Logoen til Universell Utforming AS

Inkluderende uterom som stimulerer til aktivitet

Et idéhefte fra Universell Utforming AS

Gjennomtenkt og universell utforming av uterom er sentralt for at uterom skal være attraktive, inkluderende og innby til fysisk aktivitet. Dette idéheftet kan være et nyttig verktøy, uavhengig av om du skal etablere, rehabilitere eller vurdere eksisterende uterom. I tillegg bys det kontinuerlig på gode eksempler og løsninger.

Hva er universell utforming?

likestillings- og diskrimineringsloven defineres universell utforming som følger:

"Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse."

Universell utforming bidrar dermed til inkludering og like muligheter, ved å skape et miljø tilrettelagt for flest mulig. At miljøet inkluderer flest mulig bidrar til likestilt deltagelse, god livskvalitet og god folkehelse.

Om veilederen

Idéheftet er utarbeidet og publisert av det private konsulentselskapet Universell Utforming AS, med støtte fra Husbanken. 

Bakgrunn og formål

At uteområdene er tilrettelagt for alle, uavhengig forutsetninger for deltagelse, er sentralt for å oppnå gode bomiljø, i følge idéheftet. Med riktig utforming kan uteområdene virke positivt for både fysisk og psykisk helse ved å være møteplasser, innby til aktivitet og øke trivsel. Formålet med idéheftet er å inspirere til etablering av gode uterom med inkluderende løsninger. Dette skal bygge opp under fellesskapsfølelse, samt stimulere til fysisk aktivitet. I byggeprosjekter blir gjerne bygningsmassen prioritert; dette idéheftet understreker viktigheten av utforming av uteområdene.

Målgruppe

Idéheftet retter seg mot utbyggere, entreprenører, eiendomsbesittere, borettslag, boligsameier, prosjekterende, prosjektutviklere, kommuner, fylkeskommuner og utdanningsinstitusjoner. Idéheftet er tenkt benyttet både ved utarbeidelse av nye uteområder og til vurdering av eksisterende uteområder. I tillegg kan eksemplene i idéheftet brukes til undervisningsformål. 

Les hele idéheftet

Dersom du ønsker å lese heftet og se dets eksempler, kan det lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre på denne siden, eller finnes på Universell Utforming AS sin hjemmeside