Logoen til Bufdir

Universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg

Rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Med tilskuddsmidler fra Bufdir belyser Oslo Economics utfordringene knyttet til universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg. Rapporten peker mot at ulike aktører opplever flere barrierer knyttet til universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg.

Om rapporten

Med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Oslo Economics utarbeidet en rapport som belyser flere av utfordringene knyttet til universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg. Funnene peker mot en krevende situasjon, der flere av aktørene skildrer utfordringer og usikkerhet rundt tilgjengeliggjøring. 

Prosjektet har sett på problemene eiere, operatører, utviklere og brukere av idrettsanlegg står overfor. Basert på samtaler med nevnte grupper, kommer Oslo Economics med flere konkrete tiltak for å gjøre idrettsanlegg tilgjengelige for alle.

Sammendrag hentet fra rapporten

Oslo Economics har mottatt tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å belyse utfordringer knyttet til universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg. Formålet med prosjektet har vært å belyse hvilke utfordringer aktører, som på ulike måter er involvert i idrettsanlegg, opplever i møte med idrettsanleggene. Dette har inkludert eiere, driftere og utbyggere, og representanter for brukere av idrettsanleggene. Basert på utfordringene ulike aktører opplever, har vi identifisert noen mulige tiltak som kan bidra til å avhjelpe disse utfordringene.

Universell utforming av idrettsanlegg innebærer at anlegget er utformet på en måte slik at det kan brukes av alle mennesker, uten behov for tilpasning. Vår kartlegging underbygger at ulike aktører opplever en rekke barrierer og utfordringer knyttet til universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg. Utfordringene varierer basert på hvilket perspektiv man ser problemstillingene fra, men det finnes flere tiltak som kan bidra til å avhjelpe disse utfordringene for aktørene.

Les mer og last ned

Rapporten kan lastes ned og leses i sin helhet via "Last ned"-boksen til høyre.