Bygging av enkle golfanlegg

Hefte fra Norges Golfforbund

Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for enkle golfbaner. Det som menes med enkle baner er at de skal fungere som driftsformer innenfor landbruket. Tiltak og oppgradering skal være tilpasset hensynet til enkel tilbakeføring til rasjonelt jordbruk. Dette er som regel baner som ikke har regulert arealene til golf, men som har en midlertidig godkjenning.

Ambisjon, mål og tiltak

Utdrag fra veilederen

Når vi kommer til at vi skal etablere en golfbane, er det viktig at vi i en tidlig fase legger opp en strategi. En starter med en ambisjon. Med hensyn på denne ambisjonen settes det opp mål, og det er viktig at målene oppfyller den ambisjonen en ønsker å oppnå.

På grunnlag av målene setter en i verk tiltak. Det er ikke noen snarveier dersom en legger seg på et høyt ambisjonsnivå når det gjelder golfanlegg. Det er ikke dermed sagt at en skal ha høye ambisjoner med et enkelt anlegg, tvert imot, og derfor er det viktig at en tenker igjennom dette på forhånd. En etablerer et enkelt anlegg, og en skal være nøktern med tanke på hva en kan få ut av det.

I dette heftet er ambisjonen for anlegget at det skal være rimelig å etablere og rimelig å spille på. Videre er målet at en skal oppnå slope-standard, noe som vil gi klubben en bane som er handicap-tellende. Heftet tar for seg tiltak som må settes i verk for å oppnå og opprettholde dette målet. Det er mulig at en kan oppnå målet med slope f. eks. uten at en lufter, men spilles det en del runder per år, vil behovet melde seg for å opprettholde denne standarden.