Logo NTNU

Innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet i Norge

Prosjektoppgave fra faget "Eksperter i Team", 2020

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var Kulturdepartementets tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer, og tar for seg utfordringer knyttet til realisering av innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet i Norge. Studentgruppen har gjennomført intervjuer med aktører som har realisert innovative anlegg og har også gjennomført en spørreundersøkelse til landets kommuner.

Les mer om faget Eksperter i Team her

Sammendrag

Bakgrunn og problemstilling

Denne prosjektrapporten tar for seg utfordringer knyttet til realisering av innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet i Norge. Bakgrunnen for oppgaven er knyttet til Kulturdepartementets nye tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer, et prøveprosjekt fra 2017-2021. Også frafallet fra den organiserte idretten i Norge, som indikerer at flere unge går over til egenorganisert aktivitet utenfor idrettsbevegelsen, er en viktig motivasjon for oppgavens problemstilling:

"Hvorfor satser få kommuner på nyskapende aktivitetsarenaer, og i stedet mer på tradisjonelle idrettsanlegg?"

Prosjektet er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) og Tverga (Ressurssenteret for egenorganisert aktivitet i Norge).

Intervjuer og spørreundersøkelse

Det har vært viktig å få et innblikk i kjennskapen til de norske kommunene om den nye tilskuddsordningen. Dette innblikket er oppnådd gjennom både kvantitativ og kvalitativ metode. Spørreundersøkelse for å kartlegge kommuners kjennskap, bruk, utfordringer og tanker rundt tilskuddsordningen er sendt ut til alle kommuner i landet, og 115 kommuner har besvart denne, med en svarprosent på 32 %. Også tre dybdeintervju med aktuelle personer tilknyttet fire ulike nyskapende aktivitetsarenaer er gjort for å få et enda mer nyansert bilde av oppgavens tema.

Resultater

Ved å trekke paralleller fra svar på ulike spørsmål i spørreundersøkelsen og svar fra intervjuene, presenteres fire hovedpunkter som vi mener tilfører nyansering av problemstillingen vår:

Kjennskap og bruk av tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer

Spørsmål som angår kjennskap om tilskuddsordningen, viser at over 80 % av respondentene har hørt om ordningen. Det kan diskuteres om informasjonsflyten fra Kulturdepartementet kunne vært bedre. Over 85 % av de som har hørt om ordningen, har vurdert eller har søkt.

Mangel på personalressurser/kompetanse i kommunene

Mangel på tid og ressurser i kommunen er en faktor som går igjen for over 50 % av respondentene for hvorfor det ikke søkes.

Utfordrende å oppfylle retningslinjer

I spørreundersøkelsen kommer det frem at det er utfordrende å oppfylle retningslinjene som er satt for den nye tilskuddsordningen. Over halvparten responderer på utfordringen av at anlegget skal være innovativt og nyskapende nok. At privatpersoner, lag og foreninger ikke kan søke er også en utfordrende faktor.

Økonomi

Flere kommuner påpeker at økonomi er en stor utfordring vedrørende satsning på nyskapende aktivitetsarenaer. Kravet om at anlegget må koste minimum 4 millioner kroner dersom den nye tilskuddsordningen skal være aktuell, er en utfordring for 70 % av respondentene. Over halvparten av respondentene oppgir også at minsteandelen for egenkapital som er på 2 millioner kroner fører til at de ikke søker på tilskuddsordningen.