Bilde som viser en opparbeida grusveg mellom trær og lyng. Vegen er en del av Kavlvegen.

Bærekraftige friluftslivsanlegg

Dilemmaer, prinsipper og eksempler

FNs 17 bærekraftsmål, integrert i norske regjerings- og friluftslivsstrategier, har som mål å balansere et inkluderende friluftsliv med bevaring av natur. Artikkelen utforsker nøkkelaspekter for sosialt og økologisk bærekraftig friluftsliv og presenterer suksesshistorier som Kavlvegen kultursti og Ånderdalen nasjonalpark!

Sammendrag

Reduserte naturområder, endret arealbruk, overforbruk av ressurser og utslipp av klimagasser utgjør betydelige trusler mot verdens og Norges klima, natur og samfunn. I respons til disse utfordringene har FN utviklet 17 mål for bærekraftig utvikling. Disse målene er blitt integrert i planene og strategiene til både den norske regjeringen og ulike friluftslivsorganisasjoner. Denne integreringen har forankring i friluftslivets sentrale rolle i det norske samfunnet. 

En fellesnevner i regjeringens og friluftslivsorganisasjonenes handlingsplaner og strategier er ønsket om å sikre inkluderende, naturvennlige og tilgjengelig friluftsliv. Oppsummert betyr dette at tilrettelegging av friluftslivet både skal fremme god psykisk og fysisk helse for alle, samtidig som tilretteleggingen skal støtte naturvennlig ferdsel av hensyn til sårbar natur. 

Den utfordrende oppgaven er å finne balansen mellom sosialt og økologisk bærekraftige friluftslivsanlegg – da dette ikke alltid er forenelig. Denne artikkelen gir derfor gjennomgang av viktige forutsetninger for bærekraftig bruk og bevegelse i naturen. Deriblant beskrives definisjoner av friluftsliv og folkehelse, funksjonsnedsettelse, universell utforming, frilufts- og verneområder og ferdselsårer. Videre presenteres virkemidler for bærekraftige friluftslivsanlegg, som sonering, differensiering og kanalisering. Til slutt presenteres to friluftslivsanlegg som på ulike måter har lykkes i å balansere ulike bærekraftsaspekter: Kavlvegen kultursti på Eidet i Surnadal kommune og Ånderdalen nasjonalpark på øya Senja i Troms.

Last ned og les

Hele artikkelen kan lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre.