Illustrasjonsbilde garderobe
Anleggstype

Idrettshus og servicebygg

Med idrettshus og servicebygg menes lokaler som f.eks. klubbhus, lager, garderober, sosiale rom og garasjebygg. På godeidrettsanlegg.no bruker vi "idrettshus og servicebygg" både om frittstående bygninger i forbindelse med et idrettsanlegg (hvilket er definisjonen fra Kulturdepartementet og spillemiddelordningen), eller som del av et idrettsbygg (hall).

Garderober

Behovet for garderober varierer fra idrett til idrett, men også innen en spesifikk idrett kan det være forskjeller. I veilederen "Idrettshaller - planlegging og bygging" angis det som hovedregel at det bør være to garderober med dusjrom til hver store salenhet [1]. Her er det dog viktig å se til brukere av anlegget: skoler og idretter har ikke alltid de samme behovene.

Noen idretter krever også mer plass i garderober enn andre - ofte relatert til hvor mye utstyr og beskyttelse utøveren bruker. Selve utformingen av garderoben må ta hensyn til om den skal brukes av lag eller individuelle idretter: lag vil blant annet gjerne kunne snakke taktikk sammen og gjennomføre lagmøter i garderoben, noe som gjør at romløsningen bør være åpen.

Man kan søkte om spillemidler til bygging av garderober som bygges i eller i tilknytning til idrettshaller, spesialhaller, aktivitetssaler eller klubbhus/idrettshus.

Klubbhus, klubblokaler og møterom

Klubbhuset kan være et bygg som inneholder lagerrom, klubbrom/møterom og garderobe. I "Ro- og kajakkanlegg - planleggingsveileder" gis det tips om hvordan man skal gå frem når man vil bygge klubbhus [2]. Denne sjekklisten kan gjerne kombineres med godeidrettsanlegg.no sin "Prosjektmodellen".

I brosjyren "Multifunksjonelle golfanlegg" gis det også gode tips om hvordan klubbhuset kan brukes til annen aktivitet, i tillegg til samlingspunkt for den aktuelle idretten [3].

Møterom

Møterom kan ha flere funksjoner i en idrettshall. I idrettshaller kan det for eksempel være behov for et møterom som også kan brukes som sekretariat under kamper. I ukedagene kan samme rom bli brukt som lekserom for barn som venter på at treningen skal starte. Man bør undersøke hvilke behov som f.eks. SFO og andre organisasjoner i lokalsamfunnet har til lokaler og kartlegge potensiale for felles bruk.

Lager

En idrettshall på 25 x 45 m skal totalt ha minimum 100 kvm lagerrom for idrettsmateriell [1]. Hvis hallen også skal brukes til samlinger, teater eller annet, skal lager for å oppbevare f.eks. stoler komme i tillegg.

Det er viktig å kartlegge behovet til dem som skal benytte seg av hallen, både idrettslag, skoler og andre brukergrupper. Noen idretter har store behov for lager, mens andre klarer seg med et skap. Også utendørsanlegg bør ha lager for utstyr og materiell, tilpasset brukergruppenes behov.

Enkelte anleggstyper har lagerutrymme inkludert i tilskuddssummen, mens for andre anleggstyper kan man søke om det separat. Se spillemiddelbestemmelsene!