Prosjektmodellen oversikt

Prosjektmodellen

Prosjektmodellen er Gode idrettsanlegg sin prosjektgjennomføringsmodell. Modellen er delt i fire hovedfaser; Idé, Prosjektering, Utførelse og Drift. Hver fase har flere underfaser som veileder brukeren gjennom hele prosjektprosessen.

Prosjektmodellen er skrevet ved NTNU for godeidrettsanlegg.no med fokus på realisering av idrettsanlegg. Modellens målsetting er å bidra til bygging av bedre idrettsanlegg gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring gjennom hele prosessen fra idé til drift.

Modellen er bygget opp etter "Stagegateprinsippet" som betyr at man etter hver delfase har en beslutningsport med et sett gjøremål og viktige punkter. Denne oppbygningen sikrer at man ikke går videre i prosessen uten å gjennomføre og tenke gjennom valgene man tar, og på den måten få en ekstra kvalitetssikring.

Du får her en innføring i de forskjellige delfasene i prosjektmodellen, men for å se underfasene må du laste ned pdf'en.

Prosjektmodellen lå tidligere som en interaktiv versjon på godeidrettsanlegg.no. I forbindelse med overgang til ny versjon av godeidrettsanlegg.no, vil du kun kunne laste ned dokumentet.

 

Prosjektmodell for idrettsanlegg oppdelt i faser.

Idéfasen

Idéfasen utreder muligheten og behovet for et nytt idrettsanlegg. Fasen er delt i tre underfaser:

 1. Organisering,
 2. Utgangspunkt og
 3. Programmering.


I Utgangspunktet skal fokus ligge på å avdekke behov og formål med det nye anlegget for å skape grunnlaget for den videre programmeringen som går ut på å utrede og beskrive anleggets funksjoner og kvaliteter.

Idéfasen gjennomføres oftest internt i klubben og i samarbeid med kommunen.

Prosjektering

Prosjekteringsfasen består av tre underfaser:

 1. Skisseprosjekt,
 2. Forprosjekt og
 3. Detaljprosjekt.


Idéen om idrettsanlegget utvikles videre gjennom evaluering og valg av utforming, arealdisponering og funksjonalitet. Når prosjektet har kommet til denne fasen bør aktuelle rådgivere involveres for å oppnå en god prosjekteringsfase.

Utførelse

Utførelsesfasen består av fire deler:

 1. Kontrahering,
 2. Produksjonsprosjektering,
 3. Byggingen og
 4. Overtagelse.


For klubben og kommunen går denne fasen oftest ut på å følge med på prosessen. Prosjektleders oppgave er å styre prosjektet etter de tid, kostnad og kvalitetsmål som er fastsatt i prosjektdokumentene. Fasen tar prosjektet fra det valgte utbyggingskonseptet til ferdig anlegg.

Før man starter denne fasen av prosjektet må man ta avgjørelsen om prosjektet skal stanses eller gjennomføres. Man må evaluere det valgte konseptet mot behov og de økonomiske rammene for prosjektet. Dersom det fortsatt er grunnlag for prosjektet går man videre til første delfase i Utførelsesfasen som er Kontrahering.

Drift

Driftsfasen starter når anlegget er overlevert eier og skal tas i bruk. Fasen består av tre underfaser:

 1. Igangkjøring,
 2. Daglig drift og
 3. Avhending.


I denne fasen overleveres anlegget til eier og anlegget settes i drift. Det sentrale i begynnelsen av fasen er å kontrollere at alle systemer og løsninger yter som prosjektert.

Oppdatering av modellen er nødvendig

I 2019/2020 har en student ved NTNU gjort en analyse av Prosjektmodellen. Modellen foreslås oppdatert, blant annet for å samsvare med Norges idrettsforbunds anleggspolitikk: Prosjektmodell for idrettsanlegg - utforming av idéfasen