Logo NTNU

Sirkulære og innovative løsninger for kunstgress

Prosjektoppgave fra faget "Eksperter i team", 2021

Denne prosjektrapporten er en del av kurset Eksperter i Team ved NTNU, og er skrevet av fem studenter fra ulike fagretninger. Rapporten presenterer: “Sirkulære og innovative løsninger for kunstgress”. Oppgaven ble gjennomført etter initiativ fra Senter for idrettsanlegg og teknologi, i regi av prosjektet Kunstgress2021.

Om Eksperter i Team

Eksperter i Team er et mastergrademne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU. Studentene styrer selv problemstilling for oppgaven og besvarelse av denne, med noe veiledning. 

Les mer om EiT her.

I denne oppgaven trekker studentene frem interessante poenger om at anleggseiere er svært opptatt av miljø. Anleggseiere opplever  informasjonen rundt innkjøp og avhending av kunstgress er vanskelig, og burde vært lettere å finne frem til enn den er i dag. Flere anleggseiere sier at de ser at en "panteløsning" for kunstgress hadde vært interessant dersom det var gunstige pantevilkår. 

Sammendrag fra oppgaven

Hensikten til prosjektet var å kartlegge anleggseieres kunnskap om, og holdninger til, miljøproblematikk rundt avhending av kunstgresset. Bedre sirkulære løsninger for kunstgress er av stor samfunnsmessig betydning, da kunstgress er den nest største kilden til utslipp av mikroplast i Norge.

Pilotundersøkelse

Gruppen gjennomførte en pilotstudie i form av en spørreundersøkelse som ble sendt ut til samtlige anleggseiere ansatt i klubber i Norge, samt kommuner i Viken. Undersøkelsen hadde fokus på anleggseieres miljøansvar, sirkulær økonomi og hvor de i dag finner informasjon om disse temaene.

Anleggseiere er opptatt av miljøet

Spørreundersøkelsen fikk god respons og avdekket, som forventet, at anleggseiere svarer at de generelt er opptatt av miljøet, men i mindre grad om det går på tross av økonomi. Dette gjelder spesielt for anleggseiere i klubber, da disse trolig sitter nærmere på budsjettet i mindre likvide organisasjoner enn kommuneansatte. Videre kom det tydelig frem at en pante-løsning for kunstgress ble tatt godt imot.

Ønsker enklere informasjon om innkjøp og avhending

De aller fleste anleggseiere svarer at informasjon rundt innkjøp og avhending av kunstgress kan være enklere å finne, enn det den er i dag. Det er bemerkelsesverdig at halvparten av respondentene enten svarer ja, eller vet ikke, på spørsmål om man kan videreselge brukt kunstgress definert som avfall, da dette ikke er lov.

Er løsningen en digital plattform?

Basert på resultatene i prosjektet anbefaler gruppa utforming av en digital plattform, som samler all nødvendig informasjonen rundt prosessen ved å ha ansvar for et kunstgress. Om dette blir gjort basert på resultatene i dette prosjektet, vil gruppen ha bidratt et stykke på veien mot nye innovative og sirkulære løsninger for kunstgress i Norge.

Lese oppgaven?

Prosjektoppgaven ligger i sin helhet i filvedlegget.