Logo Helsedirektoratet

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet

Rapport fra Helsedirektoratet 2014

Rapporten "Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen" inneholder blant annet statistikk for idrettsanleggsbruk i den norske befolkningen. Helsedirektoratet ønsker at denne rapporten kan være et bidrag i arbeidet med å synliggjøre behovet for, nytten av og de mange muligheter som er, for å kunne tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og et mer aktivitetsvennlig samfunn.

Sammendrag

Fysisk aktivitet har de siste 15 årene blitt anerkjent som et viktig tema innen helsepolitikken. I Norge er Handlingsplan for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet gjennomført og evaluert. I Nasjonal helse- og omsorgsplan anbefales det at arbeidet videreføres og styrkes. I Norge vil implementeringen av folkehelseloven være sentral i oppfølgingen. Verdens helseorganisasjon mener det er behov for et paradigmeskifte i tenkningen rundt nødvendigheten av økt aktivitetsnivå.

Arbeidet for økt fysisk aktivitet i befolkningen krever innsats på tvers av alle sektorer der både private, frivillige og offentlige aktører deltar. Frivillige organisasjoner er en særlig viktig aktør i forbindelse med tilrettelegging av aktivitet der folk bor. Folkehelseloven forplikter kommunene til å følge opp utfordringsbildet, og en mobilisering i kommunene er avgjørende for å få til et løft på aktivitetsfeltet lokalt. Potensialet ligger både i forvaltningsmessig samhandling, sikring av tilstrekkelige ressurser for tilrettelegging og behovet for mer kunnskap.

Du finner rapporten i sin helhet under "Last ned".