Logo SIAT

Kartlegging av energibruk i norske ishaller

Rapport fra NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi

Ishaller med produksjon av kunstis krever mye energi, og i Norge finnes det omkring 50 slike ishaller. Et stort sprik i energiforbruk mellom ishallene indikerer at en stor andel av ishallene potensielt kan spare mye energi. Denne rapporten, i regi av Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), har kartlagt energibruken i norske ishaller for å se på hvilke faktorer som påvirker dette, samt å diskutere mulighetene for videre forskning på området.

Sammendrag

Energibruk varierer

Energiforbruket i 17 norske ishaller har i 2021 blitt kartlagt ved hjelp at et spørreskjema som ble sendt ut til ishallene. Resultatene viser at årlig energiforbruk i ishallene varierer mellom 650 og 2 243 MWh, med et gjennomsnitt på 1 278 MWh. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet for svenske ishaller som er på 1 091 MWh. Nøkkeltallet spesifikt energiforbruk tar hensyn til variasjoner i islagt areal og brukstid slik at sammenligning av ishallene blir mer rettferdig. Ishallenes spesifikke energiforbruk varierer mellom 0,09 og 0,49 kWh/(kvm*h) og er i gjennomsnitt på 0,22 kWh/(kvm*h).

Sammenligning med data fra tidligere kartlegging

I tillegg til datainnsamlingen med spørreskjemaet, ble det for enkelte av analysene også benyttet data om ishallers energiforbruk fra tidligere kartlegginger gjort av SIAT. I gjennomsnitt har ishaller bygget etter år 2000 et lavere energiforbruk, og ishaller med stor publikumskapasitet har et høyere energiforbruk, sammenlignet med en gjennomsnittlig ishall. Resultatene kan også tyde på en sammenheng mellom høyt vannforbruk og høyt energiforbruk.

Videre kartlegging trengs

Med datagrunnlaget som er tilgjengelig i dette prosjektet er det ikke mulig å påvise en sammenheng mellom energiforbruk og romtemperatur eller brukstid, selv om det er naturlig å anta at slike sammenhenger finnes. For å finne disse vil det være nødvendig med videre kartlegging.

Selv om det er mulig å finne sammenhenger mellom energiforbruk og faktorer som vannforbruk, byggeår og publikumskapasitet, er det hele tiden store forskjeller mellom enkelthaller. Disse kan forklares med forskjeller i de tekniske systemene og hvor godt disse fungerer. Gode tekniske løsninger for kjøling, oppvarming, avfukting og ventilasjon, som er tilpasset hverandre, ishallens bruk og lokalt klima er derfor sentralt for å sikre lavt energiforbruk i ishaller.