Bærekraftsmål 11_Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Generelt om målet

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer trolig til å øke til 60 prosent i 2030. Byene fungerer som møteplasser for handel, kultur, innovasjon og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og slumområder hindrer gode levekår.

Fremtidens byer – På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg økonomisk og sosialt. På den andre siden vokser mange byer fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette fører til utvikling av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester. Vi må lage bærekraftige byer som gir tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og ikke sløse med ressursene.

Delmål - Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Målet er delt inn i åtte delmål. Delmålene er hentet fra fn.no. Norges idrettsforbund trekker frem delmål 11.3, 11.6 og 11.7 som spesielt relevant for idretten, og er derfor uthevet i listen under.

11.1) Innen 2030 sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder.

11.2) Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris og bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å legge til rette for kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre.

11.3) Innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land.

11.4) Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv.

11.5) Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og antall personer som rammes av katastrofer, inkludert vannrelaterte katastrofer, og i betydelig grad minske de direkte økonomiske tapene i verdens samlede bruttonasjonalprodukt som følge av slike katastrofer, med vekt på å beskytte fattige og personer i utsatte situasjoner.

11.6) Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.

11.7) Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom.

11.a) Støtte positive økonomiske, sosiale og miljømessige forbindelser mellom byområder, omland og spredtbygde områder ved å styrke nasjonale og regionale planer.

11.b) Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer og lokalsamfunn som vedtar en integrert politikk og gjennomfører planer med sikte på inkludering, bedre ressursbruk, begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt evne til å stå imot og håndtere katastrofer, og dessuten utvikle og iverksette et helhetlig system for risikostyring og katastrofehåndtering på alle nivå, i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap for 2015–2030.

11.c) Bistå de minst utviklede landene med å oppføre bærekraftige og solide bygg ved bruk av lokale materialer, blant annet gjennom økonomisk og faglig bistand.

Betydning for idrett og anlegg

Infrastruktur og rom for idrett og fysisk aktivitet er viktig for å tilrettelegge for fysisk aktivitet og folkehelse i befolkningen, og bør derfor være en sentral del ved by- og kommuneplanlegging for å bygge bærekraftige samfunn. For å sikre at alle har tilgang til områder for fysisk aktivitet er det viktig at anlegg for idrett og aktivitet plasseres nært der folk bor, og med god tilknytting til transportmuligheter. Dette er viktig både for å sikre en fysisk aktiv befolkning, samt redusere utslipp ved transport til og fra anlegg. 

Ved planlegging av utvikling av byer og kommuner er det viktig at man sikrer tilrettelagte anlegg med god tilgang til alle som ønsker å bruke det, og sørger for at alle har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige anlegg i det offentlige rom. Det bør bygges bærekraftige og solide bygg. Norge må jobbe med å lage god nok infrastruktur inn til voksende byer. Tilrettelegg for bruk av gåing, sykling eller offentlig transport. Det er også viktig å ivareta naturlig vegetasjon og blomster, som blant annet er viktig for bier og humlers overlevelsesevne. 

Nyttige verktøy og kilder