Mva.-kompensasjon

Mva.-kompensasjon

Mva.-kompensasjon ved bygging/rehabilitering av idrettsanlegg. Alle som søker om spillemidler til anlegg, og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kan søke om å få kompensert merverdiavgift som er betalt i forbindelse med anleggsprosjektet.

Søknadsskjema, informasjon, bestemmelser og frister vil være tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/mva-kompensasjon/ i søknadsperioden. Vanligvis åpnes ny søknadsrunde mot slutten av kalenderåret.

Det er ikke et krav at en har fått tildelt spillemidler på det tidspunkt man søker om mva-kompensasjon, men man må ha søkt om spillemidler til anleggsprosjektet.

Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.

Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Det er kommunens revisor som skal gjennomgå og kontrollere regnskapet. Kontroll av regnskap for anlegg med spillemiddeltilskudd inntil kr 200 000 kan utføres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor. Dersom søker er et aksjeselskap med revisjonsplikt, kan anleggsregnskapet kontrolleres av selskapets revisor.

Tildeling av kompensasjon forutsetter bevilgning fra Stortinget. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader.

Du finner mer informasjon om momskompensasjon til idrettsanlegg her.

Annen informasjon