Logo Norges idrettsforbund

Rapport: En krone investert i idrettsanlegg gir tre kroner tilbake

Rapport om den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg

Vista Analyse har på oppdrag fra Norges idrettsforbund beregnet den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg.

Rapporten viser at det er en klar sammenheng mellom investeringer i idrettsanlegg og mengden fysisk aktivitet, og at sannsynligheten for at folk driver med organisert og egenorganisert trening øker med mengden spillemidler som bevilges til anlegg, både gjennom at aktive blir mer aktive, og gjennom at inaktive rekrutteres til aktivitet. Investeringer i anlegg er derfor ikke bare viktig for dekke etterspørselen etter anlegg, men nødvendig for å sikre en bred rekruttering blant barn og unge. Videre viser rapporten en sammenheng mellom fysisk aktivitet og samfunnsgevinster som økt arbeidsinnsats og bedre helse. For hver krone investert i idrettsanlegg får samfunnet tre kroner tilbake. Sett i et større perspektiv vil en milliard kroner investert i idrettsanlegg medføre en samfunnsøkonomisk gevinst på tre milliarder kroner.

Den samfunnsøkonomiske gevinsten består av arbeidsgevinster og helsegevinster, hvorav arbeidsgevinstene utgjør brorparten av virkningene. Arbeidsgevinstene er verdien av den økte arbeidsinnsatsen som er assosiert med et individs økte trening som ung og gjennom livet. Det antas med støtte i internasjonal forskningslitteratur at fysisk aktivitet i ung alder har virkninger på helse og fysisk aktivitet som voksen, både gjennom langvarige effekter for skjelett og muskler, og særlig gjennom at gode vaner for fysisk aktivitet som ung videreføres i voksenlivet. Helsegevinstene knytter seg til gevinst i form av vunne kvalitetsjusterte leveår.

Viktig med en bred anleggsportefølje

Rapporten trekker frem viktigheten av å investere i en bred anleggsportefølje, ettersom større variasjon i anleggstype sammenfaller med økt fysisk aktivitet blant ungdommer. Variasjon i seg selv er derimot ikke tilstrekkelig: Man er avhengig av at investeringene er på et visst nivå, slik at anlegg med kapasitet til mange brukere kan realiseres. For å få inkludert flest mulig trenger man de store volumanleggene i nærheten av der folk bor, og man trenger investeringer som sikrer et bredt tilbud gjennom at de ivaretar og tilrettelegger for nisjeaktiviteter. Gode og riktige investeringer fører til mer bruk, bedre rekruttering og mer fysisk aktivitet.

Andre gevinster kommer i tillegg

Den samfunnsøkonomiske analysen har sett på virkninger for fysisk og psykisk helse av at unge mellom 13 og 19 år blir mer fysisk aktive. Andre nyttevirkninger som egenopplevd nytte (for eksempel idrettsglede og betydningen av å være del av et fellesskap) og kommersielle virkninger kommer derfor i tillegg. Det påpekes derfor i rapporten at beregningene bør sees på som et minimumsanslag, og at den reelle nytten er større enn beregningene tilsier.

Rapporten i sin helhet er vedlagt under "Last ned"-boksen til høyre på siden. Mer om rapporten kan du lese på idrettsforbundet sine nettsider (idrettsforbundet.no). Her finner du også et kortere sammendrag av rapporten (idrettsforbundet.no).