesdugnader.

 

Årets turrute

"Turskiltprosjektet" ble avsluttet med å kåre Norges beste turrute. Det begynte som en fylkevis kåring sommeren 2018, der alle kunne stemme frem sine favoritter blant 100 nominerte ruter på www.turrute.no. Deretter ble 16 ruter plukket ut som fylkesvinnere og gikk videre til en landsfinale. Fem ruter gikk videre til en superfinale, der vinneren ble plukket ut av en jury bestående av Tursøstrene Hege og Stine Schultz Heireng, Frank Skjærbekk fra Tjukkasgjengen og juryformann Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv:

– Vi har sett etter en tursti som i tillegg til å ha alle kvalitetene en god tursti skal ha, også kan være et godt eksempel på hvordan man utnytter de lokale forhold til beste for flest mulig brukere, forklarte Heimdal fra scenen [2].

Utmerkelsen ble delt ut under Stikonferansen i Bergen i mars 2019.

Pressemeldingen fra konferansen: 
"Hege og Stine Schultz Heireng, som står bak bloggen tursøstre.no, trakk frem at vinneren av 'Norges beste turrute' har klart å etablere et bredt stinettverk i et variert turområde, der naturen og kulturlandskapet spiller hovedrollen. Dette er turruter med høy opplevelseskvalitet, som passer for ulike brukergrupper, og som er tilgjengelig hele året - til fots, med ski på beina eller på hesteryggen.

–Det er etablert rasteplasser, satt opp informasjonsskilt ved severdigheter og kulturminner, og satt opp flere ulike turrutemuligheter som gjør området spennende og variert - et sted man kan returnere til uten å følge de samme sporene hver gang, sier Hege." 

 

Kart over området

Last ned kart

Se også turforslag Ilsengstiene på ut.no, søk Ilsengstiene.

Referanser

[1] Turskiltprosjektet 2013-2019 Sluttrapport (2019), Gjensidigestiftelsen. Hentet 08.04.2019 på https://www.turskiltprosjektet.no/

[2] Hamar og Hedemarken Turistforening har landets beste turrute, Den Norske Turistforening. Artikkel lest 18.03.2019 på https://www.dnt.no/artikler/nyheter/16284-hamar-og-hedemarken-turistforening-har-landets-beste-turrute/

 

Annen informasjon

15 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon
Logo NMBU med tekst

Fagrapport: Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur (2018)

Fagrapporten "Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet" tar utgangspunkt i at...

Innholdstype: Temaside

Friluftsanlegg

Du vil her finne nyttige linker, anleggsmanualer og veiledere for friluftsanlegg. Idretter som bruker naturen som anlegg kan hente mye informasjon fra friluftslivsorganisasjoner.

Innholdstype: Verktøy

Inkluderende uterom - som stimulerer til aktivitet

Gode uterom bidrar til å skape gode bomiljø. I dette ideheftet, utgitt av Universell Utforming AS, får du eksempler på uterom og enkeltelementer som kan stimulere til aktivitet for alle...

Innholdstype: Veiledere

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder

Dette er en veileder for kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder, som blant annet utfartsområder, nærturområder og badeplasser. Det legges særlig vekt på kartlegging av tilgjengelighet for...

Innholdstype: Veiledere

Manual for turskilt

Denne manualen for skilting av turruter inneholder standarder og anbefalinger om skilt, informasjonstavler og turkort. Den supplerer Merkehåndboka 2019 (felthåndboka) og er en del av merkehandboka.no...

Innholdstype: Veiledere

Merkehåndboka - Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten

Merkehåndboka utgitt av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge er en håndbok for enkel fysisk tilrettelegging for ferdsel i naturen. Den inneholder maler og...

Innholdstype: Veiledere

Merkehåndboka - Tilrettelegging og synliggjøring av turruter

Denne utgaven av Merkehåndboka (2019) bygger videre på det grundige arbeidet utført gjennom tidligere utgaver av Merkehåndboka. Turskiltprosjektet, og særlig Manual Turskiltprosjektet 2015, har også...

Innholdstype: Veiledere

Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv handler om fysisk tilrettelegging. Veilederen beskriver hvordan fysisk tilrettelegging kan gjennomføres med så liten miljøbelastning og så små inngrep i...

Innholdstype: Veiledere

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder

Veilederen viser hvordan kommunene bør legge en målrettet og kunnskapsbasert planlegging på kommuneplannivå til grunn for å verne om og videreutvikle grønnstrukturen i byer og tettsteder. Målet for...

Innholdstype: Verktøy
Forsiden til brosjyren "Planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet"

Planlegging for nærtur

Brosjyren "Planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet" er en kortversjon av funn og anbefalinger fra en rapport skrevet...

Sider