Logo Sterf

STERF

De nordiske golfforbundenes forskningsstiftelse

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) leverer kunnskap som er praktisk nyttig og ferdig til å brukes direkte i forbindelse med baneskjøtsel samt i dialog med myndigheter og allmennheten for et troverdig miljøarbeid.

Om STERF

STERF har sammen med golfsektoren, nordiske myndigheter og forskere identifisert fire viktige internasjonale fremtids- og utviklingsområder:

  • Multifunksjonelle golfanlegg og økosystemer
  • Integrert plantevern (IPM)
  • Strategier for god overvintring
  • Bærekraftig bruk av vannressurser

Nettsidene til STERF er i hovedsak på engelsk, men mye er også oversatt til norsk.

STERF.org - hovednettsiden

STERF.org/no - materiale på norsk